• Karar No: 2007/UH.Z-2713
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :14
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2713
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Kat:2 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.07.2007 / 21853
Başvuruya konu ihale:
 2007/75435 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrenci Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 08.15.38.0182/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kulp İlçe Milli  eğitim  müdürlüğü’nce 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrenci Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 20.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.07.2007 tarih ve 21853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Tespit edilen aykırılıkların idaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede istenilen araçların kendi malı olmaması durumunda ayrı ayrı kira sözleşmesinin teklifle birlikte istenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3. maddesinde, “7.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. İstekli, yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli termokinli (soğutuculu) en az 3 adet minibüsü bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir. Taahhüt edilen araçlar 10 (on) yaşını aşmamış ve trafik sicilcine kayıtlı olması şartı aranır. İstekli taahhüt ettiği 3 aracın tamamı veya bir kısmı kira ise ayrı ayrı kira sözleşmeleri veya vekaletnamelerini sunmaları zorunludur. Taahhüt edilen araçlar kendi malı ise, fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesindeki: “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükümleri gereğince, idarenin, isteklilerden kendi malı olma şartının arandığı ihalelerde Yönetmelikte sayılan belgeleri, bu şartın aranmadığı ihalelerde ise taahhütname sunulmasını istemesi mümkündür.

 

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

İdari şartnamedeki düzenlemede istenilen araçların “taahhüt edileceği” belirtilmektedir. Bu nedenle anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı kanaatine varıldığından şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul