İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2714
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :15
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2714
Şikayetçi:
 Tekin Ticaret Arif Tekin Vekili Av.Sidar Tunca, Cinnah Cad. Alaçam Sokak Nu:1/11 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Binası Kat: 1 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20354
Başvuruya konu ihale:
 2007/55687 İhale Kayıt Numaralı “Büyükabdiuşağı Ağaçlandırma İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 08.14.82.0182/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Büyükabdiuşağı Ağaçlandırma İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekin Ticaret Arif Tekin Vekili Av.Sidar Tunca’nın, 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20354 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

19.06.2007 tarihli ihale iptal kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin ihale yetkilisi tarafından en düşük fiyat esasına uyulmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı iddiasına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhalenin 19.06.2007 tarihli ihale yetkilisince “İdari şartnamenin 36.1 maddesi gereği en düşük fiyat esasına komisyonca uyulmaması nedeniyle uygun bulunmayarak kamu yararı dikkate alınarak” iptal edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

           İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı husus Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 74 üncü ve 75 nci maddelerinde de düzenlenmiştir.

 

İhalenin iptaline ilişkin işlemin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluyla mevzuata uygunluğu denetiminin idari işlemin unsurları bakımından ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçelerle yapılması gerekmektedir. İdare Hukukunun temel esaslarından biri olan “idareler her türlü eylem ve işlemlerini geri alma ve değiştirme yetkisine sahiptir” ilkesinin sınırsız ve/veya kötüye kullanımı, “idarenin her türlü işlem ve eylemi idari yargıda dava konusu edilebilir” ilkesi ile engellenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olarak idarelerin takdir yetkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin yüksek bulunarak ihalenin iptal edilmesi kararının, “idarenin takdir yetkisi” dahilinde yapılan bir işlem olduğu ve 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin ihale yetkilisince “İdari Şartnamenin 36.1 maddesi gereği en düşük fiyat esasına komisyonca uyulmaması nedeniyle uygun bulunmayarak kamu yararı dikkate alınarak” iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

                    Söz konusu ihalede yaklaşık maliyete göre düşük teklif veren isteklilerin bulunduğu, bu isteklilerden aşırı düşük sorgulaması yapılan 6 istekliden 4’ünün sorgulamaya cevap verdiği ve ihale komisyonunca bu cevapların değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

                   

                    4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine göre ihale yetkilisinin ihale kararını onaylayıp onaylamama konusunda takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmetin gerekleriyle sınırlı olan bir takdir hakkıdır. Başvuru konusu ihalede de bu yetki kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun olarak kullanılmamıştır.

 

       Yukarıda açıklanan nedenlerle 19.06.20007 tarihli ihalenin iptal kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

Adem KAMALI                                                                          Dr. Hasan GÜL

     Kurul Üyesi                                                                                  Başkan

 

 

 

 

 

   

KARŞI OY

 

 

 

          İncelemeye konu ihalede İdare, yaklaşık maliyeti hesaplarken  Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün  ihale ile yapılacak çalışmalara ait  2007 yılı Birim Fiyat Cetvellerini esas olarak aldığı tespit edilmiştir. Yaklaşık Maliyete  göre %18,5 daha düşük  teklif veren  başvuru sahibinin teklifinin, İhale Komisyonu tarafından “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif” olarak değerlendirilmiştir. İhale komisyonu bu kararı ihale yetkilisince, ihaleye verilen teklifler içinden en düşük olanının seçilmediği gerekçesiyle iptal edilmiştir.

 

         İdarece belirlenen yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğu saptanan ve aşırı düşük sorgulamasına verdikleri açıklamaları yeterli görülmeyen teklifler ile, aşırı düşük sorgulamasına yanıt vermeyen teklif sahiplerinin tekliflerinin şikayet sahibinin teklifinin altında olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal kararı; “idarenin takdir yetkisinde” bir işlem olmadığı gibi; 4734 Sayılı Kanunun          Temel İlkeleri başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan  “İdareler bu kanuna göre  yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamu oyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında  karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar” hükmüne de aykırıdır.

 

          İhalenin temel amacının orman yangınlarını korumaya yönelik olduğu, ihale tarihi itibariyle orman yangınları sezonu içinde bulunulduğu, ihalenin iptal edilmesi  yeniden ihaleye çıkılması durumunda “ihtiyaçların uygun koşullarda ve zamanında” karşılanması ilkesine aykırı davranılmış olacağı düşüncesiyle, ihalenin iptal işleminin iptali gerektiği karşı oyu ile çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                      Abdullah DÜNDAR

                                                                                                                            Kurul Üyesi

 

  

        

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul