İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2715
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :16
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2715
Şikayetçi:
 Edessa yemekhanecilik san ve Tic Aş, Atatürk Blv. Şekerbank Üstü Abdüllatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Erzurum İl Müdürlüğü, E.Somunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri 25050 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21289
Başvuruya konu ihale:
 2007/62558 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüz ve Bağlı İlçe İşletme Başmühendisliği Hizmet Binaları Temizlik İşlerinin 1 Yıl Süreyle Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 08.15.19.0182/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Erzurum İl Müdürlüğü’nce 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Müdürlüğümüz ve Bağlı İlçe İşletme Başmühendisliği Hizmet Binaları Temizlik İşlerinin 1 Yıl Süreyle Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Edessa  Yemekhanecilik  San. ve Tic A.Ş.’nin 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007 tarih ve 21289 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

2) Tespit edilen aykırılıkların idaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yemek  bedeline ilişkin idari ve teknik şartnamelerde farklı düzenlemelerin yer aldığı, bunun da sağlıklı teklif vermeyi önlediği iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda, “İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı 26.3. maddesinde, “1-Ayrıca, son teklif verme tarihi itibariyle günlük; asgari ücretin %010 (binde onu) nispetinde ve 26 gün üzerinden yemek bedeli ödenecektir. Bu brüt yemek bedeli tutarı işçiye nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir..”

 

2- Teknik şartnamenin çalıştırılacak işçilerle ilgili hususlar başlıklı 2/h/1 maddesinde, yüklenici çalıştırdığı işçilere öğle yemeği karşılığı asgari ücretten brüt tutarın %06 (binde altı) oranında YTL gün yemek gideri ödenecektir.

 

Bu düzenlemelerin çelişkiye yol açtığı…” şeklinde itirazda bulunduğu,

 

İdarenin bu dilekçeye verdiği cevabi yazıda, böyle bir çelişkinin olmasını kabul etmekle birlikte bunun sehven yapıldığı ve isteklilerin idari şartnameyi dikkate alarak teklif verdiklerini belirtmiştir.

 

Ne var ki, idare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında anılan bu düzenlemelere ilişkin olarak idari ve teknik şartnamede %10 (yüzde on) oranının yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Yine ihale işlem dosyasında idari şartnamenin ve teknik şartnamenin düzeltilmiş hallerinin elden alındığına dair “tarihsiz olarak” isteklilerin imza ve kaşeleri mevcuttur.

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü mevcuttur.

İhale işlem dosyasında zeyilname yapıldığına dair bir belgeye rastlanmamıştır. Zeyilname yapılmadan dokümanda değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Kamu İhale Bülteninde  29.05.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının “4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde, “4.3.1.İş deneyim belgeleri:


            İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 maddesinde teklif edilen bedelin %50’si oranında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı şekilde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanında iş deneyim belgesi tutarı olarak teklif edilen bedelin %40’ı istenirken, idari şartnamede %50’si istenmesinin mevzuata aykırı olduğu gibi isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Teknik şartnamenin “Temizlik robotu” başlıklı maddesinde, “İşin gereğine göre TEDAŞ’ın isteği halinde makine adedi yüklenici tarafından artırılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Makine adedinin idarenin isteği doğrultusunda sonradan artırılabileceğine ilişkin bu düzenlemenin sağlıklı teklif vermeyi etkilediği anlaşılmıştır.

 

3) İsteklilere verilen standart formlarda “birim fiyat teklif cetvelinin” doldurulmadan boş olarak verildiği tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” hükmü mevcuttur.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin doldurulmadan boş olarak verilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul