İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2716
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :17
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2716
Şikayetçi:
 Bin-Tem Tem. İnşaat Sağlık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti, Muhtesip İskender Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yavuz Selim Apt. No:171 D.12 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediyesi, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. Nu:5 34188 Bahçelievler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19367
Başvuruya konu ihale:
 2007/54802 İhale Kayıt Numaralı “Yenibosna Bölgesi Yol, Bordür, Tretuar Onarım İşçiliği Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.14.43.0182/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediyesi’nce 01.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yenibosna Bölgesi Yol, Bordür, Tretuar Onarım İşçiliği Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bin-Tem Tem. İnşaat Sağlık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak kabul edilip, idare tarafından aşırı düşük teklif kapsamında teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istendiği, verdikleri açıklamanın yeterli kabul edilmesi gerekirken idare tarafından yeterli kabul edilmediği iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adının “Yenibosna Bölgesi yol, bordür, tretuar onarım işçiliği hizmet alımı, işin fiziki miktarı ve türünün ise 12 ay süreyle personel ve araç çalıştırma işi (27 personel, 3 araç) olduğu düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3.Ayrıca,

26.3 Ayrıca her personele günde brüt 8,96 YTL yemek bedeli ve brüt 5,36 YTL yol bedeli ödenecektir. Vasıflı işçilere 15 (on beş) kişiye aylık asgari ücret+asgari ücretin %25 fazlası, ustalara 10 (on) kişiye aylık asgari ücret+asgari ücretin %75 fazlası, inşaat teknikerine asgari ücret+asgari ücretin % 100 fazlası, şoföre asgari ücret+asgari ücretin % 50 fazlası oranında ödeme yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, fiyat farkı verilmeyeceği düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Ayrıca ihaleye ilişkin sözleşme tasarısının “Sözleşmenin süresi” başlıklı 10 uncu maddesinde, “İşe başlama tarihi 25.06.2007; işi bitirme tarihi 25.06.2008’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Özel şartnamenin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde çalıştırılacak araçların bakım ve işletme giderlerinin yükleniciye ait olacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bununla birlikte çalıştırılacak araçların kaç kilometre ya da saat çalıştırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu itibarla bir ayda araçların çalışacağı süre ya da mesafenin bilinmemesi sonucu tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesi ve değerlendirme olanağının ortadan kalktığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul