İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2717
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :18
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2717
Şikayetçi:
 Ulutaş Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti, Hürriyet Cad. Alaybey Mahallesi Reyhan Sok. No:59 K:3 D:301-302 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi, Hürriyet Caddesi Şahinbey/ GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20591
Başvuruya konu ihale:
 2007/45883 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.08.2007 tarih ve 08.14.94.0196/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Ulutaş Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 26.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20591 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Kürşat Özel Güv. Eğt. Hiz. Sav. Güv. Sis. Ltd. Şti. ile Ulutaş Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firma olan Kürşat Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin mali sorumluluk sigortasına ilişkin sunduğu proforma faturada Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatına göre teminat tutarlarının ikinci gruptan yapılması gerekirken hangi gruptan yapılacağı belirtilmemiş olduğundan taahhüt edilen prim oranlarının kapsadığı teminat tutarlarının belirsiz kaldığı,

 

            2) Kürşat Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teknik şartnamede belirtilen kıyafetler için kişi başına 0,01 YTL maliyet öngördüğü, bu bedelin iktisadi hayatın olağan akışına göre giyim bedelini karşılamaktan uzak olduğu,

 

            3) Teknik şartnamede yer alan özel güvenlik personelinin boyunun 1.65 cm, yaşlarının ise 18 ila 35 arasında olacağı şeklindeki düzenlemenin Anayasanın eşitlik ilkesine ve 5188 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

            “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarenin 28.05.2007 tarihli yazısı ile tekliflerini aşırı düşük olarak değerlendirdiği isteklilerden teklif bileşenleri ile ilgili bilgi ve belgeleri ihale komisyonu başkanlığına vermesini istediği görülmüştür.

 

            Kürşat Özel Güv. Eğt. Hiz. Sav. Güv. Sis. Ltd. Şti.’nin 29.05.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin 1.732,50 YTL’lik maliyet öngördüğü ve buna ilişkin olarak ta MZD Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.’den alınan proforma faturayı ve Aviva Sigorta A.Ş.’nin bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısını açıklamasına  eklediği görülmüştür.

 

            İlgili sigorta şirketinden alınan proforma faturada işin süresinin ve çalışacak güvenlik personeli sayısının belirtilmiş olduğu, ayrıca faturada güvenlik personelinin 27.03.2007 tarih ve 26475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı gereği çalışacağı belirtilmiş olduğundan ve söz konusu tarife ve talimatta teminat tutarları belirlenmiş bulunduğundan başvuru sahibinin  iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türü 55 kişi ile 18,5 ay süreli hastanenin özel güvenlik hizmet alımı olduğu, anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde ise yıllık iki takım özel güvenlik üniformasının firma tarafından verileceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin üçüncü maddesinin yedinci bendinde firmanın çalıştırılacak elemanlara birer adet kışlık gömlek, birer adet yazlık gömlek, birer adet kışlık pantolon, birer adet yazlık pantolon, birer adet kravat, birer adet mont, birer adet kazak, birer adet kep veya bere, birer adet kemer ve birer adet ayakkabı vereceği düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

            “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kürşat Özel Güv. Eğt. Hiz. Sav. Güv. Sis. Ltd. Şti.’nin 29.05.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında giyim giderine ilişkin toplam 0,55 YTL’lik maliyet öngördüğü, buna ilişkin olarak ta İş Elbiseleri Kumaşçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan proforma faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan proforma faturada kişi başına yıllık 0,01 YTL’lik (1 Yeni Kuruş) maliyet öngörüldüğü anlaşılmış olup, bu tutar ile ihale dokümanında belirtilen kıyafetlerin temininin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle de anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi firmanın ihaleye teklif verdiği, teklif mektubunda ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamen incelendiği, okunduğu ve işin yapıldığı yerin görülmüş olup herhangi bir sınırlama ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin dördüncü maddesinde;

 

            “ 4- Erkeklerde ve bayanlarda boy en az 165 cm. olacaktır, kilo boy oranları +,- 10’nu geçmeyecektir. 

 

            5- Güvenlik amiri ve grup amirlerinde yaş sınırı olamayacak ancak en az lise mezunu olacak, diğer personellerin yaşları ise 18 ila 35 yaş arasında olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

            “Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

            a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

            Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

            c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

            d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

            e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

            f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

            g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.” hükmü yer almaktadır.

            Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Sağlık Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde;

            “Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu istenir.

            a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

            b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

            c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.

            d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

            e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.” hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde özel güvenlik görevlilerinde aranılan şartlar arasında boy ve kilo ile yaş hakkında bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüş olmasına rağmen ihale konusu işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda idare tarafından bu konularda düzenleme yapılabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Ulutaş Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında giyim giderine ilişkin toplam 5,50 YTL’lik maliyet öngördüğü, buna ilişkin olarak ta İş Elbiseleri Kumaşçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan proforma faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi firma tarafından sunulan proforma faturada giyim bedeline ilişkin olarak 55 işçi için toplam 5,50 YTL’lik maliyet öngörüldüğü; işçi başına öngörülen yıllık giyim maliyetin ise 0,10 YTL olduğu anlaşılmış, bu tutar ile ihale dokümanında belirtilen kıyafetlerin temininin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle de anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda Kürşat Özel Güv. Eğt. Hiz. Sav. Güv. Sis. Ltd. Şti. ile Ulutaş Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, tekliflerin yeniden değerlendirmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

                    İncelemeye konu ihalede idarece teknik şartnamede yer alan “özel güvenlik personelinin boyunun 1.65 cm, yaşlarının ise 18 ila 35 arasında olacağı” şeklindeki düzenleme yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olduğundan başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul