İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2718
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :19
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2718
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı No: 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 19 Mayıs Mah. Fulya Cad. Nu:6-A Kat:7 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20161
Başvuruya konu ihale:
 2007/52631 İhale Kayıt Numaralı “Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Kültürel Mekanların 01 Haziran - 31 Aralık 2007 Tarihleri Arasında 227 Personelle İşletilmesi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 08.14.72.0196/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nce 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Kültürel Mekanların 01 Haziran - 31 Aralık 2007 Tarihleri Arasında 227 Personelle İşletilmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.07.2007 tarih ve 20161 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Mevzuat uyarıca eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesinin gerektiği, idarece sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiği ve bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

            2) Şikayete konu ihale personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmasına rağmen idari şartnamenin 48 inci maddesinde mal alımları ile ilgili fiyat farkı kararnamesi ve formülünün düzenlenmiş olduğu, bu durumun düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuata hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

 

            3) Teknik şartnamede ulusal yayın yapan TV kanallarının 24 saat takip edileceği düzenlenmiş olmasına rağmen resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışmaya ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci Maddesinin dipnotunda iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtileceği düzenlenmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde,

 

“İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

           

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarece boş bırakıldığı görülmüştür. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda anılan hükmünde sigorta gerektiği taktirde sigortaya ilişkin şartların işin sözleşmesinde belirleneceği düzenlenmiş olup, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin boş bırakılmasından, sigortaya gerek duyulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplama Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Kararname uyarınca petrol ürünlerine ilişkin olarak fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin dipnotunda;

 

            “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

 

            İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya  eklenecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin ikinci bölümünün “XII- Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” kısmında;

 

“Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede asgari ücrette meydana gelecek artışın fiyat farkı olarak ödenip ödenmeyeceği konusunda bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca idari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.06.2007 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar olduğunun düzenlendiği, ancak idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanırken asgari ücrette temmuz ayında meydana gelecek artışın dikkate alınmadığı görülmüştür. Başvuruya konu ihale hizmet alımı olmasına rağmen, sadece petrol ürünlerine ilişkin olarak fiyat farkı verileceğinin düzenlenmiş olduğu, hizmet alımlarında sadece petrol ürünlerinde fiyat farkı verilmesine imkan veren bir düzenleme olmadığı ve asgari ücrete ilişkin olarak fiyat farkı verilip verilmeyeceği konusunda belirsizlik bulunduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.  

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin II. Maddesinin (B) bendinde;

 

            “… CRR Stüdyolarında ayrıca ulusal yayın yapan TV kanalları 24 saat süreyle takip edilerek, bu kanallardaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumları ile ilgili haberler kayıt edilerek ilgili birimlere ve talep eden diğer Belediye birimlerine S-VHS bant şeklinde iletilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmının 16 ncı maddesinde;

 

            “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde çalışma yapılacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür. Buna ilişkin bir düzenleme yapılmamasından resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yapılmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adı mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kültürel mekanların 01 Haziran - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında 227 personelle işletilmesi hizmet alımı olarak düzenlenmiş, anılan şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresi 01.06.2007 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar 214 takvim günü olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin üçüncü maddesinde ihale tarih ve saatinin belirtilmemiş olduğu görülmesine rağmen ihale ilanında ihale tarihinin 18.06.2007 olarak düzenlendiği görülmüştür. İhale tarihi 18.06.2007 olan bir ihalede işe başlama süresinin 01.06.2007 olamayacağından bahisle, işe başlama tarihi konusunda belirsizlik bulunduğu, bu nedenle de ihaleye sağlıklı teklif verilemeyeceği, tekliflerin değerlendirilmesinin de sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Teknik şartnamenin işin tanımı başlıklı üçüncü maddesinde; yüklenicinin, belirtilen konser salonu, stüdyo ve kültür merkezlerini idare tarafından yapılacak veya yaptırılacak kültürel ve sanatsal etkinlikler ile idare tarafından yapılmasına izin verilen diğer etkinlikler için her an hizmete hazır tutmak, bu etkinliklerde ağırlama ve protokol hizmetlerinin en kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, etkinliklerin sanatsal yönetimini sağlamak ve bununla ilgili her türlü tedbiri almak, kültürel mekanlarda sahne ve sahne arkası ile ilgili her türlü hizmeti  (ses, ışık, dekor vb.) gerçekleştirmek, her türlü mekanik ve elektronik sistemin tam verimle çalışması için gerekli hizmeti sağlamak, temizlik hizmetleri yapmak, medya takip ve arşivleme hizmetlerini yerine getirmek, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile giriş biletlerinin salonların gişelerinde satışa sunmak, eskiyen, bozulan, yetersiz kalan ya da teknolojik alanda ömrünü tüketmiş olan kimi altyapı hizmetlerinin yenilenmesi, değiştirilmesi, onarılmasını v.b. bakım hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamak, kültürel mekanların işletilmesi ve şartnamede belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan teknik ve yardımcı personelin görevlendirilmesini sağlamak olarak düzenlenmiştir.

 

            Ayrıca teknik şartnamede 13 adet program yapımcısı, 31 adet teknik eleman, 75 adet kontrol görevlisi, 11 adet şoför, 13 adet sekreter, 14 adet sahne elamanı ve 70 adet temizlik elemanı olmak üzere toplam 227 işçinin görevlendirileceği düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde ise gazete, dergi, kitap hazırlanması ve basımı, konser organizasyonu, tanıtım kampanyası, festival düzenleme hizmet işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İşin tanımı ve çalıştırılacak personellerin niteliği göz önüne alındığında kültürel etkinliklerde ağırlama ve protokol hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak, kültürel etkinliklerin sanatsal yönetimini sağlamak ve bununla ilgili her türlü tedbiri almak, kültürel mekanlarda sahne ve sahne arkası ile ilgili her türlü hizmeti (ses, ışık, dekor vb.) gerçekleştirmek hizmetleri ile temizlik hizmetinin, gişelerde bilet satımının ve eskiyen, bozulan, yetersiz kalan ya da teknolojik alanda ömrünü tüketmiş olan kimi altyapı hizmetlerinin yenilenmesi, değiştirilmesi, onarılmasını v.b. bakım hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamak hizmetlerinin birbirinden farklı uzmanlıklar gerektirdiği, tüm bu işlerin bir arada ihale edilmesi ile gazete, dergi, kitap hazırlanması ve basımı, konser organizasyonu, tanıtım kampanyası, festival düzenleme işinin benzer iş olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede, oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

                    İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği ve bu tekliflerin birbirine ve yaklaşık maliyete oldukça yakın olduğu, bu büyüklükte yapılan ihaleye olağan hayat koşulları ve ülkemizde bu piyasada faaliyet gösteren firmaların sayısı dikkate alındığında, ihalede yeterli katılımın olmadığı bu nedenle de  rekabet ortamının oluşmadığı sonucuna varılmaktadır.  Başvuru konusu ihalenin kararda belirtilen aykırılıklarla birlikte bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul