• Karar No: 2007/UH.Z-2719
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :20
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2719
Şikayetçi:
 Çardak Yemek Hizmetleri Gıda Paz. ve Tur. Ltd. Şti., F. Çakmak Mah., Bursa Yolu, 1. Km, Nur Petrol Yanı, YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü,Melikşah Köyü, No:1, Çubuk/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20468
Başvuruya konu ihale:
 2007/37777 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 08.14.83.0199/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 7 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çardak Yemek Hizmetleri Gıda Paz. ve Tur. Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdareden istedikleri açıklama talebine verilen cevap yazısında tekliflerinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre aritmetik hataların birim fiyatlar esas alınarak düzeltileceği hususunun açıkça belirtildiği, buna göre düzeltici işlem yapılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale dokümanında bulunan Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta; başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasıyla ilgili olarak “teklif mektubunda rakam ve yazı birbirini tutmuyor” gerekçesinin gösterildiği  tespit edilmiştir.

 

16.05.2007 tarihli İhale Komisyon Kararı’nda, “Çardak Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda vermiş olduğu fiyat tutarı ile yazı kısmı birbirini tutmadığı” için adı geçen firmanın elendiği ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunun 7. maddesinde ihale konusu iş için teklif edilen fiyatın rakam ile “369.693,61” olarak yazıldığı, yazı olarak ise “Üç yüz altmış dokuz bin altı yüz doksan beş Yeni Türk Lirası, Altmış bir Yeni Kuruş” ibaresinin bulunduğu görülmüştür. İsteklinin teklif cetvelinde yer alan tutar da “369.693,61 YTL” olarak yazılmıştır. Dolayısıyla, teklif mektubunda rakamla yazılı tutar ile yazıyla belirtilen tutar arasında uyumsuzluk olduğu görülmektedir.    

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…”, hükmü mevcuttur. 

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Teklif mektuplarının şekli”  başlıklı 63 üncü maddesinde ise; “Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Yazılı olması,

  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

  d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

  e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İstekli tarafından, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma sebebini öğrenmek maksadıyla 28.05.2007 tarihinde yapılan açıklama talebine İdarece verilen cevap yazısında “…teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmaması nedeniyle yukarıda belirtilen yasal gerekçeler doğrultusunda teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır.”, açıklaması yapılmıştır.  

           

            Başvuru sahibinin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun da aynı şekilde İdare tarafından reddedildiği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre teklif mektubunda yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekmesine rağmen, başvuru sahibinin teklif mektubundaki teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbirinden farklı olduğu görüldüğünden, İdare tarafından başvuru sahibinin teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.   

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul