İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2721
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :22
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2721
Şikayetçi:
 Tuana Tem. Sağ. Otom. Nakl. Hiz. San. A.Ş. Fevzi Çakmak Mahallesi Kaynarca Sok. No:1/6 Y.Bosna B.Evler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ.(Yalova İl Müdürlüğü) Fevzi Çakmak Mah. Yaşar Okuyan Bulv. Ahenk Sok. No:2 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21602
Başvuruya konu ihale:
 2007/71525 İKN|li Temizlik Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 08.15.26.0158/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Yalova İl Müdürlüğünce 10.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.07.2007 tarih ve 21602 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında ise tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği düzenlemesinin yer aldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine, idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde ise; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine ve ekinde de götürü bedel teklif mektubuna yer verilmiştir.

 

Her ne kadar, ihale ilanı ve ihale dokümanındaki söz konusu düzenlemenin birbirine uygun olmaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan ; “......İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.......” hükmüne aykırı ise de, somut olayda bu durum, idari şartname ve eki götürü bedel teklif mektubu esas alınarak başvuru sahibinin teklif vermesine engel olmadığı gibi katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte bulunmamaktadır. Nitekim, toplam yedi isteklinin doküman aldığı ve beş isteklinin teklif verdiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul