İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2722
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :23
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2722
Şikayetçi:
 Urfa Damak Gıda Yemek Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Evren Sanayi Sitesi 3. Cadde 31. Sokak No:42-44 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Üniversitesi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi), Konuralp Yerleşkesi 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18716
Başvuruya konu ihale:
 2007/44129 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline 02.07.2007-31.12.2008 Dönemi 378 Günlük Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2008 tarih ve 08.14.02.0177/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Üniversitesi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi)’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline 02.07.2007-31.12.2008 Dönemi 378 Günlük Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Urfa Damak Gıda Yemek Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

1)Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare 31.05.2007 tarihli yazısıyla Urfa Damak Gıda Ltd. Şti’den teklifi ile ilgili açıklama istemiştir. Urfa Damak Gıda Ltd. Şti.’nin teklifi ile ilgili açıklamayı yaptığı, ancak açıklamayı belgelendirmediği tespit edilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevaplarda isteklilerin teklif bileşenlerini belgelendirmesi gerekirken, şikayetçi firmanın sadece fiyat analizlerini verip fiyat analizlerini destekleyen belgeleri sunmadığı tespit edildiğinden, idarenin şikayetçi firmanın teklifini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İhale Komisyon Kararında belirtildiği üzere; idare aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda Gaptem Gıda Tem. Özel Güv. Med. Ltd. Şti., Doğan Güv. Tem. Med. İnş., Yiğit Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Urfa Damak Gıda Ltd. Şti. ve Nur Yemek Tur. Gıda Ltd. Şti’nin tekliflerini, “verilen dokümanlardaki açıklamalar uygun bulunmamıştır” gibi soyut bir sebeple değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

İdarenin Kurumumuza göndermiş olduğu yazıda ise hangi firmanın teklifinin hangi sebeple değerlendirme dışı bırakıldığı net olarak anlaşılmamaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.H.b. bendinin 8 inci paragrafında; “Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek  açıklama istenecektir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Teklif  bileşenleri idare tarafından ayrıntılı olarak  belirtilmeden aşırı düşük sorgulaması yapıldığı ve isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına bu sebeple standart bir açıklama getiremedikleri tespit edilmiştir. Zira idare aşırı düşük teklif sorgulamasında kendisi için önemli olan teklif bileşenlerinin hangileri olduğunu belirtmeden isteklilerden teklifleri ile ilgili açıklama istemiştir.

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde bileşen sayısı idare tarafından net olarak belirtilmeden isteklilerce standart bir açıklama yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle idarenin aşırı düşük sorgulamasında kendisi için önemli gördüğü teklif bileşenlerini ayrıntılı olarak belirtmesi ve bu bileşenlere karşılık firmaların vermiş olduğu tekliflere ilişkin açıklama yapmalarını istemesi gerekmektedir.

 

İdarenin teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenleri  belirtilerek  aşırı düşük sorgulamasını yeniden yapması gerekmektedir.

 

2- İdare aşırı düşük teklif sorgulaması talep yazısında “Kamu İhale Genel Tebliği’nin aşırı düşük teklif değerlendirmesine ait  XI. Maddesi (f) bendi (b) şıkkı doğrultusunda hesaplanan sınır değerine göre” isteklilerden açıklama talep etmiştir. 

 

İdare açıklama talebinde sınır değerden bahsetmiştir. Ancak malzemeli hizmet alımlarında bu şekilde bir sınır değer mevcut olmadığından idarenin bu yöndeki uygulaması objektif görülmemiştir. Zira verilen tekliflerin hepsi yaklaşık maliyetin altındadır ve idare sadece bu tekliflerden beşine ilişkin açıklama talep etmiştir.

 

İdarenin sadece bu beş firmadan açıklama talep etmesinde objektif bir gerekçe bulunmadığından, yaklaşık maliyetin altında teklif veren tüm isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının sınır değer belirtilmeden yeniden istenilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 1)Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul