İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2723
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :24
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2723
Şikayetçi:
 İnci Temizlik Sağ. Hizm. Otom. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çeliktepe Mah., İnönü Cad., Bulut İş Merkezi, 10/315, Kağıthane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Devlet Hastanesi, Adnan Menderes Cad., SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20602
Başvuruya konu ihale:
 2007/48872 İhale Kayıt Numaralı “100 Kişilik Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.14.93.0199/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Devlet Hastanesi’nce 04.06.2007 tarihinde  ile yapılan “100 Kişilik Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İnci Temizlik Sağ. Hizm. Otom. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20602 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1.                 İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde, 4735 sayılı yasanın 4 üncü maddesine aykırı olduğu, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu konusunun 2007/UH.Z-989 sayılı Kurul Kararından da anlaşıldığı,

2.                 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni işi ile HBYS işlerinin farklı işler olduğu ve böyle bir durumda iki farklı türden işin bir kişinin iş deneyiminde bulunmasının istendiği, bu nedenle söz konusu benzer iş tanımının rekabeti engellediği,

3.                 İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci bendinde, referansların belirleyici olacağı, ancak yeterlik kriteri olarak referans istenmesinin 2007/UH.Z-856 numaralı karar aykırı olduğu,

4.                 Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılması öngörülen personel ücret guruplarına göre tasnif edilmediğinden sağlıklı bir fiyat çıkarmanın mümkün olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesindeki düzenlemenin, 4735 sayılı Yasanın 4 üncü maddesine aykırı olduğu, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği hususunun 2007/UH.Z-989 sayılı Kurul Kararından da anlaşıldığı, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde, “İdare tarafından yükleniciye hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 1(bir) iş günü içersinde işçi ücretleri işçilerin hesaplarına aktarılacaktır. Herhangi bir sebeple idare hak ediş bedelini belirtilen sürede ödeyemez ise Yüklenici işçi ücretlerini en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde çalışanların hesaplarına yatıracaktır. Eğer Firma bu süre sonunda (7 iş günü) ödeme yapamaz ise; idare aylık tahakkukun %3’ü oranında ceza uygular ve bu cezayı re’sen ilk tahakkuktan kesinti yaparak tahsil eder. Firma tarafından 12 (oniki) işgünü içinde ödeme yapılmaz ise ceza %5, bu tarihi geçtiği takdirde ceza %8 oranında tahakkuk ettirilir. Buna rağmen ödememe devam ederse mevzuatın fesih maddesi uygulanır. Yukarıdaki cezalar son ayın ödemelerine denk gelirse ceza miktarları kesin teminatın paraya çevrilmesiyle tahsil edilir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Çalışanların özlük hakları ile ilgili düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 38 inci maddesinde, hak ediş ödemeleri ile ilgili düzenleme ise 42 nci maddesinde yapılmıştır.

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.”, hükmü mevcuttur.

 

            Yukarıda belirtilen hükümde, işçinin ücretinin ödenmemesi durumunda işçinin hakları ve işverenin yükümlülüğü belirtilmişken, ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olmayan bir hususta kanun koyucunun belirlediğinin aksine idari şartnamede idare lehine cezai şart niteliğinde hükümler getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür. 

 

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni işi ile HBYS işlerinin farklı işler olduğu ve böyle bir durumda iki farklı türden işin bir kişinin iş deneyiminde bulunmasının istendiği, bu nedenle söz konusu benzer iş tanımının rekabeti engellediği, iddia edilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/108 sayılı Genelge’de, bilgi sistemlerinin yazılım ve donanım kısmı, hem satın alma hem de hizmet alımı(kiralama) yoluyla tedarik edilebildiği belirtilmektedir. Aynı Genelge’de; “Diğer taraftan kurumlarımızda yapılan incelemeler neticesinde tekrar, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki bilgi sistemlerinin Yazılım ve Veri Kaydı bileşenlerinin, hizmet alımı metoduyla tedarik edilmesi halinde, bu hizmetlerin tek bir tedarikçiden temin edilmesine yönelik planlama ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi sistemleri ile ilgili her türlü bakım, onarım, teknik destek, uyarlama, güncelleme, veri kaydı ve eğitim hizmeti alımında tek tedarikçi şartının sağlanması önemlidir. Sistemin sürekli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaca göre kurumlarımızda 7 gün 24 saat (7/24) esasına göre yeter sayıda yazılım ve donanım bakımı için teknik eleman hizmeti de sağlanmalıdır. Özetle; sistemin kesintisiz bir şekilde işletilmesi açısından bilgi sistemleri ile ilgili hizmet alımlarında, tek bir tedarikçi ile muhatap olmayı sağlayacak önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak  alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır…

3- Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, hastane bilgi sisteminde tutulan veriler Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, İ) ancak Türkçe alan ve tablo adlarına sahip ve anlaşılır tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir.

Teslim edilecek veri içinde firmaya ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu(trigger, procedur, vb) yer almamalıdır. Teslim eden firma veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile kurum idaresine ve yeni firmaya teslim etmelidir.”, açıklaması mevcuttur.

 

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin hizmet verilecek hastaneye kurulması ve sonrasında bu sistemin kullanılması suretiyle veri girilmesinin birbirlerinden farklı işler olmadığı sonucuna varıldığından ve idare tarafından, yukarıda belirtilen Genelge doğrultusunda HBYS ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni çalıştırılması işlerinin aynı tedarikçiden temin edilmesi doğrultusunda ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin benzer iş tanımı ile ilgili iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

3) İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci bendinde, referansların belirleyici olacağı, ancak yeterlik kriteri olarak referans istenmesinin 2007/UH.Z-856 numaralı karara aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesinin birinci bendinde; “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlara göre belirlenecektir…Puanlama sonunda Teklif Fiyat/Toplam Puan oranına göre en düşük değere sahip olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir…”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir…”, hükmü mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde de; “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Anılan Yönetmeliğin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.”, düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirlenen mevzuat hükümleri doğrultusunda idari şartnamenin 36 ncı maddesinde yapılan düzenleme değerlendirildiğinde, idare tarafından fiyat dışı unsur olarak belirlenen bazı şartların iş deneyim belgesi ile tevsik edilebilecek nitelikte olduğu,  bazılarının ise isteklinin personel durumuna ilişkin koşullar taşıdığı görülmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre yeterlik değerlendirilmesinde öngörülen kriterler, tekliflerin değerlendirilmesine fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacağından, söz konusu iddia yerinde görülmüştür.            

 

4) Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılması öngörülen personel sayısı, farklı ücret gruplarına göre tasnif edilmediğinden sağlıklı bir fiyat çıkarmanın mümkün olmadığı, iddia edilmektedir.  

 

Resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak, idari şartnamenin 26.3.6 ncı maddesinde; “İhale süresi içerisinde çalışılacak resmi ve dini bayram günü sayısı 2007 için 10.5, 2008 yılı için 13.5 olmak üzere toplam 24 gün olup, çalışacak personel sayısı ise her tatil günü için 5 kişidir. Bu itibarla, toplam çalışılacak gün sayısı 120 gün olarak alınacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartname 2.1.1 inci maddesinde ise; “Resmi ve dini tatil günlerinde 1 kişi acil nöbetçi memuru, 4 kişi de acil poliklinik sekreteri olarak çalışacaktır”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari ve teknik şartnamelerin ilgili maddelerinde, 96 kişinin veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 kişinin proje lideri, 1 kişinin yazılım sorumlusu, 2 kişinin de donanım sorumlusu olarak çalışacağı belirtilmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan bilgilere göre, yazılım ve donanımdan sorumlu 4 personel dışında kalan 96 personelin veri girişi ve kontrol işletmeni olarak çalışacağı anlaşılmıştır. Teknik şartnamenin 2.1.1 inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılması düşünülen personelin, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışacak 96 kişi arasından olacağı sonucuna varıldığından, idarenin söz konusu düzenlemesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (o) fıkrasında “İstekliler Kültür ve Turizm Bakanlığından almış oldukları Program Lisans tescilinde kullanılacak olan Bil-Kod numarasını gösterir belge vereceklerdir. Ortak girişimlerde pilot ortak, Bil-Kod numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

İdari şartnamenin 2 (a) maddesinde ihale konusu işin adı şöyle tanımlanmıştır: “01.07.2007 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 100 kişilik veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile beraber HBYS hizmeti alımı.”

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/108 sayılı Genelge’de, “2- Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak  alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır…”, düzenlemesi vardır.

 

Yukarıdaki düzenleme ve ihale konusu işin muhteviyatı birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde kalan firmanın veri hazırlama ve kontrol işletmeni teminine ek olarak aynı zaman Hastane Bilgi Yönetim Sistemini de sağlaması gerekeceğinden, idare tarafından isteklilerin Bil-Kod numarasına sahip olmaları gerektiği hususunun talep edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Ancak, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1 inci maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


o) … ¹¹

 

            İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının, (o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda bahsedilen maddenin (o) bendinin 11 numaralı dipnotunda, “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Dolayısıyla, idare tarafından idari şartnamede yapılan “Ortak girişimlerde pilot ortak, Bil-Kod numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.”, düzenlemesinin kamu ihale mevzuatı ile çelişki oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

2) Merdan A.Ş. -Tepe A.Ş. iş ortaklığının söz konusu ihale hakkında 26.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi neticesinde, idare tarafından 20.06.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan kararın 02.07.2007 tarihli Kurul Kararıyla iptâl edildiği tespit edilmiştir.

 

İdare ile ihale üzerinde kalan firma arasında 29.06.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “…Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” , hükmü mevcuttur.

 

Söz konusu Kanun hükmünde açıkça ifade edildiği gibi, idare tarafından ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması durumunda sözleşmenin imzalanabilmesi için, idarenin istekliye cevabının sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce istekliye tebliğ edilmesi gerekirken, Merdan A.Ş.’nin beyanına göre 25.06.2007 tarihinde söz konusu cevap yazısı tebellüğ edildiğinden, 29.06.2007 tarihli sözleşmenin İdarece mevzuata aykırı olarak imzalandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul