İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2725
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :26
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2725
Şikayetçi:
 Saytem Sağlık Hizm. Oto. Gıda Tem. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti, Emniyet Evleri Mah., Taşkent Sok., Mesut Apt., No:5, D:1, 4.Levent / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Cad., Şirinevler Mah., SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19959
Başvuruya konu ihale:
 2007/48872 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.14.61.0199/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 04.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İle Beraber HBYS Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Saytem Sağlık Hizm. Oto. Gıda Tem. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1.                 Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin birinci bendinde 96 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni dışında istenen 4 personelin nitelikli eleman olmasına rağmen, söz konusu elemanlar için anahtar teknik personel istendiğine dair idari şartnamede herhangi bir düzenleme yapılmadığı,

2.                 İhale konusu işin adı ile benzer iş tanımı arasında benzerlik olmadığı,

3.                 İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci bendinde, referansların belirleyici olacağı, ancak yeterlik kriteri olarak referans istenmesinin 2007/UH.Z-856 numaralı karar aykırı olduğu,

4.                 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni işi ile HBYS işlerinin farklı işler olduğu ve bu işleri tek ihaleyle yapmanın Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu ve rekabeti engellediği,

5.      İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde, 4735 sayılı yasanın 4 üncü maddesine aykırı olduğu, bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu konusunun 2007/UH.Z-989 sayılı Kurul Kararından da anlaşıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin birinci bendinde 96 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni dışında istenen 4 personelin nitelikli eleman olmasına rağmen, söz konusu elemanlar için anahtar teknik personel istendiğine dair idari şartnamede herhangi bir düzenleme yapılmadığı, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 2(e) maddesinde; “Çalıştırılacak personellerden 1 kişi proje lideri (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik veya Endüstri Mühendisi) ve ayrıca donanım ve yazılım konusunda diploma ya da sertifika sahibi en az ön lisans mezunu 1 kişi yazılım ve 2 kişi de donanım sorumlusu teknik personel olarak çalışacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Anahtar teknik personel ile ilgili düzenleme Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılmıştır. Bu madde doğrultusunda, idari şartnamede yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmediğinden ve başvuru sahibinin iddiasında bahsi geçen 4 nitelikli personelin idare tarafından teknik personel olarak belirlendiği görüldüğünden,  söz konusu düzenlemenin  mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2) İhale konusu işin adı ile benzer iş tanımı arasında benzerlik olmadığı, iddia edilmektedir. 

 

İdari şartnamenin 2 (a) maddesinde ihale konusu işin adı şöyle tanımlanmıştır: “01.07.2007 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 100 kişilik veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile beraber HBYS hizmeti alımı.”

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde yapılan benzer iş tanımında; “Kamu veya özel sektör hastanelerinde HBYS ve nitelikli personel hizmeti işi yapma”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, Benzer İş tanımı; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, ifade eder.”, şeklinde yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII.G maddesine göre, vasıflı elemanlar için asgari ücretin idarece belirlenecek bir yüzdesi (%) oranında fazla ücret ödenir. İdari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışacak personele brüt asgari ücret tutarının %40 oranında fazla ödeme yapacağı şeklinde bir düzenlemenin bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu ihalede çalışacak bütün işçilerin nitelikli personel sınıfında olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yönetmelikte geçen benzer iş tanımı doğrultusunda, söz konusu ihalede veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile diğer 4 personelin vasıflı personel olduğu ve teknik şartnamede yer alan personelin sahip olması gereken eğitim durumu göz önüne alındığında, ihale dokümanında yer alan benzer iş tanımında mevzuata aykırı bir düzenlemeye rastlanmamıştır.    

 

3) İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci bendinde, referansların belirleyici olacağı, ancak yeterlik kriteri olarak referans istenmesinin 2007/UH.Z-856 numaralı karara aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesinin birinci bendinde; “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlara göre belirlenecektir…Puanlama sonunda Teklif Fiyat/Toplam Puan oranına göre en düşük değere sahip olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir…”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir…”, hükmü mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde de; “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Anılan Yönetmeliğin “Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirlenen mevzuat hükümleri doğrultusunda idari şartnamenin 36 ncı maddesinde yapılan düzenleme değerlendirildiğinde, idare tarafından fiyat dışı unsur olarak belirlenen bazı şartların iş deneyim belgesi ile tevsik edilebilecek nitelikte olduğu,  bazılarının ise isteklinin personel durumuna ilişkin koşullar taşıdığı görülmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre yeterlik değerlendirilmesinde öngörülen kriterler, tekliflerin değerlendirilmesine fiyat dışı unsur olarak kullanılamayacağından, söz konusu iddia yerinde görülmüştür.            

 

4) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni işi ile HBYS işlerinin farklı işler olduğu ve bu işleri tek ihaleyle yapmanın Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu ve rekabeti engellediği, iddia edilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/108 sayılı Genelge’de, bilgi sistemlerinin yazılım ve donanım kısmı, hem satın alma hem de hizmet alımı (kiralama) yoluyla tedarik edilebildiği belirtilmektedir. Aynı Genelge’de; “Diğer taraftan kurumlarımızda yapılan incelemeler neticesinde tekrar, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki bilgi sistemlerinin Yazılım ve Veri Kaydı bileşenlerinin, hizmet alımı metoduyla tedarik edilmesi halinde, bu hizmetlerin tek bir tedarikçiden temin edilmesine yönelik planlama ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi sistemleri ile ilgili her türlü bakım, onarım, teknik destek, uyarlama, güncelleme, veri kaydı ve eğitim hizmeti alımında tek tedarikçi şartının sağlanması önemlidir. Sistemin sürekli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla, ihtiyaca göre kurumlarımızda 7 gün 24 saat (7/24) esasına göre yeter sayıda yazılım ve donanım bakımı için teknik eleman hizmeti de sağlanmalıdır. Özetle; sistemin kesintisiz bir şekilde işletilmesi açısından bilgi sistemleri ile ilgili hizmet alımlarında, tek bir tedarikçi ile muhatap olmayı sağlayacak önlemler mutlaka alınmalıdır.

2- Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak  alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır…

3- Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, hastane bilgi sisteminde tutulan veriler Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, İ) ancak Türkçe alan ve tablo adlarına sahip ve anlaşılır tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir.

Teslim edilecek veri içinde firmaya ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu(trigger, procedur, vb) yer almamalıdır. Teslim eden firma veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile kurum idaresine ve yeni firmaya teslim etmelidir.”, açıklaması mevcuttur.

 

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin hizmet verilecek hastaneye kurulması ve sonrasında bu sistemin kullanılması suretiyle veri girilmesinin birbirlerinden farklı işler olmadığı sonucuna varıldığından ve idare tarafından, yukarıda belirtilen Genelge doğrultusunda HBYS ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni çalıştırılması işlerinin aynı tedarikçiden temin edilmesi doğrultusunda ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varıldığından, söz konusu iddia yerinde görülmemiştir. 

 

5) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesindeki düzenlemenin, 4735 sayılı Yasanın 4 üncü maddesine aykırı olduğu, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği hususunun 2007/UH.Z-989 sayılı Kurul Kararından da anlaşıldığı, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde, “İdare tarafından yükleniciye hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 1(bir) iş günü içersinde işçi ücretleri işçilerin hesaplarına aktarılacaktır. Herhangi bir sebeple idare hak ediş bedelini belirtilen sürede ödeyemez ise Yüklenici işçi ücretlerini en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde çalışanların hesaplarına yatıracaktır. Eğer Firma bu süre sonunda (7 iş günü) ödeme yapamaz ise; idare aylık tahakkukun %3’ü oranında ceza uygular ve bu cezayı re’sen ilk tahakkuktan kesinti yaparak tahsil eder. Firma tarafından 12 (oniki) işgünü içinde ödeme yapılmaz ise ceza %5, bu tarihi geçtiği takdirde ceza %8 oranında tahakkuk ettirilir. Buna rağmen ödememe devam ederse mevzuatın fesih maddesi uygulanır. Yukarıdaki cezalar son ayın ödemelerine denk gelirse ceza miktarları kesin teminatın paraya çevrilmesiyle tahsil edilir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Çalışanların özlük hakları ile ilgili düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 38 inci maddesinde, hak ediş ödemeleri ile ilgili düzenleme ise 42 nci maddesinde yapılmıştır.

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.”, hükmü mevcuttur.

 

            Yukarıda belirtilen hükümde, işçinin ücretinin ödenmemesi durumunda işçinin hakları ve işverenin yükümlülüğü belirtilmişken, ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olmayan bir hususta kanun koyucunun belirlediğinin aksine idari şartnamede idare lehine cezai şart niteliğinde hükümler getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür. 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (o) fıkrasında “İstekliler Kültür ve Turizm Bakanlığından almış oldukları Program Lisans tescilinde kullanılacak olan Bil-Kod numarasını gösterir belge vereceklerdir. Ortak girişimlerde pilot ortak, Bil-Kod numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

İdari şartnamenin 2 (a) maddesinde ihale konusu işin adı şöyle tanımlanmıştır: “01.07.2007 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 100 kişilik veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile beraber HBYS hizmeti alımı.”

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/108 sayılı Genelge’de, “2- Bu çerçevede bu tip hizmetlerin (alt yapı, donanım, yazılım, eğitim ve veri kaydı hizmeti temini v.b.) bir bütün olarak  alınması sırasında; Yazılımcı firmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmelidir. Ortak girişimlerde de pilot ortak, BİL-KOD numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır…”, düzenlemesi vardır.

 

Yukarıdaki düzenleme ve ihale konusu işin muhteviyatı birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde kalan firmanın veri hazırlama ve kontrol işletmeni teminine ek olarak aynı zaman Hastane Bilgi Yönetim Sistemini de sağlaması gerekeceğinden, idare tarafından isteklilerin Bil-Kod numarasına sahip olmaları gerektiği hususunun talep edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Ancak, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1 inci maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


o)… ¹¹

 

            İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının, (o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Yukarıda bahsedilen maddenin (o) bendinin 11 numaralı dipnotunda, “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verilir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Dolayısıyla, idare tarafından idari şartnamede yapılan “Ortak girişimlerde pilot ortak, Bil-Kod numarasına sahip yazılımcı firma olmalıdır.”, düzenlemesinin kamu ihale mevzuatı ile çelişki oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

2) Merdan A.Ş. -Tepe A.Ş. iş ortaklığının söz konusu ihale hakkında 26.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi neticesinde, idare tarafından 20.06.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan kararın 02.07.2007 tarihli Kurul Kararıyla iptâl edildiği tespit edilmiştir.

 

İdare ile ihale üzerinde kalan firma arasında 29.06.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “…Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” , hükmü mevcuttur.

 

Söz konusu Kanun hükmünde açıkça ifade edildiği gibi, idare tarafından ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması durumunda sözleşmenin imzalanabilmesi için, idarenin istekliye cevabının sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce istekliye tebliğ edilmesi gerekirken, Merdan A.Ş.’nin beyanına göre 25.06.2007 tarihinde söz konusu cevap yazısı tebellüğ edildiğinden, 29.06.2007 tarihli sözleşmenin İdarece mevzuata aykırı olarak imzalandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

           

Diğer taraftan başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle alınan 13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2723 sayılı Kurul Kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul