İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2726
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :27
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2726
Şikayetçi:
 Ev-Men Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti.,, Reşatbey Mah., 16. Sok., Polen-1 Apt., K:1, D:1, No:45, Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi, Cumhuriyet Blv., No:144, 35210, Alsancak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20355
Başvuruya konu ihale:
 2007/44444 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 08.14.81.0199/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi’nce 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ev-Men Özel Güvenlik Eğt. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti.’nin 19.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20355 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bilge, Ulusal ve Has özel güvenlik şirketlerine ait tekliflerinin asgari işçilik ve sözleşme giderlerini ile özel güvenlik sorumluluk sigortası bedelini karşılamadığı, firmalarının vermiş olduğu teklifin tekrar değerlendirilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin adı, idari şartnamede “7 ay süreyle…20 kişilik silahsız koruma ve özel güvenlik hizmetinin sağlanması işi” olarak tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, güvenlik görevlilerine ödenecek ücretin, brüt asgari ücretin %25 fazlası olacağı; ayda 26 iş günü üzerinden günlük brüt 3’er YTL yol ve yemek parasının personele nakdi olarak ödeneceği; giyimle ilgili maliyet oluşturulurken Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının 2007 Yılı Azami Birim Fiyatları” listesinde belirlenen fiyatların en fazla %25 eksiği oranında giyim bedellerinin belirlenebileceği; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısının teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde belirlendiği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olduğu ifade edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde; “2007 yılında (01.06.2007-31.12.2007 tarihleri arasında) resmi ve dini bayram günü 10,5 (onbuçuk) gündür. Bugünlerde her gün çalıştırılacak personel sayısı 12 (oniki) adettir. Bu günlerde çalışacak personele ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ayrıca ücret hesaplanacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Söz konusu ihalede giyim ve özel güvenlik mali mesuliyet sigortası hariç, %3 sözleşme gideri ile resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar için verilecek ücret dahil olmak üzere 20 personel için teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 153.310,84 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı XIII.H maddesinin (b) bendinde; “…Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nda, 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, yaptırılması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası için söz konusu Talimat’ta belirlenen şartların uygulanacağı ve şirketlerin, özel güvenlik personeli sayısı itibarıyla en az Tarife’de belirlenen tutarlardaki teminatları almak zorunda olduğu, sigorta primlerinin ise sigorta şirketleri tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

 

            Yukarıda yapılan tespitler dikkate alınarak ihale dokümanında yapılan incelemede, ihaleye teklif veren 13 firmadan ikisinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan 11 firmadan 10’unun İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu müşahede edilmiştir.

 

İhale Komisyon Kararı incelendiğinde, başvuru sahibinin iddiasında yer alan üç firma arasında bulunan Bilge Ltd. Şti.’ne ait aşırı düşük teklif açıklamasının İdarece uygun bulunmayarak söz konusu firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan firma olan Ulusal Ltd. Şti. ve en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak tespit edilen Has Ltd. Şti. ile geriye kalan yedi firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarının İdare tarafından kabul edildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde kalan firma olan Ulusal Ltd. Şti. ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan Has Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklama yazıları incelendiğinde, adı geçen firmaların tekliflerinin yukarıda tespit edilen giyim ve sigorta bedelleri hariç asgari işçilik maliyet tutarını karşıladığı belirlenmiştir. Söz konusu firmaların, personelin giyim maliyeti için teklif ettikleri fiyatların, İdari Şartname’nin 26 ncı maddesinde giyecek bedelleri ile ilgili olarak belirlenen minimum tutarı karşıladığı ve bu tutara %3 sözleşme giderini dahil ettikleri görülmüştür. Giyim maliyeti için teklif edilen bedelleri tevsik etmek amacıyla, bahsi geçen isteklilerin İdareye ilgili proforma faturalarını sundukları tespit edilmiştir. Söz konusu isteklilerin özel güvenlik mali mesuliyet sigortası için teklif ettikleri tutarların da, sigorta şirketlerinden alınan teklif yazısı ile belgelendirildiği ve bu tekliflerin sigorta şirketlerinin bölge müdürlükleri tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda bahsedilen maddesine uygun olarak onaylandığı görülmüştür. Adı geçen isteklilerin sunduğu özel güvenlik mali mesuliyet sigortası tekliflerinde yer alan teminat tutarlarının Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nda yer alan tarifedeki teminat tutarlarına uygun olduğu müşahede edilmiştir. Sonuç olarak, ihale üzerinde kalan firma ile en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın teklif mektuplarında yer alan fiyatların, söz konusu istekliler tarafından teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarını karşıladığı tespit edilmiştir. 

 

Netice itibarıyla, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan iddiasında adı geçen isteklilere ait aşırı düşük açıklamalarının İdare tarafından kabul edilmesinin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul