İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2728
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :34
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2728
Şikayetçi:
 NY Sosyal Hiz. Bilgi İşlem Danışm. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti, Öveçler 8.Cadde Nu:40/5 Dikmen Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. Nu:23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20486
Başvuruya konu ihale:
 2007/59770 İhale Kayıt Numaralı “27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.14.85.0097/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesince 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti Alım İhalesi” ne ilişkin olarak NY Sosyal Hiz. Bilgi İşlem Danışm. İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 03.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20486 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

09.08.2007 tarih ve 08.14.85.0097/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi tarafından 04.07.2007 tarihinde yapılan “27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-Çamaşır Yıkama ve Ütüleme” hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak 03.07.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları;

 

1) İdari Şartnamenin “Kapasite, Araştırma-Geliştirme, Standart ve Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin istendiği ancak bu belgeye ilişkin kriterlere yer verilmediği, ihale konusu işin genel temizlik, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmet alımı olduğu ancak istenen ISO 9001 belgesinin bu hizmetlerden hangisini kapsayacağının açık bir şekilde düzenlenmediği,

 

2) Sözleşme Tasarısının “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Yükleniciye hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde işçi ücretleri, işçilerin hesaplarına aktarılacaktır. Herhangi bir nedenle idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda yüklenici işçinin maaş gününden en fazla 3 (üç) gün içerisinde işçilerin maaşlarını kendi imkanlarıyla ödeyecektir” düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemenin idare ile yüklenici arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiği göz önüne alınmaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde olduğu,

 

Bu nedenlerle ihaleye teklif veremedikleri hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “27 Ay Süreli 165 Kişi İle Genel Temizlik-Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmeti Alım İhalesi” şeklinde düzenlendiği,

 

İdari Şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde; “Teklif veren istekliler ISO 9001 Belgesine haiz olacaktır” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde ise; “Personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen her türlü hastane hizmet alım ihaleleri” nin benzer iş olarak kabul edildiği  görülmüştür.      

 

İdarece ihale dokümanında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin istendiği, ancak bu belgenin taşıması gereken kriterlere yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte; ihale konusu işin genel temizlik, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmet alımı olduğunun açık olduğu, ihaleye teklif veren isteklilerin bu hususa ilişkin bir tereddütlerinin bulunmadığı, bu nedenle sektörde faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın alan firmaların sözkonusu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kapsamına ilişkin tereddüt yaşadıklarından bahisle ihaleye teklif veremedikleri yönünde bir iddianın basiretli tacir gibi davranma yükümüyle bağdaşmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan Altunlar Temizlik Ltd. Şti.’nin sunduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kapsamında temizlik hizmetleri ile çamaşırhane hizmetleri sunumunun yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin kriterlerine yer verilmemesinin esasa müessir bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 13 üncü maddesinin son fıkrasında;

 

“Yükleniciye hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç 3 gün içerisinde işçi ücretleri, işçilerin hesaplarına aktarılacaktır. Herhangi bir nedenle idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda yüklenici işçinin maaş gününden en fazla 3 gün içerisinde işçilerin maaşlarını kendi imkanlarıyla ödeyecektir”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür. Bu düzenlemenin işçilerin yaptıkları iş karşılığında almaları gereken ücretin zamanında ödenmesini sağlamaya yönelik olduğu, isteklilerin tekliflerini hazırlamalarına engel teşkil etmediği, teklif tutarının hazırlanmasında tereddüt yaratmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul