İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2729
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :35
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2729
Şikayetçi:
 Arslanlar Nak. Teks. İnş. Gıda Tar. Hay.ve Pet. Ürün San. ve Tic.Ltd.Şti, Altıok Mah. 1.Cadde No:14 Bismil/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Mah. 21500 Bismil/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.08.2007 / 22325
Başvuruya konu ihale:
 2007/69867 İhale Kayıt Numaralı “Öğrenci Taşıma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 08.15.47.0168/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Taşıma İşlemi ihalesine ilişkin olarak Arslanlar  Nak. Teks. İnş. Gıda Tar. Hay.ve Pet. Ürün San. ve Tic.Ltd.Şti’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.08.2007 tarih ve 22325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 24.07.2007 tarihli iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kendi tekliflerinin idarece uygunluğunun kabul edilmesine rağmen tek teklif kalmasından ötürü rekabetin oluşmaması şeklindeki gerekçeyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan “Öğrenci Taşıma” ihalesinde 4 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, 3 firmanın ihaleye teklif verdiği, ihaleye katılan firmalardan Çakır Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. ve yine ihaleye katılan Best Tur Gıd.Tem.Tic.Ltd.Şti.’nin idari şartnamenin 7/1-f maddesi gereği teklif ettiği bedelin karşılığında yeterli geçici teminat vermemeleri ve ayrıca Best Tur Gıd.Tem.Tic.Ltd.Şti.’nin iş deneyim belgesine ait sözleşmenin aslı veya noter onaylı suretinin ihale dosyası içerisinde bulunmaması sebeplerinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye katılan ve tek geçerli teklif olan Arslanlar Nak.İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklif belgelerinin eksiksiz olduğu, ancak gelinen aşamada rekabetin oluşmaması ve avantajlı teklif olmaması sebebiyle kamu menfaati açısından ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

           

İhale kararının 24.07.2007 tarihinde ihale yetkilisince iptal edilmesi işlemi, 4734 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi uyarınca firmaya bildirilmiş olup, firma tarafından iptalin gerekçelerinin bildirilmesi talep edilmiş ve idarenin cevap yazısında “gerekli rekabetin oluşmaması ve avantajlı teklif bulunmaması” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun’un “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç beş gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder..”denilmektedir.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

           

İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçütü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

            İncelenen ihale dosyasında, 19.07.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulduktan sonra ihale yetkilisince 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 24.07.2007 tarihinde ihale iptal edilmiş bulunmaktadır. İhaleye katılan isteklilerin durumları incelendiğinde, ihaleye üç teklif sunulduğu, iki teklifin, belgelerin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye geçerli tek teklif kaldığı anlaşıldığından, idarece ihalede rekabetin oluşmadığı ve avantajlı teklifin olmadığı anlaşıldığından ihalenin kamu menfaati gerekçeleriyle iptal edilmesi işlemi mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 24.07.2007 tarihinde iptal edilmesi işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun görüldüğünden, İdarenin ihalenin iptali kararına ilişkin şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul