İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2730
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :36
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2730
Şikayetçi:
 Atmaca Temizlik İlaçlama Dez. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic.Ltd. Şti., Aşağı Nohutlu Mah. Lise Caddesi Tıp Apt. Kat:1 No:3 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bandırma Sokak No:30/a Teknikokullar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22429
Başvuruya konu ihale:
 2007/33731 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 08.15.55.0168/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Atmaca Temizlik İlaçlama Dez. İnş. Nak. Taah. San. ve  tic.Ltd. Şti.’nin 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.08.2007 tarih ve 22429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının sunmuş olduğu teklif ile ihale konusu işin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı ve ayrıca Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde düzenlenen işçilerin yaka kartı taşımaları zorunluluğunun aynı zamanda bir maliyeti kapsadığı anlaşıldığından ve yaka kartı bedellerinin ne şekilde karşılanacağı muallakta olduğundan ihale üzerinde bırakılan firma ile diğer aşırı düşük tekliflerin reddedilmesinin gerektiği,

 

            2) İhale konusu işin büyük bir bölümünün bahçe ve bina çevresinin temizliğinin oluşturduğu ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi tatil ve bayram günlerinde yapılacak çalışmalarla ilgili düzenleme yapılmadığı, kendilerince teklifin sunulurken çevre temizliğinin haftanın her günü yapılacağı ve her gün yapılacak bu temizliğin resmi ve dini bayram günlerine de denk geleceği düşünülerek hareket edildiği,

 

            3) İhale uhdesinde bırakılan ortaklıktan Orion Grup firmasının iş deneyim belgesinin uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak,

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca,

            -Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri,

            -Tüm personele günlük 2,50 YTL (26 gün üzerinden) brüt aylık toplam 65,00 (Altmışbeş YTL) yemek ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Tüm personele günlük 4,00 YTL (26 gün üzerinden) brüt aylık toplam 104,00 (Yüzdört YTL) yol ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Teknik şartnamede belirtilen tüm ekipman ve temizlik malzemesi

            -Teknik şartnamede belirtilen giyim bedeli, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan Akınsel İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne ve ikinci avantajlı fiyat teklifinde bulunan Doğan Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. ile birlikte ihaleye teklif veren toplam on firmaya 09.05.2007 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve teklif bileşenlerine ilişkin ayrıntılı açıklama istendiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük sorgulamaya firmalarca verilen cevapların incelenmesinde; ihale üzerinde bırakılan Akınsel İnş. Tic. Ltd. Şti. ve ikinci avantajlı fiyat teklifinde bulunan Doğan Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti’nce teklif bileşenlerine ilişkin ayrıntılı açıklama yapıldığı ve bileşenleri oluşturan ve yukarıdaki şartname maddesinde ayni olarak belirlenen giyim ve temizlik malzemesine ilişkin giderlerin faturalandırıldığı anlaşıldığından idarece yapılan değerlendirmenin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesinde; “Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

            İşçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplama sonucunda asgari maliyetin yemek ve  yol dahil giyim ve temizlik malzemesi hariç, 2.032.887,31 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmü ve hesaplanan asgari maliyet tutarı doğrultusunda başvuru sahibinin teklif fiyatının asgari maliyetin üzerinde bulunduğu ve teklif bileşenlerine ilişkin vermiş olduğu belgelerin yeterli olduğu anlaşıldığından idarece yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan Teknik Şartnamenin “Temizlikte Uyulması Gereken Hususlar” başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinde; “İşçilerin özel temizlik kıyafeti olacak, müteahhit firma idarece onaylanmış kimlik kartı kullanacak, kartsız işçi binalarda dolaşmayacaktır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Ancak söz konusu düzenlemede, yaka kartlarının teklif fiyata dahil masraflar arasında yer alması gerektiğine ilişkin bir ifadenin bulunmadığı ve söz konusu kimlik kartlarının idarece temin edileceği anlaşıldığından, anılan düzenleme isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca,

            -Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri,

            -Tüm personele günlük 2,50 YTL (26 gün üzerinden) brüt aylık toplam 65,00 (Altmışbeş YTL) yemek ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Tüm personele günlük 4,00 YTL (26 gün üzerinden) brüt aylık toplam 104,00 (Yüzdört YTL) yol ücreti, (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

            -Teknik şartnamede belirtilen tüm ekipman ve temizlik malzemesi

            -Teknik şartnamede belirtilen giyim bedeli, teklif fiyata dahildir.”  ve,

 

            Yine işe ait Teknik Şartnamede ise “İşçi Sayısı ve Sosyal Haklar” başlıklı (B) bölümünde “Müteahhit toplam 310 işçi (full-time) çalıştıracaktır.” ve “Çevre Temizliği” başlıklı (E) bölümünde de; “Beton saha, yeşil alan, yollar ve merdivenlerde hiçbir zaman pislik, kağıt parçası v.s bırakılmayacaktır.Bu temizlik eksiksiz olarak haftanın her günü yapılacaktır.”

 

Şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemede yer alan ihale konusu hizmetin eksiksiz olarak haftanın her günü yapılacağına ilişkin hükmün resmi tatil ve bayram günlerini de kapsadığı net ve açık şekilde anlaşılmamakta olup, diğer taraftan işin niteliği gereği temizliğin yapılacağı yerler dikkate alındığında resmi tatil ve bayram günlerinde temizlik yapılmasının beklenmemesi gerektiğinden hareketle, anılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50’si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu ihale kanununu Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Birinci Bölümünde "iş deneyim belgesi" isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi olarak tanımlanmıştır.

           

Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi" başlıklı 56 ncı maddesinde; "Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alman işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70´ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarım karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

           Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin "İş deneyim belgesinin düzenlenmesi" başlıklı 53 üncü maddesinde; "Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir" hükmü yer almaktadır.

 

Kamu ihale Genel Tebliğinin "İş Deneyimi Belgeleri" başlıklı B bölümünde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin
yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri,iş deneyimini tevsik için; "Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini, Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısı" sunacaklardır. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70´ inin,

 

Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

 

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrıca ibraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Buna göre; İhale üzerinde bırakılan Orion Grup Sos.Hizm.Tic.Ltd.Şti.’ne ait teklif dosyasının incelenmesi sonucunda, adı geçen istekli tarafından mesleki ve teknik yeterliğini tevsik için iş deneyim belgesi olarak kendileri ile Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında 20.03.2006 tarihinde akdedilen sözleşme ile sözleşme konusu işe esas faturalar ve işyeri bildirgelerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle,

      

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul