İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2731
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :37
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2731
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:69, ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok., Sultanahmet - Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20162
Başvuruya konu ihale:
 2007/45896 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 08.14.71.0203/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.,’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.07.2007 tarih ve 20162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi uyarınca, işyerini sigortalatma sorumluluğunun yükleniciye ait olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmışsa sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği halde, ihale dokümanı kapsamında verilen Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 maddesinde bu yönde bir düzenlemenin yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde “İsteklinin ulusal ve uluslar arası standartlara göre alınmış, geçerlilik süresi dolmamış ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini vereceklerdir.” düzenlemesinin yer almasına karşın, bahse konu kalite belgesinin kapsamının ve standardının açık olarak belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesine ait dipnotta, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede  belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ait sözleşme tasarısının yukarıda yer verilen maddesinde, iş ve iş yerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun kime olacağı hususunda düzenlemelere yer verildiği, iş ve işyerinin sigortalanması sorumluluğun yükleniciye ait olduğuna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin bir belirlemenin de yapılmadığı görülmektedir. 

 

İdarenin başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında da, ilgili düzenleme ile yüklenici firmaya sigorta yükümlülüğü getirilmediği, yüklenici firmanın iş ve işyerinin korunmasına yönelik her türlü önlemin alınmasından sorumlu olduğuna ve olası zararların yüklenici firmadan genel hükümlere göre tahsil edileceğine ilişkin belirlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.

 

İhaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yapılan düzenleme ile yükleniciye iş ve işyerini sigortalatma yükümlülüğü getirilmediğinden, sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin bir belirlemenin yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

      

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde “İsteklinin ulusal ve uluslar arası standartlara göre alınmış, geçerlilik süresi dolmamış ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini vereceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 2007 Yılı 5188 sayılı Kanun kapsamında Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” şeklinde belirlenmiştir.

           

            İhale konusu iş ve işin kapsamının açıkça belirlenmiş olduğu göz önüne alındığında idari şartnamede istenilen ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesinin kapsamının güvenlik hizmetleri olacağı açıktır. bu nedenle başvuru sahibinin idari şartnamede yapılan düzenlemede istenilen kalite sistem belgesinin kapsamının ve standardının açık olarak belirtilmediği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul