İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2732
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :38
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2732
Şikayetçi:
 Aymaz Mimarlık Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi Pilot Sokak Nu:18/2 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad. Nu:61 09100 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.07.2007 / 21926
Başvuruya konu ihale:
 2007/69985 İhale Kayıt Numaralı “100 Yatak Kapasiteli Ek Bina (Acil Servis-Ameliyathane-Yoğunbakım ve Hemodiyaliz Ünitesi) Proje ve İhale Dokümanı Hazırlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 08.15.39.0203/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nce 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “100 Yatak Kapasiteli Ek Bina (Acil Servis-Ameliyathane-Yoğunbakım ve Hemodiyaliz Ünitesi) Proje ve İhale Dokümanı Hazırlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aymaz Mimarlık Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.07.2007 tarih ve 21926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin başvuru konusu ihalenin iptal edilmesine yönelik olarak tesis ettiği 06.07.2007 tarihli iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri bedelin yaklaşık maliyetin altında olmasına karşın, başvuru konusu ihalenin idarece “ihalenin sonuçlandırılmasının kamu ve kurum zararı oluşturacağı” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının iptal gerekçesi ile sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

05.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile sunulan iki teklifin değerlendirilerek her iki teklifin de geçerli teklif olarak belirlendiği; ancak, aynı işe ilişkin olarak daha önce yapılan ihalede sunulan teklifler dikkate alındığında, her iki istekli tarafından teklif edilen bedelin yüksek olduğu; bu şartlar altında ekonomik açıdan en avantajlı teklif bulunmadığından kurum ve kamu yararı gözetilerek ihalenin iptal edilmesine  karar verildiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 13.07.2007 tarihli şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında, aynı iş için 12.12.2006 tarihinde yapılan ihalede teklif edilen en düşük fiyatın 58.200 YTL olduğu, bu teklifin idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda alınan Kamu İhale Kurulu kararı ile bu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, 76.000 YTL olan ikinci en avantajlı teklifin de belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 89.000 YTL olan  üçüncü teklifin ise ekonomik açıdan avantajlı bulunmayarak ihalenin iptal edildiği, iptal edilen bu ihalede teklif edilen fiyatlar göz önüne alındığında, 05.07.2007 tarihinde yapılan başvuru konusu ihalenin, sunulan en düşük teklif olan 92.500 YTL tutarındaki teklif üzerinde bırakılması durumunda kurum ve kamu zararı oluşacağından bahisle ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”, hükmü mevcuttur.

            4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

           

            Kanunun 39 uncu maddesi doğrultusunda, söz konusu ihalede, kamu ve kurum zararı oluşturacağı gerekçesiyle, İdarenin takdirinin ihalenin iptâli yönünde kullanılmış olmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

           

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul