İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2769
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :92
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2769
Şikayetçi:
 Gürbüz Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti, İstiklal Caddesi Nu:36 Aliağa/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü, Atatürk Caddesi Nu:111 45500 Soma/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17739
Başvuruya konu ihale:
 2007/71058 İhale Kayıt Numaralı “Müessesemizin Belirlediği Güzergahlarda Personel Servisi Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 08.13.52.0196/2007-59 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü tarafından 12.06.2007 tarihinde  ile yapılan “Müessesemizin Belirlediği Güzergahlarda Personel Servisi Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Gürbüz Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 19.06.2007 tarih ve 17739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, ancak başvuru dilekçesinde İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen aykırılıklar tespit edildiğinden, 22.06.2007 tarihli Kurum yazısı ile tespit edilen bu aykırılıkların verilen süre içerisinde giderilmesi hususu başvuru sahibine bildiridiği, başvuru sahibinin 11.07.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ikinci dilekçesi ile eksiklikleri tamamladığı, ancak 22.06.2007 tarihli Kurum yazısının kendisine tebliğ tarihini belirtmediğinden eksikliklerin verilen süre içerisinde tamamlanıp tamamlanmadığının anlaşılamadığı, bu nedenle tebligat alındısı dönüşünün beklendiği, tebligat alındısının Kuruma ulaşması neticesinde 22.06.2007 tarihli Kurum yazısının başvuru sahibine 09.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği görüldüğünden 11.07.2007 tarihli başvurunun süresinde yapıldığının anlaşıldığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İdarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmağına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 15.06.2007 tarih ve 6660 sayılı ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararını hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi talep edilmektedir.

 

            İncelenen ihalede; başvuru sahibi firmanın 13.06.2007 tarihli dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 15.06.2007 tarihli cevabi yazısında şikayeti sonuçlandıran karar ile birlikte ivedilik ve kamu yararı kararı aldığı, bu kararın başvuru sahibi firmaya 16.06.2007 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

 

İdarece 15.06.2007 tarihinde alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı, şikayeti sonuçlandıran nihai karar ile birlikte alındığından, o tarihte yürürlükte bulunan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ hükümleri uyarınca usulüne uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca idare ile yüklenici arasında 25.06.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı görülmüştür.

 

            İdarece alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı usulüne uygun olmadığından, idarenin şikayet başvurusuna cevabının başvuru sahibine tebliğinden itibaren Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması için öngörülmüş 15 günlük süreyi beklemeden imzaladığı sözleşme usulüne aykırı olmakla beraber, idare ile yüklenici arasında imzalanmış bir sözleşme bulunduğu ve başvuru sahibinin ihalenin esasına ilişkin olarak yaptığı başvurusunun incelenmesi neticesinde 06.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2667 sayılı Kurul kararı ile şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği göz önünde bulundurulduğunda, ihale işlemlerine devam kararı hakkında bir karar vermenin herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

            İdarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmağına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul