İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2802
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :45
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2802
Şikayetçi:
 Av.Fatih Mehmet Erduran, Tadal Yemek Üretim Dağıtım San. Tic. Aş Vekili, Reşit Galip Cad. Fıskiye Sokak Nu:12/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi Nu:86 55050 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19966
Başvuruya konu ihale:
 2007/33766 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemizin 2 Yıllık İhtiyacı Olan Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 08.14.63.0177/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemizin 2 Yıllık İhtiyacı Olan Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Tadal Yemek Üretim Dağıtım San. Tic. Aş Vekili Av.Fatih Mehmet Erduran’ın 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Mali Müşavirce 2006 bilançosunda 1.664.708,55 olması gereken öz kaynaklar toplamının sehven 1.636.708,55 olarak gösterildiği, tekliflerinin kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması gerekirken 0,75’den büyük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin düzeltilmesi taleplerinin idarece mevzuata aykırı olarak kabul edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçi firma tarafından 21.05.2007 tarihinde idareye verilen dilekçede, bilançoda yapılan hatanın kendileri tarafından fark edildiği ve düzeltilmiş bilançolarının kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

            İdare bu dilekçeye 23.05.2007 tarihinde aldığı kararla cevap vermiştir. Cevabında; ihale dosyasında bilançolarının mevcut olduğunu ve var olan bilançonun yenisi ile değiştirilmesinin mümkün bulunmadığını belirtmiştir. Söz konusu yazı 30.05.2007 tarihinde şikayetçi tarafından tebellüğ edilmiştir.

 

            İdare 30.05.2007 tarihindeki bu bildirimi şikayetçinin “Şikayete Konu İşlemin Farkına Varıldığı Tarih” olarak kabul ederek, şikayetçinin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunu şikayet için gerekli olan kanuni sürelerin geçirildiği gerekçesi ile reddetmiştir.

 

            30.05.2007 tarihinde yapılan bildirimde şikayetçi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına dair herhangi bir ibare söz konusu olmadığından kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi olan 12.06.2007 tarihini şikayetçi açısından “Şikayete Konu İşlemin Farkına Varıldığı Tarih” olarak kabul edilmiştir.

                4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesibaşlıklı 37 nci maddesinde; İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır....” hükmü, 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı Birinci Bölüm IIIX.L. maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu hükümler çerçevesinde bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde idarelerin ancak eksik bilgileri tamamlaması mümkündür. Teklif dosyasında var olan ve fakat hatalı olan bir bilginin eksik bilgi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, idarenin hatalı olan bilanço yerine düzeltilmiş bilançoyu kabul etmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

İdarenin bilgi eksikliği niteliğinde olmayan hatalı bilançoyu düzeltme talebini reddetmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul