• Karar No: 2007/UH.Z-2806
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :49
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2806
Şikayetçi:
 Özkul Özel Güvenlik ve Egitim Hiz. Ltd. Şti., Mithatpaşa Caddesi Kat.1 Daire 2 Nu:250 Karataş İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Cad. Nu:468 35120 Yenişehir İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20518
Başvuruya konu ihale:
 2006/141585 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı (2007-2008 Yılları İçin 99 Kişi İle 18 Ay)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.14.88.0177/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı (2007-2008 Yılları İçin 99 Kişi İle 18 Ay)” ihalesine ilişkin olarak Özkul Özel Güvenlik ve Egitim Hiz. Ltd. Şti.’nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.07.2007 tarih ve 20518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

            2) İdari şartnamede giyeceğin özelliği konusunda düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin 26.3.8 inci maddesinde idare tarafından giyisinin özellikleri ve renklerinin belirleneceği şeklinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu

 

            4) İdari Şartnamede banka referans mektubunun istenip, ilanda bu hususa yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İsteklinin bilançosu ve eşdeğer belgelerine ilişkin maddelerin ihale ilanında ve İdari Şartnamede farklı olarak verilmesinin mevzuata aykırı olduğu, (İdari Şartnamenin 7.2.2 nci maddesinin 6,7,8, ve 9 uncu bentlerine İhale İlanında yer verilmediği)

 

            6) İdarenin üst yöneticiden onay almadan 18 ay süreli ihaleye çıkmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale üzerine bırakılan firmanın teklifi 1.926.435,42 YTL’dir.  Söz konusu firma aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği analizde teklif bileşenlerine ait fiyatları;

 

            98 kişilik güvenlik elemanı:        1.825.096,14 YTL

           

            1 kişi güvenlik müdürü:       32.561,43 YTL

 

            Dini-resmi bayram ek ücreti:            60.709,35 YTL

 

            Mali sorumluluk Sigorta Bedeli:      3.118,00 YTL

 

            99 Kişi giyim bedeli:                          4.678,26 YTL

 

            Firma Karı:                                          271,24 YTL  

 

olarak belirtmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde çalışacak personele günlük brüt 8 YTL yol bedeli ödeneceği, 98 kişilik özel güvenlik ve koruma personeline brüt asgari ücretin % 10 fazlası, firma yöneticisine brüt asgari ücretin % 120 fazlası ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Bu düzenlemeye göre % 3 sözleşme giderleri dahil 98 kişilik özel güvenlik ve koruma personelinin asgari işçilik maliyeti; 1.825.096,14 YTL, firma yöneticisinin asgari işçilik maliyeti 32.561,43 YTL ve bayram ve tatil günlerine ait 98 kişilik özel güvenlik ve koruma personelinin asgari işçilik maliyeti; 60.709,35 YTL’dir.

 

            Yapılan incelemede firmanın asgari işçilik maliyetinin üzerinde bir fiyat verdiği ve diğer teklif bileşenleri ile ilgili hususları belgelendirdiği tespit edildiğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.3.8 inci maddesinde çalışacak olan personelin giyeceklerinin neler olduğu belirtilmiştir. Maddede giyeceklerin çeşidi ve yazlık-kışlık ayrımı yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.G.13 üncü maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

                       

İdare İdari Şartnamede giyeceğin sayısını belirtmesine rağmen özelliklerini belirtmesi, şartları özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve yönetmeliğinde kıyafetlerin ne şekilde olacağı belirtilmiş olduğundan istekliler tarafından tespit edilmesi mümkündür. Ayrıca, söz konusu giyime ilişkin giderler teklif fiyatın önemli bir bileşenini de oluşturmadığından ihalenin esasına etkili görülmemiş ve şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdari Şartnamenin 26.3.8 inci maddesinde “Çalışacak olan personel görevini kendisine verilen özel giysilerini giyerek yapacaktır. Firma çalıştıracağı elemanlarına renk, stil, çalışma yeri, mevsim şartları vb. kriterlere göre hastane tarafından belirlenecek ve yüklenici firma tarafından temin edilecek kıyafetleri vermekle yükümlü olup, giyim ücretleri firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII-G maddesinde “Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır.” hükmü, 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22 nci maddesinde Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.

    Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan Ek-4´te gösterilen ÖZEL GÜVENLİK ibaresi yazılı yeleği giyerler.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Yönetmelik hükümler çerçevesinde idarenin kıyafet konusundaki düzenlemesi mevzuata aykırı görülmemiştir.           

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.2.1 inci maddesinde; “Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 7.2.1 inci maddesinde “Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) ibrazı zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

 

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

 

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. Konsorsiyumlarda ise bu belgelerin işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedel üzerinden istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamede belirtilen KİK030.0/H formu Mali Durum Bildirimi, KİK030.1/H formu Banka Referans Mektubu’dur. Şikayetçinin iddia ettiği gibi belirtilen bu belgelerin İdari Şartnamede istenip İhale İlanında istenmemesi durumu söz konusu değildir. Zira İdare İhale İlanında bu belgeleri tanımlamış, İdari Şartnamede de bu belgelerin standart form numarasını vermiştir. Dolayısıyla İdari Şartnamede istenip de İhale İlanında istenmeyen bir belge söz konusu değildir.

 

İdari Şartnamenin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 7.2.1 inci maddesinin 2 ve 3 üncü paragrafına İhale İlanında yer verilmemiştir. Belirtilen 2 ve 3 üncü fıkralar 1 inci fıkradaki belgelerin teyidi ve iş ortaklığı ya da konsorsiyum hallerinde belirtilen belgelerin nasıl verilmesi gerektiğini açıklayıcı mahiyettedir. İdari Şartnamenin 7.2.1 inci maddesinin 2 ve 3 üncü paragrafına İhale İlanında yer verilmemesi rekabeti kısıtlayıcı ya da mevzuata aykırı görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin İdari Şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde yer alan düzenlemeleri kısaltarak İhale İlanına geçirdiği ve İdari Şartnamede yer alan bir kısım düzenlemelere İhale İlanında yer vermediği tespit edilmiştir. Ancak İhale İlanında yer verilmeyen bu düzenlemeler ile yeni bir belge istememekte ihale ilanında istenen belgelerin niteliklerini belirlemektedir. (İsteklilerin ortak girişim olması durumunda belgeleri nasıl vermesi gerektiği, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci  mali müşavirce belgelerin tevsiki gibi.) Dolayısıyla bu eksikliklerin ihalede rekabeti engelleyici herhangi bir yönü olmadığı tespit edilmiştir.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare döner sermayeli bir kuruluş olup, İhale Onay Belgesinde incelenen ihaleye ilişkin ödeneğin tamamının bulunduğu, işin ertesi yıla sari olduğunun belirtildiği ve belgenin İhale Yetkilisince imzalandığı anlaşıldığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul