İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2807
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :51
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2807
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik Hayriye Polat, Kervangeçmez Sokak Dilan Pasajı B/1 Blok K 2 Mecidiyeköy İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başıbüyük Yolu 34854 Maltepe İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21085
Başvuruya konu ihale:
 2007/46251 İhale Kayıt Numaralı “23 Kişilik Personel İle 24 Aylık Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.08.2007 tarih ve 08.15.05.0171/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 07.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “23 Kişilik Personel İle 24 Aylık Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik Hayriye Polat’ın 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  23.07.2007 tarih ve 21085 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle,

 

            1) Vasıfsız personele asgari ücretin % 40 fazlasının ödeneceğinin teklif fiyata dahil masraflar arsında belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 3/g ve 5/A maddelerinde idari şartnamenin 20 nci maddesine atıf yapıldığı, ancak teknik şartnamede yer alan maddelerle idari şartnamenin 20 nci maddesi arasında içerik olarak çelişki bulunduğu,

 

            3) İhale dokümanında giyim malzemelerinin sayısı ve özelliklerinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 4/b maddesinde “hastane idaresi isterse, firma ve yönetim dışında kimsenin bilmeyeceği belli sayıda sivil çalıştırabilir” ifadesinin ne anlama geldiğinin anlaşılmadığı,

 

            5) İş deneyim belgesi olarak isteklinin % 50’si oranında denetlediği bir iş deneyim belgesinin istenilmesi konusu hizmet alımı olan bu ihale için mevzuata aykırılık oluşturduğu,

 

            6) İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem belgesinin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan  ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları  tarafından düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilmekle yetinilmesi, 2007 yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenlendiği şekliyle “İdari şartnamenin –Belgelerin Sunuluş Şekli- başlıklı alt maddesinde, şartnamenin dipnotunda yer alan –Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerle ilgili yapılacak işlemlerin ayrıntılı olarak açıklamanın idari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesi boş bırakılarak yer verilmemesi, yasal düzenlemelerin aradığı şartları haiz olmayan belge sunulmasına da neden olacağı ve  olası uyuşmazlıklarda sorun oluşturacağından yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            7) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığı altında yer verilen yemek giderlerinin 26 gün üzerinden toplam brüt 118,04 YTL olarak belirlenmesi, günlük tutarlarının verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek ücretin ihale dokümanında belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            9) İdari şartnamenin 7.5.4 te, 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında ibaresi kullanılmasına rağmen 7.5.4.1 maddesinin boş bırakılmış olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            10) İdari şartnamenin 48.1 inci maddesinde fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen katsayılara yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu ihale mevzuatı gereği çalıştırılacak personelin vasıfsız olması halinde yaklaşık maliyet hesaplamaları ve tekliflerin değerlendirilmesi asgari ücret üzerinden yapılacağı ilkesi benimsenmiştir. Ancak, şikayete konu ihalede kullanılan dokümanda, çalıştırılacak personelin vasıfsız olacağına dair herhangi bir düzenlemeye rastlanmadığından, çalıştırılacak işçilere asgari ücretin % 40 fazlası ücret ödenmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmesinde ve çalıştırılacak işçilere asgari ücretin % 40 fazlası ücret ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3/g ve 5/A maddelerinde firma elemanlarının kusurlu olması halinde idari şartnamenin 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır denildiği, idari şartnamenin 20 nci maddesinde ise teklifin dili başlığının bulunduğu görülmektedir. Teknik şartname ile idari şartname arasında bir çelişki varmış gibi anlaşılsa da, hizmet işleri genel şartnamesinin 20 nci maddesinin “yüklenicinin kusuru  dışındaki hasar ve zararlar” başlığını taşıdığı, dolayısıyla teknik şartnamenin anılan maddelerinde atıf yapılmak istenilen maddelerin hizmet işleri genel şartnamesinin 20 nci maddesi olduğu görülmüştür. İhale dokümanının bir bütün olarak ele alınması gerektiği ve hizmet işleri genel şartnamesinin de ihale dokümanının bir parçası olduğu açık olduğundan ve ayrıca anılan düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini ve tekliflerin değerlendirilmesini engelleyici bir özelliğe sahip olmadığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığını taşıyan 26 ncı maddesinde, “her bir hasta ve ziyaretçi yönlendirme personeline özellikleri teknik şartnamenin 6.1 inci maddesinde belirtilen giyim eşyalarının (ayni olarak) fiyatı teklif fiyata dahildir.” denildiği, teknik şartnamenin 6.1 inci maddesinde de, “Firma tarafından çalıştırılacak erkek ve bayan personel için renklerini idarenin belirleyeceği yazlık ve kışlık kıyafet yüklenici tarafından temin edilecek  ve personelin giymesi sağlanacaktır. Bu kıyafetler pantolon ceket, gömlek, kravat, fular, süveter, hırka şeklinde sağlanacaktır.” denildiği görülmüştür.

 

Yine idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin 23 personel ile 24 ay  süreli yapılacağı belirtildiği görülmüştür.

 

Dolayısıyla, 23 personel için verilecek giyim miktarı ihale dokümanından tespit edilebileceğinden, teklif verilmesini engelleyici bir nitelik bulunmamaktadır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4/b maddesinde “hastane idaresi isterse, firma ve yönetim dışında kimsenin bilmeyeceği belli sayıda sivil çalıştırabilir” ifadesi ile, hastane idaresi ve firmanın bileceği fakat 3 üncü kişilerin bilmeyeceği ve idarenin gerekli durumlarda ihtiyacına uygun personeli çalıştırabileceğini vurgulamak istemiştir. Anılan cümle ile yüklenici firmaya ek bir külfet ya da kolaylık getirilmediği ve herhangi bir belirsizliğe de yol açılmadığından mevzuata aykırılık yoktur.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinin son bendinde, “iş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu yönetmelikte  yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen, iş bitirme belgesi, ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.” denilmektedir.  Aynı maddenin ilk bendinde de, “… yapımla ilgili hizmet işleri ile ilgili olmak üzere  en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir. 

 

Söz konusu düzenlemenin uygulama yönetmeliklerinden olduğu gibi alıntı yapılarak maddeye konulduğu ve konusu hizmet ihalesi olan bu işte sadece iş denetleme belgesi veya iş bitirme belgelerinin yanında iş denetleme belgelerinin de kabul edileceği anlamını taşımamaktadır. Aynı maddenin ilk kısmında açık bir şekilde “yapımla ilgili hizmet işleri ile ilgili olmak üzere” ifadesine yer verildiğinden ve ihale konusu işte hizmet işleri ile ilgili bir yapım işi olmadığından iş denetlemeye ilişkin bir iş deneyim belgesinin kabul edilmesi söz konusu değildir.

 

Ayrıca, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da ihalenin üzerinde bırakıldığı Merdan Ltd. Şti. ile ihalede en avantajlı 2 nci teklif sahibi Pegasus Ltd. Şti.nin iş deneyim belgelerinin  de iş bitirmeye dayalı belgeler olduğu anlaşıldığından söz konusu maddenin genel bir madde olarak ele alınması mevzuata aykırı olmadığı gibi ihaleye teklif verilmesini engelleyici bir nitelik de taşımamaktadır.

 

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede yer verilen söz konusu düzenleme ile ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem belgesinin hangi kurum veya kurumlar tarafından düzenlenmiş olmasının gerektiğine ilişkin şartlar belirtilmiştir. Maddede belirtilenlere ek açıklama yapılmasının, hangi belgelerin bu hükme tabi tutulacağının belirtilmesinin ilave bir fayda sağlamayacağı açıktır. İdari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinin boş bırakılmış olunmakla birlikte, Kalite Yönetim Sistem Belgesinin yabancı menşeli olması halinde yapılması gereken işlemlerin idari şartnamenin 7.5.4 ve 7.5.5 inci maddelerinde belirtilmiştir.  Dolayısıyla başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde olmadığı gibi anılan düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini de engelleyici bir tarafı bulunmamaktadır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26  ncı maddesinde “çalıştırılacak her personele, her ay 26 gün üzerinden brüt 118,04 YTL yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.” denilmektedir. Söz konusu düzenleme ile her bir ay 26 gün üzerinden alınacağı belirtilmiş olduğundan, bir günlük yol giderinin bulunması sadece (118,04/26=4,54) şeklinde basit bir matematik işlemini gerektirdiği, bunun da istekliler veya dört işlem bilen bir çalışanları tarafından kolaylıkla yapabileceği açık olduğu ve düzenlemenin aylık toplam rakam olarak belirtilmesinin de tekliflerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde belirsizliğe yol açmayacağı anlaşıldığından, yapılan düzenlemede  mevzuata aykırılık yoktur.

 

            8) Başvuru sahibinin 8 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26  ncı maddesinde, “ihale konusu hizmete ait sözleşme süresi içinde, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri olarak tespit edilen 27 günde, her bir gün için 1 müdür, 7 hasta ve ziyaretçi yönlendirme personeli toplam 8 personele 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi gereği ödenecek ücrette teklif fiyata dahildir.”  denilmekle iddia konusu hususun bertaraf edildiği anlaşılmaktadır.

 

            9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.5.4 te, 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında ibaresi kullanılmasına rağmen 7.5.4.1 maddesinin boş bırakılmış olması, bu kapsamda belge istenilmediği anlamına geleceğinden, söz konusu düzenlemenin teklif verilmesini engelleyici mahiyette bir belirsizliğe yol açmadığı anlaşılmaktadır.

 

            10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 48.1 inci maddesinde (Ek: 8), “Fiyat farkı verilecektir. 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı resmi gazetede yayımlanan 28.02.2004 tarih ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan fiyat farkı kararnamesinin 8. maddesi gereğince, ihale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı SSK Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatlerinin belirtilmesi kaydıyla ……” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. İddia konusu olan katsayılar ise Fiyat Farkı Kararnamesinin 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla idari şartnamede fiyat farkının söz konusu kararnamenin 8 inci maddesine göre verileceği belirtildiğinden katsayılara yer verilmemesinin mavzuata aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul