İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2808
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :52
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2808
Şikayetçi:
 Has Özel Güvenlik Danışmanlık Eğt. Alarm Cihz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti., Özdemir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Çarıkçı Han Nu:34 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Belediyesi, İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Nu:3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20968
Başvuruya konu ihale:
 2007/66209 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Belediye Hizmet Binaları İçin Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 08.15.04.0182/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Belediyesi’nce 22.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Belediye Hizmet Binaları İçin Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Has Özel Güvenlik Danışmanlık Eğt. Alarm Cihz. ve Sist. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.07.2007 tarih ve 20968 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 01.07.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında 22 kişi ile 6 ay yapılacağı ve 3 kişinin 10 resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3. Ayrıca, teknik şartnamede belirtilen (yol, yemek, giyim eşyası ve teçhizat) teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde, “c) Görevlilerin nöbet yerlerine gelişleri, vardiya değişikliği, yemek yemeleri için gerekli tedbirleri almak firmaya aittir. Yol ve yemek ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, isteklilerin 01.07.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücrete göre teklif verecekleri, bu tarihten sonra asgari ücrette meydana gelecek artışın idare tarafından istekliye ödeneceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari ve teknik şartnamede yemek ve yol bedeline ilişkin bir tutarın yazılmadığı tespit edildiğinden yemek ve yol giderinin ayni olarak karşılanacağı anlaşılmıştır.

 

Buna göre “yemek, yol ve giyim” hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı,

 

22 eleman

22 kişi

96.637,65

YTL

Resmi tatilde fazla ödeme (çalışılacak gün sayısı 10)

 

3 eleman

30 gün

732,02

YTL

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

97.369,67 YTL

 

Olmaktadır.

 

Pagü Özel Güv. Ltd. Şti. ve Evrensel Özel Güv. Ltd. Şti.’nin giyim, yol, yemek ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyeti dahi karşılamayan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Yıldırım Özel Güv. Ltd. Şti. birim fiyat teklif mektubu vermesi gerekirken götürü bedel teklif mektubu verdiği için teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

İdare tarafından isteklilere satılan standart formlarda birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde 4 kalem yer almaktadır.

 

Varöz Özel Güv. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ise bir kalem yer almaktadır. Anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Teklifi geçerli kabul edilecek diğer altı (6) istekliden 4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesine göre açıklama istenerek açıklaması yeterli kabul edilen istekli üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle,

 

1.Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2.Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul