İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2809
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :53
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2809
Şikayetçi:
 Yamanlar Turizm Mad. Enerji İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., Yamanlar İş Merkezi Atatürk Caddesi Nu 12 Bucak/BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Göksu Mah. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı 07260 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20596
Başvuruya konu ihale:
 2007/50246 İhale Kayıt Numaralı “YG/YG İndirici ve YG Dağıtım Merkezleri İşletilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 08.14.92.0182/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “YG/YG İndirici ve YG Dağıtım Merkezleri İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Yamanlar Turizm Mad. Enerji İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 26.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20596 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale konusu işte gereken maliyetleri karşılayamadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 45 personel ile yapılacağı,

           

            “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3. Ayrıca;

26.3.1. Bu Şartname ve eklerinde belirtilen;

Yedek personel giderleri,

Binek aracın temini ve giderleri,

Telsiz giderleri,

Dijital ses kayıt cihazı temini ve giderleri,

Telefon ve faks temini ve giderleri,

Personel eğitimi giderleri,

İş güvenliği malzemeleri temini ve giderleri,

Hizmet evinin bakım onarım giderleri,

teklif fiyata dahildir.

 

            26.3.2. Yüklenicinin Sözleşme konusu işte çalıştıracağı tüm elemanlara, günlük brüt tutarı  (3.00) YTL üzerinden nakdi olarak yemek ücreti ödeyecektir. Yemek ücreti aylık 26 gün üzerinden ödenecek olup, çalışılmayan günler düşülecek ve personelin bordrosunda gösterilecektir.

 

            26.3.3. İşe başlama tarihinden sonra vardiyalı çalışan her eleman için yüklenicinin kendi armasını taşıyan biçim ve evsafı İdare tarafından uygun görülen yazlık ve kışlık olmak üzere birer adet iş elbisesi ve bir adet altı izole ayakkabı (bot) her yıl ayni olarak verilecektir.

 

            26.3.4. İşin niteliği gereği, Sözleşme konusu işte çalışacak personelin tamamı, Sözleşme süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak olup, ücreti 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanarak belirlenecektir.

 

            26.3.5Yüklenici çalıştıracağı personele en az, 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanacak bedel üzerinden ödeme yapacaktır. Bu bedel personelin bordrosunda gösterilecektir.

 

Personel

Ödenecek En Az Ücret

Sorumlu Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi (1 adet)

Asgari Ücretin % 150 fazlası

Mesul Tablocu (11 adet)

Asgari Ücretin % 50 fazlası

Tablocu  (33 adet)

Asgari Ücretin % 30 fazlası

 


            26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı (%
4 ) dır.”
,

 

            “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği,

 

            “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günü içinde işe başlanır.

49.2. İşin süresi (işe fiili başlama tarihinden itibaren)  (24 (yirmidört)) aydır.”,

 

            düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Kamu İhale Genel Tebliği “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı bölümünde, “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmü mevcuttur.

 

            Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personel gideri hesaplanabilmesi için bu günlerin toplam kaç gün olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Ne var ki idari şartnamedeki düzenlemelerden işe hangi tarihte başlanacağı bilinememektedir. Bu düzenlemeler ile tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesi olanağı ortadan kalkmaktadır.

 

            Binek aracın temini ve giderlerinin yükleniciye ait olduğu belirtilmekle birlikte bu aracın nitelikleri ve katedeceği  mesafeye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

         Özel şartnamenin “İstasyonun düzeni” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.4.İstasyonlarda olmaması, eksik veya kullanılamayacak durumda olması halinde, elektrik,
su, pis su, kanalizasyon tesisatları, abonelik işlemleri de dahil Yüklenici tarafından tesis
edilip, fiili devir işlemine kadar faaliyete hazır hale getirilecektir. Söz konusu tesisler iş
bitiminde bedelsiz olarak İdare´ye teslim edilecektir.
” düzenlemesi.

 

         “Haberleşme” başlıklı 12 nci maddesinde, “12.2.Dijital ses kayıt cihazı temini ve kullanımı

Belirlenen istasyonlardaki telsiz ve telefon görüşmelerini kayıt edebilecek şekilde dijital ses kayıt cihazı yüklenici tarafından temin edilecek ve iş bitiminde bila bedel kullanılabilir vaziyette idareye teslim edilecektir.


dijital ses kayıt cihazının çalıştırılabilmesi için gerekli olan bilgisayar idare tarafından karşılanacaktır. Ancak yüklenici tarafından temin edilen dijital ses kayıt cihazının, idare tarafından temin edilen bilgisayara uygun olmaması halinde gerekli değişiklikler yüklenici tarafından yapılacaktır.


12.3.Telefon ve faks temini ve kullanımı

İstasyonda sadece işletme ihtiyacı için kullanılmak üzere bulundurulacak telefonun tesis masrafları idare tarafından karşılanacaktır. İstasyondaki telefon her zaman çift yönlü görüşmelere açık olacaktır. Ayrıca idarenin uygun gördüğü istasyonlarda yüklenici tarafından faks cihazı temin edilecektir. Sözleşme kapsamındaki istasyonlar için gerekli faks cihazı idari şartname ekindeki istasyon özet bilgi tablosunda belirtilmiştir.

Telefonun sözleşme döneminde faks da dahil abonman, konuşma ve her türlü giderleri yükleniciye aittir.”

 

         düzenlemesi yer almaktadır.

 

         Bu düzenleme çerçevesinde istasyon bakımı, ses kayıt cihazı ve telefon ile faks masraflarının ne kadar olacağı önceden öngörülemeyeceği anlaşılmıştır.

 

         “Vardiya düzeni” başlıklı 9 uncu maddesinde, “9.2. Yüklenici işin yürütülmesi esnasında personelin ayrılması, değiştirilmesi, hastalığı, izni, mazereti gibi durumlarında işin aksamaması için en az bir adet olmak üzere, personel sayısının (mühendis hariç) %5’i (yüzde beşi) oranına tekabül eden miktarda (küsuratı 0,5 ve üzeri olan sayılar yukarı tamamlanır), yedek personel olarak bu şartnameye uygun tablocu bulunduracaktır. Bu personel yukarıda belirtilen durumlarda çalıştırılacak olup, ilave herhangi bir bedel ödenmeyecektir.”,

         “Yüklenici personelin özellikleri” başlıklı 14 üncü maddesinde, “14.12. İdare, yüklenicinin çalıştırdığı elemanları gerekçelerini göstermek kaydıyla değiştirilmesini yükleniciden isteyebilir. Bu durumda, yüklenici tebligat sonrası ilgili personeli değiştirecektir. Değiştirilen eleman nedeniyle işin aksamaması için işe alınacak yeni elemanların alacağı eğitim süresi sonunda işbaşı yapmasına kadar geçecek süre için yedek personel ya da mevcut personel fazla mesai yaptırılarak boşluk doldurulacaktır. Bu nedenle yükleniciye herhangi bir ücret ödenmez.” 

        

         düzenlemesi ile,

 

         “Yüklenici elemanların eğitimi” başlıklı 15 inci maddesinde, “Yüklenici, bu iş için istihdam edeceği personeline sözleşme tarihinden itibaren 70 (yetmiş) gün içerisinde “işçi sağlığı ve işgüvenliği eğitimi”, “İlkyardım eğitimi”, tablocu adayları için “Tablocu eğitimi”, mesul tablocu adayları için “Mesul tablocu eğitimi” ve “Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi eğitimi (EKAT)” programı tamamlatılacaktır. Yüklenici, eğitim programına elemanlarını zamanında göndermediği takdirde İdare’nin sözleşmeyi fesh etme ve teminatı ceza olarak irat kaydetme hakkı saklıdır. İstekli, eğitimlerin sürelerini, ücretlerini ve ödeme koşullarını ihaleden önce TEDAŞ Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi  Dairesi Başkanlığı’ndan öğrenebilir.


15.3. Yüklenici, eğitime tabi tutacağı tüm personelinin eğitime başlamadan önce, sosyal güvenlik kurumuna kaydını yaptıracak ve ilgili dokümanları eğitimi veren birime ibraz edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

         İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı maddesinde yedek personel giderlerinin teklif fiyata dahil olacağı belirtilirken, özel şartnamede bunlara herhangi bir ücret ödenmeyeceği düzenlemesi yer almaktadır. Bu iki düzenlemenin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir.           

 

            4857 sayılı İş Kanunun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde, “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.


            Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.” hükmü mevcuttur.

 

            İdare isterse çalışacak personelin değiştirilmesini yükleniciden isteyebilir, yeni elemanların eğitim süresince yedek personelin çalıştırılacağı ve bu yetmediği takdirde diğer personel fazla mesai yapacağı, buna karşılık yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyeceği şeklindeki düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunundaki bu hükme aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

           

 

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul