İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2812
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :56
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2812
Şikayetçi:
 Alp-San Tem Gıda İnş .San.ve Tic. Ltd Şti, Refahiye Mahallesi Karaköprü Cad. 12. Sk. Köseoğlu Ap. No:2 /ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Caddesi Nu:4 06604 Kurtuluş Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.07.2007 / 21272
Başvuruya konu ihale:
 2007/49887 İhale Kayıt Numaralı “Kurumun İhtiyacı 12 Adet 4+1 Binek Kombi Hususi Taşıtın Şoförsüz Olarak Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.08.2007 tarih ve 08.15.17.0163/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 22.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kurumun İhtiyacı 12 Adet 4+1 Binek Kombi Hususi Taşıtın Şoförsüz Olarak Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Alp-San Tem Gıda İnş .San. ve Tic. Ltd Şti.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.07.2007 tarih ve 21272 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 22.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılmış olan “12 adet Taşıt Kiralanması” ihalesinde, ihalenin üzerinde kaldığı isteklinin teklifinin, gerçekçi piyasa koşullara göz önüne alındığında, aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, lakin buna yönelik fiyat sorgulaması yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasında yapılan incelemede; ihale konusu işin 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında “12 Adet 4+1 Binek Kombi Hususi Taşıtın Şoförsüz Olarak Kiralanması” işi olduğu, şikayetçi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu ve idarenin cevabından, şikayetçinin asgari maliyeti, söz konusu ihaleyi mal alımı ihalesi kapsamında değerlendirerek, kiralanacak araçların maliyetini araç sayısı ile çarpmak ve diğer giderleri (bakım,sigorta vb.) eklemek suretiyle 460.620YTL olarak hesapladığı, asgari maliyetin 379.128 YTL gibi büyük bir kısmını “araç bedeli”nin oluşturduğu görülmüştür. Halbuki Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin 2.8 inci maddesinde “Kiralama süresince taşıt araçları yükleniciye(kiralama veya satın alma suretiyle) ait olup, kiralama süresi sonunda taşıt araçları olduğu hali ile yükleniciye iade edilecektir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, ihale konusu iş bitiminde, araçların bedelinde azalma olması beklenilmekle birlikte yükleniciye teslim olunacaktır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm gereğince, ihale komisyonunca tekliflerin Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirilip, geçerli tekliflerin belirleneceği, bu aşamadan sonra takdir yetkisinin kullanılması suretiyle diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği açıktır. İhale konusu işin personel çalışmasına dayalı bir iş olmaması ve ihale komisyonunca ihaleye verilen tekliflerin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmemesi hususu yukarıdaki hüküm muvacehesinde değerlendirildiğinde, “ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu halde sorgulanmadığı” iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul