• Karar No: 2007/UH.Z-2816
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :61
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2816
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Abdüllatif Yetkin İşhanı Nu:66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Belediyesi, Güneşli Mah. Kirazlı Cad. Nu:1 Bağcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22387
Başvuruya konu ihale:
 2007/54129 İhale Kayıt Numaralı “Zabıta Müdürlüğünün Görevlerini Yürütürken İhtiyaç Duyduğu Yükleme, İndirme, Bindirme, Taşıma, Tahliye İşlerinde Çalışacak Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 08.15.50.G015/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Belediyesi tarafından 22.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Zabıta Müdürlüğünün Görevlerini Yürütürken İhtiyaç Duyduğu Yükleme, İndirme, Bindirme, Taşıma, Tahliye İşlerinde Çalışacak Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal  Tem.  Özel  Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.08.2007 tarih ve 22387 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;
1 ) Resmi ve dini bayramlarda çalışmanın ek bir maliyet getirdiği, ancak ihale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personel ve çalışılacak gün sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca, teknik şartnamenin “fazla mesai ücretleri ve denkleştirme” başlıklı maddesinde personele fazla mesai yaptırılması durumunda fazla mesai ücretinin ödenmeyeceği, bunun yerine iki ay içinde denkleştirme yapılacağı, denkleştirme yapılmaz ise fazla çalışma karşılığı kendisine İş Kanununda belirtilen süreler kadar izin verileceği hususuna yer verildiği, ancak teknik şartnamede yer alan bu düzenlemede kaç gün ne kadar sayıda personelin çalıştırılacağının belirtilmemiş olduğu, işçilerin fazla mesailerine ilişkin belirsizliğin mevzuata aykırı olduğu,
2 ) Teknik şartnamenin “yüklenici tarafından verilecek hizmetler” başlıklı maddesinin alt bendinde, yüklenicinin hizmetlerin icrası sırasında görevlendirdiği personelin iş akdini idareden yazılı onayını almadan iptal edemeyeceği hususuna yer verildiği, idarece teknik şartnamede bu düzenlemeye yer verilmesinin, işe alınacak ve işten çıkarılacak kişilerin belirlenmesinin idareye bırakılması sonucunu doğurduğu ve bunun mevzuata aykırı olduğu,
3 ) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde, eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse, sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, idarece sözleşme tasarısının eksik ve mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,
4 ) İdari şartnamenin “Teklif fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, özel teknik şartnamede tarif edilen giyim giderlerinin ayni olarak karşılanacağı ve teklif fiyata dahil olduğu, teknik şartnamenin personel kıyafetine ilişkin maddesinde ise, şekil ve cinsi idare tarafından tayin edilmek üzere idarenin uygun göreceği evsafta yazlık kıyafetin yüklenici tarafından karşılanacağı hususuna yer verildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde giyeceğin özellikleri ve sayısının ihale dokümanında öngörüleceği belirtildiği halde, iş kıyafetlerinin özelliklerinin bu dokümanda belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,
iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından 20.07.2007 tarih ve 21873 sayı ile idare kayıtlarına alınan 19.07.2007 tarihli dilekçeyle şikayet başvurusundan vazgeçildiği, ayrıca idareye, 06.07.2007 tarih ve 20522 idare kayıtlarına alınan dilekçeyle, usulüne uygun sözleşme imzalandıktan sonra başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşmenin imzalanabileceği hüküm altına alınmıştır.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 26.06.2007 ve 27.06.2007 tarihlerinde isteklilere bildirildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 04.07.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 06.07.2007 tarihinde yapıldığı dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul