• Karar No: 2007/UH.Z-2817
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :62
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2817
Şikayetçi:
 Akın Demir, Aşağı Öveçler 4. Cadde Nu: 22/11 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sanatoryum Cad. Nu: 27 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22748
Başvuruya konu ihale:
 2007/78240 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılı Destek Personel Hizmet Alımı İhalesi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.08.2007 tarih ve 08.15.61.G015/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007-2008 Yılı Destek Personel Hizmet Alımıihalesine ilişkin olarak Akın Demir’in 08.08.2007 tarih ve 22748 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;
1 ) İhale ilanında, isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerine ilişkin olarak, “Yüklenici firma ihale konusu işlerden sorumlu idare ile koordinasyonu sağlamak üzere 1 tane mesul müdür bulunduracaktır. Müdür 4 yıllık üniversite mezunu (sağlık idaresi, kamu yönetimi, halka ilişkiler ve işletme) olacaktır” düzenlemesine yer verildiği,  anılan düzenleme kapsamından, isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerinin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinde, kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör, gibi görevlilerin anahtar teknik personel olarak öngörülemeyeceğinin hükme bağlandığı, bu nedenle, ihale ilanında öngörülen bu yeterlik kriterinin anılan Tebliğe aykırı olduğu, ihale dokümanı kapsamından, ihale konusu işin ağırlıklı olarak teknik bir bilgiyi gerektiren iş olmadığı, anahtar teknik personel olarak öngörülen mesul müdürün ise, işin teknik boyutu olan küçük bir bölümünü kapsayan teknik destek ve bakım onarım hizmetleri ile ilgili olmadığı, personel yönetimi ile ilgili olduğu göz önüne alındığında, idare tarafından ihale ilanında ve dokümanında yer alan söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı sınırlayacağı, rekabet ortamının oluşmasını engelleyeceği, bu sayede kamu zararının oluşmasına sebebiyet verildiği,
2 ) İhale ilanında işin adının, “2007-20008 yılı Destek Personel Hizmet Alımı İhalesi” olarak belirlendiği, işin bölümlerinin ise, “Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmetleri İşi, Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri İşi, Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmetleri İşi” olarak sayıldığı, yine ihale ilanında benzer işin, “Devlet Hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastanelerde yapılan destek personel hizmet alımı (ihale konusu hizmet işlerinden biri) kabul edilecektir” şeklinde tanımlandığı,  benzer iş tanımının, “ağırlıklı biçimde personel çalıştırılması işi” olma ortak paydasına uygun biçimde belirlenmesi gerektiğinin tartışmasız olduğu, benzer iş tanımının hastanelerde yapılan destek personel hizmet alımları ile sınırlandırıldığı gibi destek personel hizmet alımlarının ise, ihalede yürütülmesi öngörülen hizmetler ile sınırlandırıldığı ve ihale konusu işle büyük benzerlik gösteren temizlik hizmetlerinin benzer iş tanımının dışında tutulduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması ve sözleşmenin imzalanmamış olması, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları olarak öngörülmüştür. Diğer taraftan anılan Yönetmelik hükmünde, kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınacağı hususuna yer verilmiştir.

 

 Bu itibarla, Kuruma yapılan başvuru yönünden iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları bulunduğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınması gerektiği görüşüyle, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığı” yönündeki karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                  Adem KAMALI

                                                                                                     Kurul Üyesi               

                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul