İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2818
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :63
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2818
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A. Ş., Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A4 Blok Nu:4 İkitelli Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, İstasyon Cad. Doğan Sokak Nu:13 Kartal/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.07.2007 / 21880
Başvuruya konu ihale:
 2007/9256 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.15.37.0196/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nce 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A. Ş.’nin 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.07.2007 tarih ve 21880 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, şikayete konu ihalenin daha önce idare tarafından iptal edildiği, Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1785 sayılı Kurul kararı ile idarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline karar verildiği, ancak daha sonra idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile ihalenin yeniden iptal edildiğinin bildirildiği, idare tarafından iptal gerekçesi olarak birim fiyat teklif mektubu yerine götürü bedel teklif mektubunu sunmaları ile benzer iş tanımının ihaleye katılımı engelleyici bir unsur olmasının gösterildiği, iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının, idarenin ihaleyi iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

16.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Emiroğulları firmasının, idari şartnamenin 7.1.j. maddesi gereğince istenmekte olan alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesinin olmadığı, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnamelerin eklerinde herhangi bir belge sunulmadığı,

 

Nur Yemek firmasının, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı, mali durum bildiriminin sunulmadığı, iş deneyim belgesi olarak sunulmuş olan özel kuruluştan alınmış fatura ve sözleşmelerin ihale konusu benzer iş ile örtüşmediği, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnamelerin eklerinde herhangi bir belge sunulmadığı,

 

Merdan firmasının, idari şartnamenin 7.3.2.7. ve 7.3.2.10. maddeleri gereğince istenen taahhütnamelerin eklerinde sunulan belgelerin yetersiz olduğu,

 

Damgacıoğulları firmasının, alt yüklenici kullandırmayacağına dair taahhütnamesinin olmasına rağmen Büyükada Hizmet Binası için ulaşımın mümkün olmadığı durumda Büyükada’da sözleşme imzaladığı bir alt yüklenici ile bu işi gerçekleştireceğini beyan ettiği, idari şartnamenin 7.3.2.8. maddesi gereğince istenmekte olan alt yüklenici kullanacak ise alt yüklenicisinin teknik şartnamenin tarafların yükümlülükleri hükümlerinde geçen özelliklere sahip olacağına dair taahhütnameyi sunmadığı, ISO 9001-2000 Kalite belgesi yerine TSE’den alınmış ve 08-09 Şubat 2007 tarihlerinde belge yenileme tetkikinin yapıldığına ve kalite belgesini almaya hak kazandığına dair yazı olduğu, gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temz. Turz. San. Dış Tic. A.Ş. firmasının idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idare, idari şartnamenin 7.1.c.2. maddesini karşılamak üzere sunulan ticaret sicil gazetesi örneklerinde şirket ortakları, yönetim kurulu ve imza yetkilisinin kim olduğunu gösterir beyanın olmadığını, 7.2.3. maddesinin 3 üncü fıkrasının; “Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır” hükmünü ispatlayıcı bir ifadeye rastlanılmadığını tespit etmiş ve değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri arasında bu gerekçelere de yer vermiştir.

 

16.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihaleye iştirak eden tüm isteklilerin tekliflerinin geçersiz olması sebebi ile ihalenin iptal edildiği, Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Gıda Otomasyon Temz. Turz. San. Dış Tic. A. Ş.’nin 26.04.2007 tarihinde Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine 28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1785 sayılı Kurul kararı ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin Kamu İhale Mevzuatına uygun olmadığının tespit edildiği, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldığı ve İdarenin ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

Bu kararın idareye tebliğinden sonra 19.06.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan 18.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi firmanın teklifinin birim fiyat teklif mektubu yerine götürü bedel teklif mektubu sunmuş olması sebebiyle geçersiz olduğu, ayrıca benzer iş tanımının da ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğundan ihalenin tekrar iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

Ayrıca ihale komisyonu üyelerinden birinin kendisinin komisyonu üyesi olarak belirlenme şeklinin mevzuata aykırı olması sebebiyle ihale komisyonu kararına şerh düştüğü görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde, “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü mevcuttur.

       

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu  bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. İdare tarafından doküman satın firmalara verilen standart formlar içinde de birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin bulunduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi firma tarafından ise götürü bedel teklif mektubu ile idare tarafından düzenlenmiş birim fiyat teklif cetveline uygun olan birim fiyat teklif cetvelini sunulduğu görülmüş olup, teklif mektubunu usulüne uygun olarak sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bunun dışında idari şartnamenin 7.4. maddesinde;

 

“Kamu veya özel yataklı kurumlarda (hastane veya otel gibi) verilmiş yemek hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

 “…

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere benzer işlerin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması gerekmektedir. İdarenin, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işi hastane veya otel gibi yataklı kurumlarda verilen yemek hizmetleriyle sınırlı olarak belirlemesi nedeniyle işin niteliği ve gerçekleştirilme usulü açısından benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelik arz ettiği ve yukarıda zikredilen düzenlemeye aykırı olduğu, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca şikayete konu ihalede, idarenin ihale komisyonu üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin 31.01.2007 tarihli yazısında iki komisyon üyesinin yedeklerinin belirlenmediği, idarenin 15.06.2007 tarihli görevlendirme yazısında ise raporlu olan ve yedeği olmayan bir komisyon üyesinin yerine başka bir kişinin komisyon üyesi olarak görevlendirildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 27 nci maddesinde;

 

İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin ilanı Kamu İhale Bülteninde 31.01.2007 tarihinde yayımlandığından, bu tarihi izleyen üç gün içerisinde ihale komisyonu üyelerinin yedekleriyle beraber belirlenmesi gerekirken, iki üyenin yedeğinin belirlenmemesinin ve 15.06.2007 tarihinde yedek üye olmayan bir kişinin ihale komisyonuna üye olarak alınmasının mevzuata aykırı olduğu, yedeği belirlenmeyen ihale komisyonu üyeleri yerine yeni görevlendirmenin yapılması mümkün olmadığından ihalenin bu yönüyle de iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul