İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2819
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :64
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2819
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Sümer 1 Sokak, No:16/15, Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü, Üniversite Cad., No:57, 35042, Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20899
Başvuruya konu ihale:
 2007/49451 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 08.15.02.0196/2007-57E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.07.2007 tarih ve 20899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde makine ve ekipman amortisman bedeli ile genel giderler ve kâr için ayrı sütun açılmasının ve bu giderlerin açıkça yazılmasının istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale ilanında ve idari şartnamede istenilmemiş olmasına rağmen teknik şartnamede bulundurulması gereken makinelerin % 30’unun kendisine ait olması şartının aranmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamede yol ve yemek bedellerinin brüt olarak gösterilmiş olmasına rağmen Teknik Şartnamede asgari ücretin binde altısı oranında yemek bedelinin , ulaşım gideri için de 2 adet ESHOT otobüs biletini net olarak ödeneceği düzenlemelerinin birbiriyle çelişkili olup farklı maliyetler çıkardığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde;

 

“İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 

          “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

         

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           İdare tarafından düzenlenen ve ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde makine ve ekipman amortisman bedeli ile genel giderler ve kar kalemine yer verildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen Tebliğ hükümleri uyarınca amortisman giderleri, sözleşme ve genel giderler içerisinde hesaplanacaktır. Bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde amortisman bedeli ile genel giderler ve kara yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmış, bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ve ihale ilanının 4.3.3. maddesinde;

 

“Teknik şartnameye göre yüklenicinin bulundurulması gereken makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde ise;

 

“Yüklenici;

 

a) Teknik şartnameye göre bulundurulması gereken makinaların (beş yaşından büyük olmaması) en az % 30 ‘unun (kesirler tama ilave edilebilir) kendisine ait olduğunu gösteren faturalar ile bu makinaların kayıtlı olduğunu gösteren demirbaş kayıt defterinin aslı veya noter tasdikli sureti ve kalan kısmını da en geç işe başlama tarihinde hizmet verilecek yerde bulunduracağına ait taahhütnameyi vermeye zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede makinelerin kendi malı olma şartının aranmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmüne aykırı olduğu; ihale ilanında ve idari şartnamede makinelerin kendi malı olma şartı aranmazken, teknik şartnamede makinelerin en az % 30 ‘unun isteklinin kendi malı olma şartının aranmasının anılan Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği başlıklı 20 nci maddesinin son fıkrasında yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3. maddesinde;

 

“...

 

26.3.2. (Bir ayda 21 iş günü) Çalışılan gün ve işçi başına brüt 3,38 YTL tutarında yemek ücreti,

 

26.3.3. (Bir ayda 21 iş günü) Çalışılan gün ve işçi başına brüt 3,35 YTL tutarında yol ücreti”  verileceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde;

 

“Yüklenici çalıştırdığı işçilere öğle yemeği karşılığı asgari ücretin brüt tutarının % 06 (binde altısı) oranında YTL/gün yemek bedeli, ulaşım gideri karşılığı günlük 2 adet ESHOT otobüs bileti ücretini net olarak ödeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi,G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

 


  

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.    

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemede yol ve yemek giderlerinin nakdi olarak ödeneceği düzenlenmiş ve bu giderlerin brüt tutarının belirtilmiş olmasına rağmen, yol giderine ilişlin olarak teknik şartnamede yer alan günlük 2 adet ESHOT otobüs bileti ücretinin net olarak ödeneceği düzenlenmesinin birbiriyle çelişkili olduğu; ayrıca yemek ücreti konusunda da yüklenicinin çalıştırdığı işçilere öğle yemeği karşılığı asgari ücretin brüt tutarının binde altısı oranında günlük yemek bedeli vereceği düzenlemesinin de idari şartnamede yer alan düzenleme ile uyumlu olmadığı, idari şartnamenin 48 inci maddesinde sadece asgari ücrette meydana gelecek artışın fiyat farkı olarak ödeneceği ve işin süresinin de 365 gün olduğu dikkate alındığında, asgari ücrette meydana gelecek artış dolayısıyla işçilere ödenecek yemek ücretinin de artacağı, ancak işin süresi boyunca asgari ücrette meydana gelecek artış miktarı belli olmadığından isteklilerin yemek giderine ilişkin maliyetlerini belirleyemeyecekleri, bu nedenle de ihaleye sağlıklı teklif verilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           Ayrıca ihale tarihi 28.05.2007 olan ihalede, kesinleşen ihale kararının isteklilere 30.05.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği, idarenin yüklenici firma ile 30.05.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı görülmüştür.

 

       4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde;

       “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

       İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır…” hükmü, 

            Anılan kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinin ilk fıkrasında ise;

            “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü yer almaktadır.  

           Başvuruya konu ihalede sözleşmenin Kanunun 41 inci ve 42 nci maddelerinde belirtilen sürelere riayet edilmeden imzalandığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibi firmanın 05.06.2007 tarihinde, Akın-Sel İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin de 04.06.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçeleri ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta 
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği ve  idarenin teknik şartname ve idari şartnamede yapmış olduğu düzenlemelerin anılan hükmü ihlal edecek nitelikte olduğunda söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul