• Karar No: 2007/UH.Z-2820
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :65
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2820
Şikayetçi:
 Av.Ali Akan, Ece Yemekçilik Hip. Mar. Tem. Yolcu Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Vekili, G.M.K.Bulvarı, No:30/16 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Çiftlikköy Kampusu / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19955
Başvuruya konu ihale:
 2007/38769 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama,Sunumu ve Temizliği-Öğrenci Öğle Yemeğinin Satın Alınması, Servise Sunulması ve Servis Sonrası Temizlik Hizmeti” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.14.55.0203/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 04.06.2007 tarihinde  ile yapılan “Yemek Hazırlama,Sunumu ve Temizliği-Öğrenci Öğle Yemeğinin Satın Alınması, Servise Sunulması ve Servis Sonrası Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Av.Ali Akan, Ece Yemekçilik Hip. Mar. Tem. Yolcu Taş. İnş. Tic. San. Ltd. Şti Vekili’nin 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkil şirketin başvuru konusu ihaleye en uygun teklifi verdiği halde, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta teklif bileşenlerine ilişkin yaptığı açıklamaların, idarece  “elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak 104.857,50 YTL tutarında giderin teklif fiyatına dahil edilmediği” gerekçesiyle yeterli görülmeyerek reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, mevzuata aykırı olarak tesis edilen bu işlem sonucunda ihalenin daha yüksek teklif sunan firma üzerinde bırakılarak  kamu zararına yol açıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

05.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla;

 

a) Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan üç çeşit öğle yemeğinin hazırlanması servise sunulması ve servis sonrası temizlik hizmetlerinin işçilik, malzeme ve diğer unsurlar dahil en düşük birim fiyatının 3,10 YTL olduğuna ilişkin 27.03.2007 tarihli yazı,

 

b) Yüklenici tarafından karşılanması öngörülen giyecekler için yapılan piyasa araştırması sonucu tespit edilen fiyatlar,

 

esas alınarak, ihale konusu hizmet alımının asgari maliyetinin 2.638.922,00 YTL olarak tespit edildiği, bu fiyatın altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibine gönderilen 06.06.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile;

 

a) İdari şartnamenin 56 ve 57 nci maddelerinde belirtilen haftalık menüde yer alacak yemek çeşitleri, uygulanacak et yemek gramajları dikkate alınarak hesaplan birim fiyatlarla yemek maliyeti,

 

b) İşçilik maliyeti (yemeğin hazırlanması, servise sunulması ve servis sonrası temizlik işlerinde çalıştırılacak işçiler)

 

c) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen ve istekli bünyesinde çalıştırılacak işçilerin yüklenici tarafından karşılanması öngörülen giyecek maliyeti,

 

 dikkate alınarak yapılacak maliyet analizlerine ilişkin yazılı açıklamaların ve bu açıklamalara ait belgelerin ihale komisyonuna sunulması gerektiği hususları tebliğ edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 11.06.2007 tarihli yazısı ile, gerekli et yemek gramajları dikkate alınarak hesaplanan birim fiyatlarla yemek maliyeti, işçilik maliyeti, bakım onarım maliyeti, işçi giyecek maliyeti, elektrik su v.b. giderler ve kar payına ilişkin açıklamaları yaptığı ve bu açıklamaları destekleyen fatura ve proforma faturaları  yazısı ekinde sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamaların ve sunulan belgelerin ihale komisyonunca incelenmesi sonucu;

 

            a) 1 porsiyon çiğ yemek maliyeti için 1,39948 YTL öngörüldüğü, maliyet hesabında kullanılan yemek malzemelerine (sebze, bakliyat, et v.b.) ilişkin faturaların sunulduğu, ancak kemiksiz dana etinin 8,91 YTL, kemikli tavuk etinin 2,75 YTL bedelle temin edilmesinin mümkün olmadığı, 

 

b) Tüpgaz, elektrik, su maliyetinin başvuru sahibi tarafından 45.700 YTL olarak hesaplandığı, ancak halen işletilmekte olan mutfakların aylık elektrik, su ve tüpgaz giderlerinin 116.433,50 YTL olduğu dikkate alındığında 70.733,50 YTL tutarında eksik maliyet öngörüldüğü,

 

c) Makine parkı, bakım onarım, ilaçlama ve genel yönetim giderlerinin başvuru sahibi tarafından 63.520,20 YTL olarak hesaplandığı, ancak genel yönetim giderleri içerisine hangi giderlerin dahil edildiğine ve bakım-onarım giderinin ne olduğuna ilişkin açıklamaların yapılmadığı, araç işletimine ilişkin yakıt giderlerine ilişkin bir maliyet hesabının yapılmadığı,

 

            d) Temizlik malzemeleri maliyetinin başvuru sahibi tarafından 19.317,50 YTL olarak hesaplandığı, aylık peçete tüketiminin 100 paket olarak öngörüldüğü, oysa günlük 4250 adet yemek servisi yapılacağı, bir kişinin asgari 2 adet peçete kullanacağı göz önüne alındığında aylık peçete tüketiminin 1700 paket olacağı, bu durumda temizlik malzemeleri için istekli tarafından 10.400,00 YTL tutarında eksik maliyet öngörüldüğü,

 

            değerlendirmelerinin yapılarak, elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak 104.857,50 YTL tutarında giderin teklif fiyatına dahil edilmediği gerekçesiyle yapılan açıklamaların yeterli görülmediği ve başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük bulunarak reddedildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce de, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifler için yapılacak aşırı düşük teklif sorgulamasında, teklif sahiplerinden tekliflerinde önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları isteyeceği ve yapılan açıklamaları da önemli olduğu tespit edilen teklif bileşenlerini dikkate alarak değerlendireceği açıktır.

İdare tarafından başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler, birim yemek maliyeti, işçilik maliyeti ve giyecek giderleri şeklinde belirlenmiştir.  Görüldüğü gibi, başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler arasında elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemeleri giderlerine yer verilmemiştir. Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan açıklamada teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin yanı sıra elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemeleri giderlerine ilişkin açıklamalara da yer verildiği tespit edilmiştir. Teklifte önemli olan bileşenleri belirlemek ihale komisyonunun yetki ve sorumluluğunda olduğundan, istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesinde de, yalnızca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.  Bir başka deyişle, başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında teklifi oluşturan önemli bileşenler arasında sayılmamalarına karşın, başvuru sahibi tarafından elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemeleri giderlerine ilişkin olarak yapılan açıklamalara yönelik değerlendirmeler yapılması ve bu açıklamaların yetersiz bulunarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Başvuru sahibi tarafından yemek birim maliyetine ilişkin olarak yapılan açıklamalara yönelik olarak, “maliyet hesabında kullanılan yemek malzemelerine (sebze, bakliyat, et v.b.) ilişkin faturaların sunulduğu, ancak kemiksiz dana etinin 8,91 YTL, kemikli tavuk etinin 2,75 YTL bedelle temin edilmesinin mümkün olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapıldığı, ancak başvuru sahibinin teklifinin bu değerlendirmeye dayanılarak değil, elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemeleri giderlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamaların yetersiz olduğu değerlendirmesine dayanılarak reddedildiği anlaşılmıştır. Bu hususun başvuru sahibinin şikayetini sonuçlandıran kararda da teyit edildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu açıklamasında 182.449,90 YTL kar öngördüğü dikkate alındığında, elektrik, su, tüp gaz, araç yakıtı ve temizlik malzemelerine ilişkin olarak 104.857,50 YTL tutarında giderin teklif fiyatına dahil edilmediği değerlendirmesinin geçerli olduğu kabul edilse bile eksik hesaplandığı iddia edilen maliyetlerin öngörülen kar içinden karşılanması mümkündür.

 

Sonuç olarak başvuru sahibi tarafından idareye sunulan açıklamaların yeterli kabul edilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması üzerine yaptığı açıklamaların yetersiz görülerek teklifinin reddedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul