İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2821
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :66
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2821
Şikayetçi:
 Asya Lider Yemekçilik Gıda Taşm. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Erenler Yeni Mah., Toptancılar Sitesi, H Blok, No:19, Adapazarı/SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Eski İstanbul Yolu, 15. Km, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, Üçtepeler / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20132
Başvuruya konu ihale:
 2007/54347 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 08.14.74.0199/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya Lider Yemekçilik Gıda Taşm. Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.07.2007 tarih ve 20132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1.                 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesine göre taahhüt edilecek ekipman için noter onaylı noter onaylı taahhütname sunulması gerektiğine dair düzenleme yapılması gerekirken, idarece hazırlanan idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde böyle bir düzenlemenin yapılmadığı, ihaleye katılan firmaların bir kısmının da taahhütnamelerini noter onaylı olarak sunmadığı,

2.                 İhalenin teknik şartnamesinin 3 üncü maddesinde belirtilen sözleşme sonrası alınması gerekli demirbaşın sözleşmeden 3 gün önce istemeleri ve bu demirbaşın maliyetinin yaklaşık 200.000 YTL olması nedeniyle ihaleye iştirak edemedikleri, iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesine göre taahhüt edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname sunulması gerektiğine dair düzenleme yapılması gerekirken, idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde böyle bir düzenlemenin yapılmadığı, ihaleye katılan firmaların bir kısmının da taahhütnamelerini noter onaylı olarak sunmadığı, iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde:

“a)      Bu ihalede yemek pişirmede kullanılan demirbaş malzemeler, gıda maddeleri, sarf maddeler ve hizmeti yürütecek olan gerekli sayıdaki (en az 64) personel yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

 b)        Hastalara yemek dağıtımı izole tepsilerde ve porselen tabaklarda yapılacaktır. Servisin bu şekilde yapılabilmesi için gerekli olan izole tepsi (1000 adet), porselen tabaklar (2000 takım), izole tepsi taşıma arabaları (36 adet), çatal-kaşık-bıçak (1000 takım) yüklenici firma tarafından temin edilecektir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…”, düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin sunulacak belgelerle ilgili olarak, idare tarafından idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, sadece temin edilecek malzeme ve ekipmanın cinsi ve sayısına ilişkin bilgilerin verildiği görülmektedir.

 

Temin edilecek malzeme ve ekipman ile ilgili olarak isteklilerce sunulan taahhütnamelerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak idarenin uygulamasına bakıldığında, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu makine-tesis-ekipman taahhütnamesinin noter onaylı olmadığı, en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin taahhütnamesinin ise noter onaylı olduğu ve idarenin her iki belgeyi de kabul ettiği görülmüştür.

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde, makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu ve taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, idare tarafından idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükme paralel bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle, söz konusu maddenin mevzuat açısından yetersiz kaldığı görülmektedir.

 

Ancak, makine, tesis ve ekipman için sunulacak taahhütname ile ilgili herhangi bir düzenleme idare tarafından yapılmadığından, bu eksikliğin ihaleye katılımı engelleyen bir durum teşkil etmediği, aksine isteklilerin ihaleye katılımını kolaylaştıracağı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

İdarenin, isteklilerin söz konusu belgelerinin değerlendirilmesi aşamasındaki uygulaması da göz önüne alındığında, her ne kadar idari şartnamedeki düzenlemenin kamu ihale mevzuatı açısından eksik olduğu görülse de, idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yer alan şartın, isteklilerin katılımını engelleyen bir düzenleme içermediği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

İhalenin teknik şartnamesinin 3 üncü maddesinde belirtilen sözleşme sonrası alınması gerekli demirbaşın sözleşmeden 3 gün önce istemeleri ve bu demirbaşın maliyetinin yaklaşık 200.000 YTL olması nedeniyle ihaleye iştirak edemedikleri, iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde bulunan bu iddiasının, idareye yaptığı şikâyet dilekçesinde yer almadığı görüldüğünden, söz konusu iddia, iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2(b) maddesinde, “Hastalara yemek dağıtımı izole tepsilerde ve porselen tabaklarla yapılacaktır. Servisin bu şekilde yapılabilmesi için gerekli olan izole tepsi (1000 adet), porselen tabaklar (2000 takım), izole tepsi taşıma arabaları (36 adet), çatal-kaşık-bıçak (1000 takım) yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Gerekli malzemeler söz konusu hizmetin aksamaması için sözleşme tarihinden 3 gün önce hastane mutfağına getirilip ‘yemek ihalesi muayene komisyonu’ tarafından kontrol ve kabul edilerek kabul tutanağı tutulacak ve bu tutanak olmadan yapılmayacaktır.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin genel sorumlulukları” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, idarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.”, düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10 uncu maddesinde, “Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır.

Yüklenici tarafından sağlanan yüklenici ekipmanı ve malzemelerin tamamı işyerine getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak sayılır ve yüklenici, bunların tamamını veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı olurunu almadan nakledemez. Ancak, elemanları, işçileri ve yüklenici ekipmanı ile malzemeleri işyerine getirecek veya işyerinden götürecek vasıtalar için olur almaya gerek yoktur.

            Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzeme ve ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde yüklenici, bu hususta kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on (10) gün içinde bunları istenen sayı ve miktara çıkarmak zorundadır…”, düzenlemesi,

 

Mezkûr şartnamenin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26 ncı maddesinde ise, “Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İddia konusu düzenleme, teknik şartnamede yapılmıştır. Teknik şartnameler, alınacak hizmetin teknik ayrıntıları ile şartlarını gösterir ve sözleşme sonrasında işin uygulanması aşamasıyla ilgili kriterleri belirler.

 

İdarece Asya Ltd. Şti.’ne verilen cevap yazısında, teknik şartnamede yapılan düzenlemede doğrultusunda, istekliler tarafından temin edilecek makine, tesis ve ekipman için noter onaylı taahhütname istenmesi yerine, malzemelerin bizzat işin ifa edileceği yere getirilmesinin istendiği belirtilerek, idari şartnamede neden taahhütname istenmediği izah edilmiştir. Ancak, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, yüklenicinin her türlü malzemeyi sözleşmeden sonra hazırlaması gerekmektedir. Sözleşmenin ardından yüklenici tarafından yürütülen işin denetimi, sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda kontrol teşkilatı tarafından yapılır.

 

Dolayısıyla, sözleşme öncesinde dokümanda belirtilen malzeme ve ekipmanın yüklenici tarafından işin yapılacağı yere getirilip, muayene komisyonunun söz konusu malzeme ve ekipmanın uygun olduğuna dair tutanağı tutmasının ardından sözleşmenin imzalanması gibi bir uygulama, kamu ihale mevzuatında yer almamaktadır. Bundan dolayı, idare tarafından yapılan mezkûr düzenlemenin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Ancak, dokümanda yer alan bu düzenlemenin, istekli olabileceklerin ihaleye katılımını engelleyecek bir içeriğinin olmadığı görülmektedir. Çünkü, idarece teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenleme, isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasıyla ilgili olmadığı gibi, dokümanda belirlenen malzeme ve ekipmanların ihale üzerinde kalan istekli tarafından temin edilmesi de  zorunludur. Bundan dolayı, her ne kadar idarece teknik şartnamenin 2(b) maddesinde yapılan bu düzenlemenin kamu ihale mevzuatında yeri olmadığı görülmüşse de, bu düzenlemenin başvuru sahibinin katılımını engelleyecek mahiyette olmadığı sonucuna ulaşıldığından, söz konusu iddia yerinde görülmemiştir.            

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul