İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2822
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :67
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2822
Şikayetçi:
 Ata Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Caferiye Mah., Cumhuriyet Cad., Şengel İş Merkezi, Kat:5, ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Paşaçayır Mah., Rektörlük Binası, 36040, KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.08.2007 / 22033
Başvuruya konu ihale:
 2007/70697 İhale Kayıt Numaralı “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 08.15.41.0199/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ata Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 25.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.08.2007 tarih ve 22033 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklif fiyatından toplam asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye kalan tutarın özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını ve giyim bedelini karşılayamayacağı ayrıca ihale üzerinde kalan firmanın özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile ilgili olarak sunduğu teyit yazısının firmanın kendisi tarafından hazırlandığı ve bu sigorta ile ilgili olarak sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden alınmış bir Bölge Teyit Onayı Belgesinin olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin adı, idari şartnamede 25 kişi ile 5 ay süreli özel koruma ve güvenlik hizmeti alımı işi olarak tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “İşçilik maliyeti, giyim bedeli, yol bedeli, yemek bedeli, özel güvenlik sorumluluk sigortası, hizmet süresinde 9 gün olan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 25 güvenlik görevlisi çalıştırılacak olup söz konusu günler için 4857 sayılı iş kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak, sözleşme ve diğer giderler teklif fiyata dahil edilecek.”, düzenlemesi mevcuttur. Aynı maddede,                            iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olduğu ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” kısmının 1 inci maddesinde; “Güvenlik hizmetinde çalışacak personelin tüm kıyafeti, teçhizat, donanım ve her türlü gideri firmaya ait olacaktır.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Aynı kısmın “Ödemenin yapılabilmesi için” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yüklenici firma her ay güvenlik elemanlarına fiilen çalıştırılan her gün için brüt 3,00 YTL yemek bedeli ve brüt 3,00 YTL yol bedelini ücret bordrosunda gösterecektir. Bu bedeller her ay 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır. İdari şartnamede, yol, yemek, özel güvenlik sorumluluk sigortası ve giyecek için idarece belirlenmiş şartlar yukarıda belirtilen  düzenlemelerden mürekkeptir.    

 

Teknik şartnamenin “Güvenliği sağlanacak yerler, uyulması gereken haller ve ibrazı zorunlu belgeler” başlıklı kısmının 6 ncı maddesinde “Güvenlik hizmetinde çalışacak personelin tüm kıyafet giderleri istekli firmaya aittir.”, düzenlemesi yapılmıştır. Aynı şartnamenin “Yüklenici tarafından çalıştırılacak elemanların uyması gereken kurallar” başlıklı kısmında da; “Yüklenici bu şartnamede belirtilen araç-gereç ve malzeme ile insan gücünü belirlenen özellik ve şartlar çerçevesinde bulundurmak ve kullanmak zorundadır.”, düzenlemesi yapılmasına rağmen, teknik şartnamenin devamındaki maddelerde personelin giyeceği üniforma ve kullanacağı araç-gerecin niteliği ve niceliği hakkında herhangi bir belirleme yapılmadığı müşahede edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII.G maddesinde; “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır.

          Özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak özel güvenlik sistem, cihaz ve gereçlerine ilişkin açık düzenleme yapılacak, "yeterli sayıda" gibi ifadelerin kullanılmasından kaçınılacaktır.

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.”, düzenlemesi ile,

         

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı XIII.H maddesinin (b) bendinde; “…Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nda, 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, yaptırılması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası için söz konusu Talimat’ta belirlenen şartların uygulanacağı ve şirketlerin, özel güvenlik personeli sayısı itibarıyla en az Tarife’de belirlenen tutarlardaki teminatları almak zorunda olduğu, sigorta primlerinin ise sigorta şirketleri tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

 

            Yukarıda yapılan tespitler dikkate alınarak ihale dokümanında yapılan incelemede, idare tarafından personelin giyim kalemi ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin mevzuat açısından yetersiz olduğu ve personele verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ait hiçbir düzenlemenin yapılmadığı görüldüğünden, isteklilerin teklif fiyatlarında personel kıyafeti için ayırdıkları bedele ait bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında yer alan bilgilere göre, ihaleye teklif veren 4 firmadan birinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde kalan firmanın idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür.

 

İhale Komisyon Kararı incelendiğinde, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan ihale üzerinde kalan firmanın açıklamasının idare tarafından yeterli görüldüğü ve ihalenin bu firmanın uhdesine bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede giyim ve özel güvenlik mali mesuliyet sigortası hariç, yol ve yemek bedelleri, resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar için verilecek ücret ile %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere 25 personel için teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 120.563,05 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan firma olan On Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklama yazısı incelendiğinde, adı geçen firmanın teklifinin yukarıda tespit edilen giyim ve sigorta bedelleri hariç asgari işçilik maliyet tutarını karşıladığı belirlenmiştir.

 

Ancak, söz konusu firmanın, personelin giyim maliyeti için yaptığı açıklama incelendiğinde,  giyim maliyeti için öngördüğü bedelin %3 sözleşme bedeli dahil 25 kişi için 0,20 YTL olduğu görülmüştür. İsteklinin giyim için teklif ettiği bedeli tevsik etmek amacıyla idareye proforma faturada “25 adet özel güvenlik üniforması takım” ibaresi mevcuttur. Her ne kadar söz konusu istekli, teklif bedelini belgelendiren proforma faturayı sunmuş olsa da, günün koşullarında 25 güvenlik görevlisi üniformasının 0,20 YTL’ye karşılanmasının gerçekçi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun dışında, daha önce de belirtildiği gibi, ihale dokümanında personel kıyafetlerinin nitelik ve niceliği hakkında idare tarafından yapılan yetersiz düzenleme nedeniyle, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu proforma faturada geçen “üniforma” ibaresinin hangi kıyafet parçalarını kapsadığı da anlaşılamamaktadır.  

 

Bunun dışında, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan ihale üzerinde kalan firmanın özel güvenlik mali mesuliyet sigortası için teklif ettiği tutarı tevsik eden belge incelendiğinde, söz konusu belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda bahsedilen maddesine uygun olarak bölge müdürlüğü yetkilileri tarafından onaylandığı ve teminat tutarlarının Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nda yer alan tarifedeki teminat tutarlarına uygun olduğu müşahede edilmiştir. Ancak, süresi “5 ay” olan ihalede, ihale üzerinde kalan isteklinin idareye sunduğu özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifinin “12 ay” üzerinden alındığı tespit edilmiştir. İsteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap yazısı ekinde bulunan fiyat açıklama tablosu incelendiğinde, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile ilgili olarak 12 ay için alınan teklif bedelinin 12’ye bölünerek 1 aylık bedelin bulunduğu, bu sonucun 5’le çarpılması ile de 5 aylık bedelin teklif tutarı olarak belirtildiği görülmesine karşın, itirazen şikâyet sahibi isteklinin aynı ihale için aynı sigorta şirketinin İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nden aldığı fiyat teklifi incelendiğinde, bu teklifte yer alan sigorta süresinin 5 ay olduğu ve prim oranının, ihale üzerinde kalan isteklinin 5 ay için bulduğu prim oranından daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük açıklamasında yer alan giyim bedeli ile ilgili açıklamanın yeterli olmadığı belirlenmiştir. Ancak, personel kıyafetleri ile ilgili olarak ihale dokümanında idarece yapılan düzenlemenin mevzuat açısından yetersiz olması nedeniyle, ihaleye geçerli teklif veren diğer isteklilerin teklif fiyatlarında personel kıyafeti için ayrılan bedelin değerlendirilmesi imkânı olamayacağından, ihalenin iptâlinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul