En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2824
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :69
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2824
Şikayetçi:
 Şanıvar Teknik Malz. Müh. Taah. ve Tic. A. Ş., Karasoku Mahallesi Kızılay Caddesi 6. Sokak Nu 11/a Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği, Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı 01330 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21411
Başvuruya konu ihale:
 2007/64469 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Personel Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.08.2007 tarih ve 08.15.22.0022/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi’nce 27.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Teknik Personel Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şanıvar Teknik Malz. Müh. Taah. ve Tic. A. Ş.’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.07.2007 tarih ve 21411 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İhalenin iptali gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdare iptal gerekçelerini 13.07.2007 tarihli kararında,

 

            “l-İsteklinin iş hacmini gösterir belgelerdeki tutarlarla ilgili olarak ihale ilanının 4.2.3. maddesinde "toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 6´sından, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için İse teklif edilecek bedelin % 4´ünden az olmaması gerekir" denildiği halde idari Şartnamenin 7.2.3. maddesinde ´´toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15´inden, ihale konusu hizmet İşleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10´undan az olmaması gerekir" şeklinde yazılmıştır.

            2-Yukarıdaki hataya paralel olarak idari şartnamedeki iş hacmine ilişkin oranlar da hatalı olmuştur. İhale ilanının "4.3.1.maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.1 .maddesinde İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %10 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi," isteneceği belirtilmiştir.

            Kamu ihale genel tebliğinin VIII.bölümünde ise yıllara sari hizmet alımlarında : 2 yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) %15-30 oranında iş deneyim belgesi istenmesi gerektiği halde ihale ilanı ile idari şartnamede bu oran (%10) alt limitinde altında istenmiştir.”

 

            şeklinde açıklamıştır.

 

            İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3. maddesinde, “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 6’sından, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 4’ünden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.”

 

düzenlemesi ve ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde ise, “Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15 ´inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10´undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde ise, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %10 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yapılmıştır. İdari şartnamenin 7.3.1 maddesindeki düzenleme de aynı şekildedir.

 

            İhale konusu iş 01.09.2007-31.08.2010 tarihleri arasında 3 yıl süreyle gerçekleştirilecektir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı Ek 1 inci maddesinde, İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

 

            a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

 

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

 

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmü öngörülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII inci maddesinin “S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı maddesinde ise,

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.

İş deneyimine ilişkin olarak alt ve üst oranlar;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 20-40,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) %15-30,

-Üç yıldan fazla süreli işlerde %10-20 alınarak yeterlik kriteri belirlenecektir. İş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddedeki alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenecektir. Yıllara yaygın hizmetler, bir bütün olarak kabul edildiğinden sürenin tamamını kapsayacak şekilde teklif verilmesi, geçici teminat sunulması ve sözleşme yapılması gerekmekte olup, bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresi uzatılarak yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün değildir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Bu düzenleme doğrultusunda 3 yıllık bu ihalede;

 

İş hacmine ilişkin oran; “İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6”,

İş deneyimine ilişkin oran “İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  %15-30,”  olarak belirlenmelidir.

 

Ancak iş hacmine ilişkin olarak ilanda % 6-4 oranı, idari şartnamede % 15-10 oranı belirlenmiş; iş deneyimine ilişkin olarak ise ilan ve idari şartnamede %10 oranı aranmıştır.

 

İdarece belirlenen oranlar mevzuata uygun olmadığı gibi ilan ve idari şartnamedeki düzenlemelerde de çelişki olduğu görülmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesi,

 

İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. şeklinde düzenlenmiş olup, aynı yönetmeliğin “İlanın uygun olmaması” başlıklı 31 inci maddesinin ilk bendinde Madde 31- Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanı ile ihale dokümanı arasındaki tutarsızlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir. Aynı yönetmeliğin 31 nci maddesi ise 30 uncu maddeye uygun olmayan ilanların geçersiz olacağını ve ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamayacağını ifade etmektedir.

 

İncelenen ihalede bu hususa ilişkin olarak düzeltme ilanı ve zeyilname yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesi “İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulur.

 

İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.

 

İdare, şikayet başvurusu üzerine vereceği karar sürecinde Kurum tarafından belirlenen usul ve esasları dikkate alır.

 

ile “İdarece Verilecek Kararlar” başlıklı 15 inci maddesi,

 

Madde 15- Şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;

a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali,

c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından biri verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Dolayısı ile ihale iptal kararındaki ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca istekli olabilecek sıfatına sahip bir firmanın yasal süreler içindeki şikayet başvurusu üzerinde idarenin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesi uyarınca başvuruyu inceleyerek “İdarece Verilecek Kararlar” başlıklı 15 inci maddesindeki (b) kararı ile başvuruyu sonuçlandırmasında mevzuata aykırı bir işlem olmadığı anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul