İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2826
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :71
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2826
Şikayetçi:
 Gökhan AKTAŞ Kongre Caddesi Belediye İşhanı Nu:5 ARDAHAN
 İhaleyi yapan idare:
 Aras EDAŞ Ardahan İl Müdürlüğü/ ARDAHAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21790
Başvuruya konu ihale:
 2007/71809 İhale Kayıt Numaralı “Sürücüsüyle Birlikte Minibüs Hizmet Aracı Kiralanması” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 08.15.31.0041/2007-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aras EDAŞ Ardahan İl Müdürlüğü tarafından 10.07.2007 tarihinde yapılan “Sürücüsüyle Birlikte Minibüs Hizmet Aracı Kiralanması”  ihalesine ilişkin olarak Gökhan AKTAŞ’ın 30.07.2007 tarih ve 21790 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre gerçekleştirilen ihaleye ilişkin başvurunun görev yönünden reddine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece 12 grup şeklinde yapılan ihalede yaklaşık maliyet ile  2006 yılı ihale bedelinin altında ve en düşük teklifi verdikleri, ancak 12 araçlık teklifin 6 araçlık kısmının teklif bedellerinin ihale komisyonunca yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu; diğer 6 araçlık kısmının İl Müdürlüğünce 2006 yılı ihalesinden düşük olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, idarenin iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 09.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-338 sayılı Kararıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) “Ana Faaliyet Konularına İlişkin Olarak Yapılacak Hizmet Alımları” başlığı altında yer alan “Kiralık araç çalıştırılması” işine ait hizmet alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan ve Kurumun görev alanında bulunmayan başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul