İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2827
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :75
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2827
Şikayetçi:
 Göksoy Restorasyon Mimarlık ve Mühendislik Projeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Necatibey Caddesi Nu:92/7 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı Nu:2 15100/BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.07.2007 / 21257
Başvuruya konu ihale:
 2007/62745 İhale Kayıt Numaralı “Burdur Kavaklı Rum Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Makine ve Elektrik Tesisat Projelerinin Yapılması İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 08.15.15.0141/2007-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü tarafından 30.05.2007 tarihinde yapılan “Burdur Kavaklı Rum Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Makine ve Elektrik Tesisat Projelerinin Yapılması İşi.” ihalesine ilişkin olarak Göksoy Restorasyon Mimarlık ve Mühendislik Projeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 24.07.2007 tarih ve 21257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Dilekçenin ilgisi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından tekliflerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı bir şekilde değerlendirme dışı bırakıldığı, iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendinde “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin son bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Başvurunun, 18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlamlaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri İle Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

2- Dilekçenin ilgisi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul