İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2829
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :85
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2829
Şikayetçi:
 Ersan Nakliyat Temizlik Veri Hizmetleri İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti., Halilrıfatpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok 13.Kat No: 2076 Şişli İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi, 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23417
Başvuruya konu ihale:
 2007/31571 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık 49 İşçi İle Malzemesiz Hastane Genel Tem.Kal.Yak. ve İlaçlama İşi Hizmetleri Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.08.2007 tarih ve 08.15.86.0188/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi tarafından 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 8 Aylık 49 İşçi İle Malzemesiz Hastane Genel Tem.Kal.Yak.Ve İlaçlama İşi Hizmetleri Alımı ihalesine ilişkin olarak Ersan Nakliyet Temizlik Veri Hizmetleri İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’nin 15.08.2007 tarih ve 23417 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

            2)İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kurum tarafından daha önce aynı ihalenin iptal edildiği, ancak idarenin Kurum kararını farklı yorumladığı, ihalenin EK-TEM Ltd. Şti. üzerine bırakılması gerektiğine dair bir kararın olmadığı, EK-TEM firmasının teklifinin aşırı düşük olduğu, ilaçlama işi için sunulan proforma fatura üzerindeki imzanın EK-TEM yetkilisine ait olduğu, ihale üzerine bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin başka tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütnamenin olmadığı, kesinleşen ihale kararında ikinci en avantajlı teklif sahibi belirlenmediği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 23.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 30.07.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 15.08.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul