İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2830
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :87
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2830
Şikayetçi:
 Av. Ali Göymen, Şur İnş.Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Vekili, Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Bulvar Apt. Nu 54/8 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş., 48200 Ören Milas/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.08.2007 / 23376
Başvuruya konu ihale:
 2007/24587 İhale Kayıt Numaralı “Bakım Onarım ve Teknik Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 08.15.84.0188/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş. tarafından bila tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Bakım Onarım ve Teknik Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Şur İnş.Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Ali Göymen’in 14.08.2007 tarih ve 23376 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdare tarafından 27.04.2007 tarihine kadar sözleşme imzalamaları gerektiğinin bildirildiği, şirket müdürlerinin çok ciddi sağlık problemleri ile karşılaştığı, bu yüzden 30.04.2007 tarihinde sözleşme imzalamak istediklerini idareye bildirdikleri, idarenin bu hususu kabul ederek 30.04.2007 tarihinde kendilerini davet ettiği, ertesi gün sözleşmenin imza edilemeyeceğinin şifaen kendilerine bildirildiği, daha sonrasında ihalenin iptal edilerek ihalelere katılmaktan yasaklandıkları, teminat mektuplarının irat kaydedildiği, idarece tesis edilen işlemlerin kaldırılarak, ihale sürecinin durdurulması gerektiği  iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde;bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise,enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 20.11.2003 tarih ve 2003/DK.D-460 sayılı Kararıyla Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş.´nin Enerji Üretimi ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "Bakım Onarım ve Teknik Temizlik Hizmet Alımı" işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve, incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul