İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2834
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :2
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2834
Şikayetçi:
 Muharrem BAYRAM Baymen Temizlik ve Aracılık Sosyal Hizmetler Maliye 2. Sokak Çavuşağa Apt. Kat 5 Nu:1/10 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Çeşmeören Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Çeşmeören Köyü/ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.08.2007 / 22301
Başvuruya konu ihale:
 2007/85361 İhale Kayıt Numaralı “Çeşmeören Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 08.15.46.0041/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çeşmeören Yatılı Bölge İlköğretim Okulu tarafından  12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çeşmeören Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Muharrem   Bayram, Baymen Temizlik ve Aracılık Sosyal Hizmetler’nin 03.08.2007 tarih ve 22301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalede en düşük teklifin firmaları tarafından verildiği halde firmalarınca sunulan özel sektörden alınmış iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            2) İhaleye teklif verilmeden önce idari şartnamenin  iş deneyimine ilişkin hükmünde “… kamu veya özel sektörde…”  ifadesinin “… kamuda…” şeklinde değiştirilmeye çalışıldığı, ancak firmalarının itirazları sonucu idarenin bu çabasının sonuçsuz kaldığı, idarenin bu çabasının katılımı engellemeye yönelik olduğu,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin vergi ve sosyal güvenlik borcu olup olmadığına yönelik araştırma yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 16.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 18.07.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği; İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan, itirazen şikayet süresi geçtikten sonra Kuruma yapılan başvuruda, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilebilmesi için sırasıyla;

 

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

 

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

 

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

 

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

         

          koşulları aranır.

 

          Şikayete konu ihalede sözleşmenin imzalandığı ve mevzuata aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmadığı anlaşılmış olup Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle,

         

          1) Başvurunun süre yönünden reddine,

 

          2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

         

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul