İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2835
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :5
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2835
Şikayetçi:
 Semra KUTLUAY, Güvenlik Cad. Çiftevler Sokak Nu:3/1 A.Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Hacı Bayram Veli Mahallesi, S.Zarifoğlu Caddesi, No:221 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20058
Başvuruya konu ihale:
 2007/32139 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş İli Çevre Düzeni Planı-1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 08.14.68.0141/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce 26.06.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “Kahramanmaraş İli Çevre Düzeni Planı-1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Semra  KUTLUAY’ ın 28.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.07.2007 tarih ve 20058 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin IV. bölümünde 31.2 maddesinde ihale komisyonu tarafından, teknik tekliflerin değerlendirilmesi için oturum kapatılmadan önce, mali teklif zarflarının tüm istekliler halen oturum salonunda iken bir tutanağa bağlanarak, açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenerek, muhafaza altına alınması gerekmekte iken, ihale komisyonunca 26.06.2007 tarihinde yapılan oturumda, mali teklif zarflarının usulüne uygun olarak kapatılmadan, oturuma son verildiği,.

 

2) İhaleye teklif veren firmalardan birinin, idare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 24.1 maddesinde istenilen teklif mektubunun ekinde sunulması gereken mali teklif formlarının mali teklif zarfının içinde bulunmadığı, bu sebeple söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu durumda da ihalede üçten az teklif kaldığı için Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi uyarınca ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi” başlıklı 31 inci maddesinde “…31.2-  Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Teknik tekliflere ait zarflar açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. Mali teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenerek, imzalanır ve muhafaza altına alınır. Bu aşamada, teklifi oluşturan belgelerde değişiklik yapılamaz, varsa eksik belgeler tamamlanamaz, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeksizin, teklifler hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır...” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhalede kısa listeye alınan firmaların tekliflerinin ihale komisyonunca 26.06.2007 tarihinde saat 14:00 da teslim alındığı, teknik teklif zarfı açma belge kontrol tutanağının da aynı tarih ve aynı saatte, ancak mali teklif zarflarının açılmaksızın muhafazasına ilişkin ihale komisyonu tutanağının ise aynı tarihte saat 15:15 ‘ de düzenlendiği,

 

İdarenin şikayetçiye verdiği 05.07.2007 tarih ve 02287 cevabi yazısında, “…1-ilk oturumda teklif zarfların veriliş sırasına göre, teknik teklif zarfları incelenmek üzere açılmış, mali teklif zarfları ise toplu halde paketlenip, mühürlenerek “Mali Teklif Zarflarının Açılmaksızın Muhafazasına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” (KİK020.2/D hazırlandıktan sonra oturum kapatılmıştır. İdari şartnamenin ilgili maddesinde “istekliler oturum salonunda iken” şeklinde bir ibare bulunmamaktadır…” denilerek şikayetinin uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde de “…İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır…”

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 70 inci maddesinde, “İdare tarafından yetkili kılınan birim veya personele ulaşan teklifler, komisyonca ihalenin yapılacağı saatte sayılır ve KİK007.0/D kodlu standart ihale formu imzalanarak teslim alınır. Bu işlemin ardından komisyonca teklif sayısı hazır bulunanlara duyurularak ihale derhal başlatılır. Teklif zarfları ihale komisyonunca, teslim alınış sırasına göre incelenir. 4734 sayılı  Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığı tespit edilen zarflar, KİK009.0/D kodlu standart ihale formuna uygun olarak hazırlanacak bir tutanakla değerlendirme dışı bırakılır.

 

Teknik tekliflere ait zarflar ihale komisyonu tarafından isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İstenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilerek durum KİK020.1/D kodlu standart forma uygun olarak hazırlanacak bir tutanağa kaydedilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, imza karşılığı dağıtılmadan oturum kapatılamaz (Standart Form KİK010.1/D). Mali teklifleri içeren zarflar ise ihale komisyonunca KİK020.2/D kodlu standart ihale formuna uygun olarak hazırlanacak bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın toplu halde paketlendikten sonra mühürlenir ve imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne ilişkin karar verilmez ve teklifi oluşturan belgelerde değişiklik yapılamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümlere göre, ihale komisyonları tarafından ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurularak, hemen ihaleye başlanacağı belirtilmiş olup, malî teklifleri içeren zarfların bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınmadan, oturumun kapatılamayacağı, hüküm altına alınmıştır.

 

Kaldı ki, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm uyarınca da, ihalelerde idarelerin saydamlığı, güvenirliliği ve kamuoyu denetimi sağlaması gerektiğinden, malî teklifleri içeren zarfların bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınması işleminin, isteklilerin huzurunda yapılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; idare tarafından, ilk oturumda teklif zarflarının veriliş sırasına göre, teknik teklif zarfları incelenmek üzere açıldığı, mali teklif zarfları ise toplu halde paketlenip, mühürlenerek “Mali Teklif Zarflarının Açılmaksızın Muhafazasına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” hazırlandıktan sonra oturum kapatıldığı belirtilmekle birlikte, idari şartnamenin ilgili maddesinde istekliler oturum salonunda iken şeklinde bir ibare bulunmadığı gerekçe göstererek firmanın şikayetinin reddedildiği ve ihalede kısa listeye alınan firmaların tekliflerinin ihale komisyonunca 26.06.2007 tarihinde saat 14:00 da teslim alındığı, teknik teklif zarfı açma belge kontrol tutanağının da aynı tarih ve aynı saatte düzenlendiği, ancak mali teklif zarflarının açılmaksızın muhafazasına ilişkin ihale komisyonu tutanağının ise aynı tarihte saat 15:15’ de düzenlendiği hususları da dikkate alındığında, idare tarafından ihalenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilemediği anlaşılmıştır..

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 24 üncü maddesi 24.1- Teklifi oluşturan belgeler

a)  İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir:

1) Mali teklif

- Teklif mektubu ve ekindeki mali teklif formları

 

- Geçici teminat (istenmişse)…

…b) İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ve ekindeki mali teklif formları ile istenmişse geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine “Mali Tekliftir” yazılmak suretiyle bir zarfa konulur…”,

 

Yine anılan şartnamenin “Teknik değerlendirme kriterleri” başlıklı 33 üncü maddesinde  “…33.3 Malî teklif içerisinde, teklif mektubu ile istenmişse geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır...” şeklinde düzenlenmiş, mali teklif formlarına ilişkin standart formlar satılan ihale dokümanı ekinde isteklilere verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firma tarafından, teklif mektubu ekinde yer alması gereken mali teklif formlarını sunmadığı, idare tarafından da söz konusu formların götürü bedel mali teklifin açıklaması niteliğini taşıdığı, firmanın yeterliliğini etkilemeyeceği ve kamu yararı da göz önüne alınarak eksik belge olarak kabul edilmeyerek teklifinin geçerli kabul edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı kanunun 52 inci maddesinde “…Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir…

…Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.”

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Mali tekliflerin açılması ve puanlama” başlıklı 76 ncı maddesinde, “…Bu işlemlerden sonra asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak teklif edilen fiyatlar hazır bulunanlara okunur. Mali teklif zarfındaki belgelerin uygunluğu incelenir ve inceleme sonucu KİK021.1/D kodlu mali teklif açma ve belge kontrol tutanağına kaydedilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, imza karşılığı dağıtılmadan oturum kapatılamaz (Standart Form KİK010.1/D) İhale şartnamesinde istenilen belgeleri bulunmayan veya uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz…” hükümleri yer almaktadır.

 

İdare tarafından, idari şartnamede istenilen ve ihale dokümanı ekinde verilen mali teklif formlarını ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubu ekinde sunmadığı, bu durumda yukarıda yer alan hükümler uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idare tarafından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olarak ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; ihalede iki geçerli teklif kaldığından, 4734 sayılı kanunun 52 nci maddesinin “…Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.” hükmü uyarınca, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul