İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2836
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :6
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2836
Şikayetçi:
 Alfar Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde 79.Sokak No:5 Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20684
Başvuruya konu ihale:
 2007/56905 İKN|li Osmaniye Mehmetli Barajı Yükseltilmesi Proje Yapımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 08.14.97.0158/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce 05.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 25.06.2007 tarihinde idare kayıtlarına giren  21.06.2007 tarihli dilekçe ile yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20684 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe (Eksiklik tamamlama:24.07.2007/21274) ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; ihale kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim belgesinde yer alan iş tanımının idari şartnamede yer alan benzer iş tanımına uygun olduğu halde, idare tarafından aksi gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının: “Osmaniye Mehmetli Barajı Yükseltilmesi Projesi Yapımı” olduğu  düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise benzer iş olarak; “tek bir sözleşme kapsamında; baraj kati projesi veya uygulama projesi yapımı” işlerinin kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 05.06.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, dokümanın içeriğine ilişkin herhangi bir itiraz başvurusunda bulunmadığı ve ihaleye teklif verdiği, teklifi kapsamında sunduğu ve DSİ 18. Bölge müdürlüğünce düzenlenen 15.11.2006 tarih ve 632-21378 İş Deneyim (İş Durum) Belgesinde işin adının; “Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Göleti ve Sulaması Uygulama Projesi Yapımı” olarak, hizmetin tanımının ise; “Talvegden 30,80 m. Temelden 42,80 m. yükseklikte, 1,49 hm3 aktif hacminde, kret uzunluğu 190 m. olan homojen toprak dolgu tipinde gölet, dolusavak, dipsavak, derivasyon tüneli ile brüt 565 ha tarım arazisinin PE 100 borulu sulama şebekesi ile sulanması için gerekli ablikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi ile her türlü sanat yapısına ait  tatbikat projelerinin yapımı”  olarak yer aldığı görülmüştür.

 

Bu durumda, başvuru sahibinin İş Deneyim Belgesinin dayanağı olan işin gölet ve sulama uygulama projesi yapımı olduğu, diğer bir ifade ile,  baraj kati projesi veya uygulama projesi yapımı olmadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibince İş Deneyim Belgesini düzenleyen DSİ 18. Bölge Müdürlüğünden alınan 15.06.2007 tarih ve 7917 sayılı yazıda yer alan; “Bölge Müdürlüğümüzce 22.09.2005 tarihinde ihalesi yapılan “Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Göleti ve Sulaması Uygulama Projeleri Yapımı” işinde sözleşme eki planlama raporu “Afyon Bolvadin Özburun Projesi Planlama Raporu” adıyla DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca 14.07.1999 tarihinde onaylanmıştır. Rapor Özburun Barajı olarak tasdik edilmiştir.” ifadeden bahisle, tasdikli planlama raporu içindeki tüm projelerde işin adının  Özburun Barajı olarak geçtiği ileri sürülmekte ise de, bu hususa ilişkin olarak Kurumca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığından 15.08.2007 tarih ve B.62.0.KİK.0.08.15.57/2304 sayılı yazı ile  bilgi ve belge istenilmiş, anılan idarece gönderilen 17/08/2007 tarih ve B151DSİ0121000/4741 sayılı cevap yazısı ve eki belgelerden, adı geçen projenin DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca Özburun Barajı olarak tasdik edilmesine rağmen, "DSİ Genel Müdürlüğü 2005 Mali Yılı Cari, Yatırım, Kamulaştırma Programı ve Uygulama Planına 31-Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına ait bölümden sayfa 71, 55. sırada, "Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Göleti ve Sulaması Uygulama Projesi Yapımı" olarak girdiği ve ihalesinin 22/09/2005 tarihinde Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şubesi tarafından gölet olarak ihale edildiği, Projenin "Özburun Göleti" olarak tasdik edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönden de yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul