İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2838
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :9
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2838
Şikayetçi:
 Ar-la Catering, Temizlik, Bilgisayar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3. Blok Nu 96 Macunköy Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 85 C Blok 06330 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2007 / 23773
Başvuruya konu ihale:
 2007/79109 İhale Kayıt Numaralı “24 Noktada Çadır Kurularak 30 Noktada Yemek Verilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 08.15.94.0119/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 14.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Noktada Çadır Kurularak 30 Noktada Yemek Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ar-la Catering, Temizlik, Bilgisayar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi] üzerine, başvuru sahibinin  17.08.2007 tarih ve 23773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Teknik şartnamenin Ek.1. maddesinde etli yemeklerde kullanılacak et miktarı 100 gr iken, ilerleyen sayfalarda etli yemeklerde et gramajının 250 gr olarak istenildiği, yemeğe konulacak etin koyun eti, dana eti ya da sığır eti olup olmadığının, ayrıca kemikli veya kemiksiz et olup olmadığının belirtilmediği, dolayısıyla hangi etin, hangi yemeğe hangi gramajla koyulacağı hakkında fikir yürütmenin ve net maliyet hesabı yapmanın mümkün olmadığı, bu nedenle firmalarının ihaleye katılamadığı,

 

            2- İhalenin ileri bir tarihe ertelenmesine rağmen, erteleme konusunda firmalarına herhangi bir tebliğ yapılmadığı,

İddialarına  yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece hazırlanan inceleme raporunda iddia konusu ile ilgili olarak ; “itiraz sahibi firmanın bahsettiği Teknik Şartname eki EK l´in ilk sayfasında bahsedilen gramajların yemek içersinde bulunması gereken malzemelerden sadece etin miktarı olup, ilerleyen kısımda bahsedilen ise kişilere verilecek yemeğin içersindeki tüm malzemelerle birlikte (et dahil) yemeğin toplam porsiyon miktarları olduğu,  ayrıca yemeklere konulacak etlerin cinsi, şekli ve miktarının EK 1´de açıkça belirtildiği, (kemikli koyun eti, dana kıyma, dana eti kemiksiz v.b.), bu nedenle teklifi oluşturmaya engel ve rekabet ortamını engelleyici bir duruma rastlanamadığı” belirtilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, başvuru konusu ihalede teknik şartnamenin Ek.1. maddesinde yemeklerde kullanılan gıda maddelerinin kişi başına düşen gramajlarına yer verildiği, söz konusu ekin ilk iki sayfasında yemek içerisinde bulunması gereken malzeme gramajlarının, daha sonraki sayfalarda ise kişilere verilecek porsiyon gramaj toplamlarının bulunduğu görülmüştür. Diğer yandan yemeklere konulacak etlerin cinsi, şekli ve miktarının Ek.1.’de yer aldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihale gününden önce 13.08.2007 idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği, bunun üzerine ihale komisyonunca ihale günü olan 14.08.2007 tarihinde son teklif verme saati 14.00’e kadar tekliflerin alındığı, ancak teklif zarfları açılmadan oturumun kapatıldığı, daha sonra idareye yapılan şikayet başvurusunun uygun bulunmaması üzerine ihale yetkilisinin 14.08.2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile ihalenin 21.08.2007 tarihinde saat 14.00’de yapılmasının uygun görüldüğü, ihalenin anılan tarih ve saatte yapılacağı yönündeki 15.08.2007 tarihli yazıların ihaleye teklif veren isteklilere elden tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin 21.08.2007 tarihinde saat 14.00’e ertelendiği hususundaki söz konusu yazıların sadece 14.08.2007 tarihinde teklif zarflarını teslim eden isteklilere tebliğ edildiği, başvuru sahibinin ihale dokümanı satın almış ancak ihaleye teklif vermemiş olduğu ve bu nedenle kendisine bu konuda bir tebligat yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede ihale günü, komisyonca teklif zarfları teslim alınmış, ancak teklif zarfları açılmadan ihale yetkilisinin ihale sürecinin durdurulması yönündeki kararı uygulanmıştır. İhale yetkilisince bu aşamada ihale sürecinin durdurulması ve daha sonra ihale tarihinin ertelenmesi hususunda tesis edilen işlem 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda, anılan maddenin (h) bendine ilişkin olarak tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanun’un Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükme göre, zarfı uygun olan teklifler ihale komisyonunca hazır bulunanlar önünde ihalenin yapıldığı saatte açılarak, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi, bütün istekliler ile bunların verdiği teklif fiyatlarının açıklanması, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanmasını müteakip oturumun kapatılması gerekmektedir.

 

             İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise;

 

          “(2) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur. Ancak, Kurul tarafından ihale veya son başvuru tarihinden önce ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, idare tarafından ihale veya son başvuru saatine kadar verilecek olan teklif zarfları alınarak, Kanunun 36 ncı maddesine uygun şekilde birinci oturum tamamlanır ve bundan sonraki bütün ihale işlemleri durdurulur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihalenin tarihinin 14.08.2007 olduğu ancak, 13.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine ihale yetkilisince “yapılacak her türlü iş ve işlemlerin yasal ve hukuki bir hak doğurmaması için inceleme sonuçlanıncaya kadar ihale sürecinin durdurulmasına” karar verildiği, bunun üzerine ihale komisyonunca ihale günü olan 14.08.2007 tarihinde son teklif verme saati 14.00’e kadar tekliflerin alındığı, ancak 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine uygun şekilde birinci oturum tamamlanmadan ve teklif zarfları açılmadan oturumun kapatıldığı, daha sonra idareye yapılan şikayet başvurusunun yerinde bulunmaması üzerine ihale yetkilisinin 14.08.2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile ihalenin 21.08.2007 tarihinde saat 14.00’de yapılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, ihale günü teklif zarfları teslim alınmış olmasına rağmen, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde öngörülen teklif zarflarının açılmasına, zarfların içindeki belgelerin kontrolüne ve isteklilerin tekliflerinin hazır bulunanlar önünde açıklanmasına ilişkin usulün ihale komisyonunca gerçekleştirilmemesi ve bu işlemlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmiş olmasının, bundan sonra yapılacak olan ihale işlemlerini sakatlayacağı ve ihalenin kamu ihale mevzuatının temel ilkelerine uygun ve sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi imkanını ortadan kaldıracağı anlaşılmıştır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul