En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2839
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :11
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2839
Şikayetçi:
 Tem-Ka Gemicilik İnş. Temz. İth. İhr. Ltd. Şti., Namık Kemal Caddesi Nu 28/1 Pendik/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekel A. Ş. Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Nu 27 34083 Unkapanı Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21408
Başvuruya konu ihale:
 2007/48494 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 08.15.23.0171/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekel A. Ş. Genel Müdürlüğü’nce 17.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tem-Ka Gemicilik İnş. Temz. İth. İhr. Ltd. Şti.,’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.07.2007 tarih ve 21408 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, idare tarafından talep edilmediği halde, aşırı düşük teklif bileşenlerinin açıklanmasında  giyim giderlerine ilişkin açıklama yapılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığını taşıyan 26 ncı maddesinde, “yüklenici firma tam gün çalıştıracağı 9 işçinin her birine 26 gün üzerinden günlük brüt 3,50 YTL yemek ve her birine 26 gün üzerinden günlük brüt 2,60 YTL yol bedelini nakdi olarak ödeyecek olup maaş bordrosunda gösterecektir. Yüklenici firma mesai saatinden sonra çalıştıracağı 20 işçinin her birine 26 gün üzerinden günlük brüt 2,60 YTL yol  bedeli nakdi olarak ödeyecek olup maaş bordrosunda gösterecektir. Yüklenici firma çalıştıracağı 29 personelin tamamının giyecek giderlerini ayni olarak verecek ve tüm bu giderleri teklif fiyata dahil edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Yemek ve yol giderleri dahil asgari işçilik maliyeti 156.739,YTL olan ihalede teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilere İdare tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında,

 

1- Gündüz tam gün (8 saat)  çalıştırılan 9 personelin nakdi ödenecek (brüt) yemek ve yol bedeli dahil işçilik maliyeti,

2- Mesai saati bitiminde günde iki (2) saat çalışan 20 personelin nakdi ödenecek (brüt) yol bedeli dahil işçilik maliyeti,

3- Temizlik malzeme bedeli,

Bileşenlerinin teklif bedelinin tamamını kapsayacak ve nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecek olan yol bedeli ilgili hesaplamalar 29 personel üzerinden yapılarak belgelendirilmek suretiyle,….”  hususlarına açıklık getirilmesi istenilmiştir.

 

Bu yazı karşısında Başvuru sahibi tarafından, sadece yemek ve yol giderleri ile temizlik malzemelerine ilişkin belgeleriyle birlikte aşırı düşük teklif açıklaması ihale komisyonuna sunulmuştur. İhale komisyonunca da, giyim giderlerinin de teklif fiyata dahil bir gider olması nedeniyle açıklama talebine uygun cevap verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. İdarenin söz konusu yazısı idari şartnamenin 26 ncı maddesi ile birlikte ele alındığında, teklif fiyatı bileşenlerine ilişkin açıklama yapılırken her ne kadar rakamlarla sabit de olsa yemek ve yol giderlerinin de dikkate alınarak teklif bileşenlerinin teklif fiyatının tamamını kapsayacak şekilde açıklamasının gerektiği anlaşılır olduğundan, İdare tarafından istenilen aşırı düşük teklif açıklaması yazısında yemek ve yol giderlerinin özellikle belirtilmiş olması, sadece  bu giderlere ilişkin açıklama yapılacağı, teklif fiyata dahil diğer giderlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek olmadığı  anlamını taşımayacaktır. Söz konusu yazının son paragrafında da açıkça ortaya konulduğu gibi “Bileşenlerinin teklif bedelinin tamamını kapsayacak….” şekilde yapılması gerekmekte olduğu açıktır. 

 

Ayrıca başvuru sahibinin teklif bileşenleri açıklama yazısında,  29 personel için 870 YTL giyim gideri öngörüldüğü, ancak bu giderlere ilişkin belge sunulmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

   

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul