İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2841
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :15
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2841
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/4 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mevlana Cad. No:65 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21836
Başvuruya konu ihale:
 2007/66967 İhale Kayıt Numaralı “Konya Müzeleri Malzemeli Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 08.15.35.G012/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 27.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konya Müzeleri Malzemeli Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa  İlaç  Bilgi  İşlem  Yemek Danışmanlık  Tur. Taah.  Tic. Ltd. Şti.’nin 19.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.07.2007 tarih ve 21836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararında ihalenin Genç Ufuklar Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifinde Okyanus A.Ş. olarak belirlendiği, söz konusu firmaların tekliflerinin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği, malzeme ve ekipman istenen ihalelerde aşırı düşük fiyat sorgulamasında ve ihale yaklaşık maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınmasının zorunlu olduğu, bu nedenle idarenin değerlendirmesinin hatalı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                 İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde; “(Fiziki) miktarı ve türü: 6 aylık toplam 20 işçi ile hizmet alımı” düzenlemesi ile,

 

                 İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1.İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.Ayrıca, her işçi için teknik şartnamede belirlenen giyecekler yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Yol parası günlük brüt olarak(65,00 YTL) 26 gün üzerinden nakdi olarak verilecek olup ücret bordrosunda gösterilecektir. Yemek parası olarak günlük brüt 65,00 YTL 26 gün üzerinden nakdi olarak verilecek olup ücret bordrosunda gösterilecektir. 2007 (iş süresince) yıl içinde 11,5 gün resmi tatil mevcut olup tatil günlerinde günlük 20 adet temizlik işçisi görev yapacaktır. Çalışan personele 4857 sayılı İş Kanununun  47. maddesi uyarınca ücret verilecektir.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin;

 

            “Yapılacak işlemler” başlıklı 4 üncü maddesinin 7 numaralı alt bendinde; “Temizlikte kullanılan malzeme sağlık kurallarına uygun kaliteli olarak firma tarafından sağlanacak ve istek doğrultusunda gerektiğinde markası değiştirilebilecektir.”,

 

            8 numaralı alt bendinde;  Temizlik için gerekli tüm araç, gereç ve teknik donanım firma tarafından temin edilecektir.”,

 

            “Mali sorumlular ve yükümlülükleri” başlıklı 5 inci maddenin 6 numaralı alt bendinde;

 

            Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin yol, öğle yemeği ile yaz ve kış aylarında giyebilecek önlük ihtiyacını karşılar”  düzenlemesi yer almaktadır. Teknik şartnamenin sonunda istenilen temizlik malzemelerinin kg ve adet olarak 16 kalem halinde sayıldığı görülmüştür.

 

             İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil), yol, yemek gideri ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve temizlik malzeme giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 109.048,98 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetinin asgari işçilik maliyeti (yılbaşı, resmi tatil ve bayram günleri dahil), giysi, yol, yemek, temizlik malzeme gideri, kardan oluştuğu görülmüştür.

                

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 110.000,00 YTL olduğu, asgari işçilik maliyetinin 109.048,98 YTL olduğu, firmanın giysi ve temizlik malzeme gideri için geriye 951,02 YTL sinin kaldığı, idarece 1 işçinin giysi gideri olarak 40 YTL öngörüldüğü, 20 işçinin giysi giderinin 800 YTL olduğu, malzeme gideri için 18.171,47 YTL öngörüldüğü, bu nedenle idarece ihale üzerinde bırakılan firma ve diğer isteklilerin teklifleri için aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek değerlendirme yapıldıktan sonra  ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul