İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2888
  • Toplantı No: 2007/050
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 29.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/050
Gündem No :1
Karar Tarihi:29.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2888
Şikayetçi:
 Kaçmaz Dan. Rek. Org. Teks. Oto. ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Necatibey Cad. No: 108 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24476
Başvuruya konu ihale:
 2007/67898 İhale Kayıt Numaralı “İslam Konferansı Örgütü Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-O1C) Ticaret Müzakereleri İkinci Tur Dördüncü Toplantısı Organizasyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 08.16.24.0119/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca 06.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İslam Konferansı Örgütü Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-O1C) Ticaret Müzakereleri İkinci Tur Dördüncü Toplantısı Organizasyonu” ihalesine ilişkin olarak Kaçmaz Dan. Rek. Org. Teks. Oto. ve Tur. San. ve Tıc. Ltd. Şti. Vekili Av. Mahmut Kaçmaz’ın  09.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24476 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Müvekkil şirketin başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunmuş olmasına karşın, 24.07.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile müvekkil şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, işin gerçekleştirileceği yere ilişkin olarak idari şartnamede idare tarafından kabul edilebilecek otellerin birinden konfirmasyon alındığına dair belgenin teklif ile birlikte sunulmasının istenildiği,  müvekkil şirketin teklif dosyası kapsamında iki adet otel konfirme belgesi sunduğu gerekçe gösterilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2- İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararda ihale konusu organizasyonun uluslararası nitelikte olmasının gerekçe gösterildiği, anılan işin ivediliği bulunmakla birlikte, ihale konusu iş her yıl rutin olarak gerçekleştirilen bir organizasyon olması nedeniyle olası şikayet başvurularının öngörülerek işlem yapılması gerektiği, bu nedenle işin ivedi olduğu gerekçesi ile ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın uygun mütalaa edilemeyeceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.1.n. maddesi ile teknik şartnamenin 11. maddesinde; “İstekli tarafından Ankara Kavaklıdere ve Yıldızevler semtlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerin birinden 9 adet ofis odası 08 - 13 Eylül 2007, 55 adet single oda 08 - 13 Eylül 2007, 2 adet süit oda 09- 13 Eylül 2007, 4 adet en az 30 m2 salon 08-13 Eylül 2007, 1 adet en az 500 m2 salon 10-12 Eylül 2007, 1 adet resmi yemek için salon 10 Eylül 2007 tarihinde otellerin birinden konfirme edildiğine dair belgenin aslı ile A Grubu Seyahat Acentası belgelerinin aslı veya noterden tasdikli suretlerini sunmaları gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede en düşük teklifi veren Kaçmaz Dan. Rek. Org. Teks. Oto. ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında Ankara Dedeman ve Ankara  Sheraton Otellerinden olmak üzere iki adet otel konfirme belgesini sunduğu, Ankara Dedeman oteline ilişkin olarak ihale komisyonu üyelerinin yaptığı inceleme neticesinde; “Dedeman Oteli´ndeki toplantı salonunun teknik şartname’de belirtilen ölçüyü karşılamadığı, yine teknik şartnamede yer alan dokümantasyon merkezi ve kayıt ofisi için uygun mekanların bulunmadığı” hususunun tutanağa bağlandığı, bu bağlamda Kaçmaz Dan. Rek.Org. Teks. Oto. ve Tur.San. ve Tic. Ltd. Şti. de dahil olmak üzere Ankara Dedeman oteline ilişkin konfirme belgesi sunan firmaların söz konusu belgelerinin uygun görülmediği, ihale komisyonunca Kaçmaz Dan. Rek. Org. Teks. Oto. ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ankara Sheraton Otelinden aldığı konfırme belgesinin teknik şartnamede belirlenen şartlara uygun olduğunun belirlendiği, ancak bu konuda idari şartname ve teknik şartnamede Ankara Kavaklıdere ve Yıldızevler semtlerinde bulunan ve idarece istenilen şartları sağlayan 5 yıldızlı otellerin birinden konfirme belgesi istenildiğinden bahisle, “anılan firmanın aynı iş için iki konfırme belgesi ibraz etmesi ve bunlardan birinin uygun olması, diğerinin uygun bulunmaması ve bu şekilde teklifin geçerli sayılmasının, ihaleye teklif sunan diğer firmaların aleyhine dezavantaj, adı geçen firma lehine avantaj teşkil edeceği kanaati” ile anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

           4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ihalenin ilk oturumuna ilişkin olarak; "İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır." Hükmü, aynı Kanunun 37 inci maddesinin ikinci fıkrasında da, "Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır"  hükmü bulunmaktadır.

            Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin anılan hükmü çerçevesinde teklif zarfları usulüne uygun olmayan, teklif dosyası kapsamında sunulan belgeleri eksik olan ve/veya teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olarak hazırlanmamış isteklilerin, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin anılan hükmü çerçevesinde yeterlik kriterini taşımayan ve teklifleri ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır. Somut olayda idari şartnamenin ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde Ankara Kavaklıdere ve Yıldızevler semtlerinde bulunan ve idarece istenilen şartları sağlayan 5 yıldızlı otellerin birinden konfirme belgesi istenilmekle birlikte, başvuru sahibi firmanın teklif dosyası kapsamında iki ayrı otelden alınan konfirme belgesi sunmuş olmasının teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirlenmesinde anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Başvuru sahibi firmanın ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yerinde bulunmamakla birlikte, teklif dosyası bir bütün olarak incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale dokümanında yer alan standart formlar dahilinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen birim fiyat teklif mektubu ile birlikte teklif mektubunun parçası olarak “Kırtasiye ve Basılı Malzemeler, Kayıt Merkezî, Dokümantasyon Merkezi, Tercüme, Toplantı Salonunun Tanzimi, İnternet Merkezi, Ofis Odaları, Karşılama ve Uğurlama Hizmetleri, Resmi Yemek Organizasyonu, Otel Rezervasyonu, Görevli destek Personel, Haberleşme ve Nakliye, Ulaşım, Emniyet Mensuplarının Yemekleri” olmak üzere 14 adet iş grubunun (ve altındaki iş kalemlerinin) bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin tekliflerini oluşturmak üzere isteklilere verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde “Kırtasiye ve Basılı Malzemeler, Kayıt Merkezî, Dokümantasyon Merkezi, Tercüme, Toplantı Salonunun Tanzimi, İnternet Merkezi, Ofis Odaları, Karşılama ve Uğurlama Hizmetleri, Otel Rezervasyonu, Görevli Destek Personel, Haberleşme ve Nakliye, Ulaşım, Emniyet Mensuplarının Yemekleri” iş gruplarının altında yer alan muhtelif iş kalemleri birim fiyatlarının ücretsiz olarak belirlendiği ve bu iş kalemlerinin toplam tutarlarının 0,00 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Söz konusu işte ihale üzerinde kalan istekli ile teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı, idarece birim fiyat cetvelinde her bir iş kalemi için birim ve miktarların belirlendiği ve her bir iş kalemi için belirlenen birim fiyatlarla miktarların çarpımı sonucu bulunacak tutarlar üzerinden tekliflerin oluşturulacağının belirtildiği göz önüne alındığında istekliler tarafından her bir iş kalemi için birim fiyat oluşturulması ve bu birim fiyatlar ile miktarların çarpımı ile bulunacak toplam tutarlar üzerinden teklif oluşturulması gerektiği, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde muhtelif iş kalemleri için birim fiyat oluşturulmadan teklif hazırlanmış olduğu tespit edilmiş olup, eki birim fiyat teklif cetveli ile bir bütün olan teklif mektubunun mevzuata ve şartnameye uygun olmadığı, başvuru sahibi firmanın bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           Başvuru sahibinin 09.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 16.08.2007 tarih ve 3617 sayılı yazısı ile ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına karar verildiğinin şikayetçiye bildirildiği, 16.08.2007 tarih ve 3618 sayılı yazı ile de şikayetin uygun bulunmadığının bildirildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

          Anılan Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde ise;

 

          “(1) İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan ihalelere ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine;

          a) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına ilişkin gerekçelerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, ihale süreci durdurularak itirazen şikayet başvurusu öncelikle incelenir.

          b) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararına ilişkin gerekçelerin Kurul tarafından uygun bulunmaması halinde, bu karar kaldırılarak ihale süreci hakkında 18 inci maddedeki kararlardan birisi alınır.” hükmü yer almaktadır.

           Başvuru sahibinin Kuruma yaptığı 24.08.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca ihale süreci durdurularak itirazen şikayet başvurusu öncelikle incelenmesine karar verilmiştir. Bu durumda sözleşmenin imzalanmasının mümkün olmaması sebebiyle başvuru sahibinin bu konuda hak ihlali bulunmamaktadır.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda, anılan Yönetmeliğin (ı) maddesine ilişkin olarak tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru konusu ihaleye on isteklinin teklif verdiği, bunlardan beş adedinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Bu istekliler haricinde ihale komisyonunca teklifleri geçerli olduğu belirlenen isteklilerin teklif dosyaları üzerinde yapılan incelemede; Dinamik Op. Elek. Sis. Sin. Il. Hiz. Tur. Inş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Ultra Turizm ve Seyahat Acentası, Viya Seyahat Org. Tur. Rek. Dan. İnş. İth. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinde muhtelif iş kalemleri birim fiyatlarının ve bu iş kalemlerinin toplam tutarlarının 0,00 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan isteklilere ait birim fiyat teklif cetvellerinin yukarıda belirtilen gerekçelerle uygun olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, geçerli teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır. 

 

           Ancak bu aykırılık ihale komisyonunca, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi ve 

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin durumunu ve ihalenin sonucunu etkilemeyeceğinden, bu konuda düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul