İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2918
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :41
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2918
Şikayetçi:
 As-Ki Özel Güvenlik Sis.Tem. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Şair Şevket Mah. 2.Sok. Doğan Apt. Kat:2 Nu:5 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Esenler Başakşehir Devlet Hastanesi, 4.Etap 1.Kısım Yunusemre Cad. Başakşehir Esenler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.08.2007 / 22103
Başvuruya konu ihale:
 2007/31810 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık Hastanemiz Açık ve Kapalı Alanlarının Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.08.2007 tarih ve 08.15.44.0171/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Esenler Başakşehir Devlet Hastanesi’nce 13.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı 8 Aylık  Hastanemiz Açık ve Kapalı Alanlarının Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak As-Ki Özel Güvenlik Sis.Tem. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.08.2007 tarih ve 22103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif miktarının asgari işçilik maliyetin altında olduğundan ihale kararının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin yemek ve giyim giderleri hariç sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyeti 314.370,39 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Merdan Sağlık Hizmetleri A.Ş. nin teklif miktarının 308.000,00 YTL olduğu, anılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamasında, yol bedelinin servisle sağlanacağı ve  toplam 12.000,00 YTL olarak öngörüldüğü, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 3.794,19 YTL yerine 3.683,68 YTL olarak öngörülmesi nedeniyle teklif miktarının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı ve teklif fiyata ilişkin teklif bileşenlerinin de aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında belgelendirildiği belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, “Yol bedeli bir işçi için aylık 26 gün (26x2) İETT otobüs bileti hesaplanarak ayni olarak karşılanacak olup günlük 2 adet İETT otobüs bileti verilmesi öngörülmüştür. Yol gideri teklif edilecek fiyata dahildir” düzenlemesine yer verildiği halde, işçilerin servisle işe getirilip götürülmesinde mesainin daha düzenli olacağı, personel taşımasının servisle yapılmasının, İETT otobüs bileti ile sağlanmasından daha çok kamuya yarar getireceği, yol bedelinin de  ayni olarak öngörüldüğü gibi gerekçelerle, Merdan A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görüldüğü şeklideki ihale komisyonu kararının, mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi/H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi –Hizmet Alımı İhalelerinde bölümünde, “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır.….…..İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve teklifin ihale dokümanına uygun olmadığı tespit edildiğinden, ihale komisyonu kararının ihale dokümanına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararı iptal edilerek, asgari işçilik maliyeti de dikkate alınmak suretiyle aşırı düşük teklif değerlendirmesi aşamasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul