İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2920
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :43
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2920
Şikayetçi:
 Temag Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. Uğurlu İş Merkezi No:97/23 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı Fevzipaşa Mahallesi No:4 06050 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.08.2007 / 22466
Başvuruya konu ihale:
 2007/71218 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Müdürlüğü ve Devlet Resim Heykel Müze Müdürlüğü Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2007 tarih ve 08.15.54.0201/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Merkez Müdürlüğü ve Devlet Resim Heykel Müze Müdürlüğü Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Temag  Güv. Kor. Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 23.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.08.2007 tarih ve 22466 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yemek ve yol bedellerinin brüt veya net ödeme şekli, prim ve vergi matrahlarını değiştirmesi nedeniyle personelin maaş bordrosunda gösterilip gösterilmeyeceğinin açıkça belirtilmemesi sebebiyle işçilik maliyetinin hesaplanamadığı,

 

            2)  İş yeri görme belgesi zorunluluğu getirilerek ihaleye katılımın zorlaştırıldığı,

 

            3) Teknik şartnamenin 7.1. maddesinde tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ile çalışacak personel sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 7.3.6. maddesinde istenilen taahhütnamenin noter onaylı olarak sunulması zorunluluğu getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında,

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:


4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.


8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “… 26.3. Aylık 26 gün üzerinden,

Yol bedeli: Yüklenici tarafından KDV hariç 2,20 YTL nakdi olarak karşılanacaktır.

Yemek bedeli: Yüklenici tarafından KDV hariç 4,24 YTL nakdi olarak karşılanacaktır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 7.8. maddesinde “Yüklenici çalıştırdığı her personelin, yol ve yemek giderlerini nakdi olarak karşılayacak olup, bu giderler teklif fiyata dahildir. 26 gün üzerinden KDV hariç yol parası gidiş-geliş 2,20 YTL yemek ücreti günlük 4,24 YTL üzerinden hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            İdari ve teknik şartnamede yol ve yemek giderinin nakdi olarak karşılanacağı öngörülmüş olup, belirlenen tutarın brüt tutar olduğu ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilmemekle birlikte; Kamu İhale Genel Tebliğinde bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile brüt olarak kabul edileceği ve nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta priminin ayrıca hesaplanacağı belirtildiğinden, sözkonusu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı olarak oluşturulmasına engel teşkil etmediği anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XII/F numaralı maddesinde, “İşyerinin Görülmesi” başlığı altında, “İhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan idari başvurulardan bazı idarelerin, isteklilerden işyeri görme belgesi alma ve bu belgeyi teklif veya başvuru zarfları dahilinde sunmalarını istedikleri, bu belgeyi vermeyen isteklilerin tekliflerini değerlendirmeye almadıkları görülmüştür. Bilindiği gibi, ihaleye katılım için isteklilerce verilmesi gereken belgeler ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında işyeri görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca, tip idari şartnamelerde bulunan “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı maddelerdeki düzenlemeler, işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu, işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, işyerinin görülmesine ilişkin taleplerin karşılanması, ancak idari şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dokümanı kapsamında idarece iş yeri görme belgesinin düzenlendiği ve isteklilere ihale dokümanı ile birlikte verildiği görülmüş, ancak söz konusu belgeye ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında yer verilmediği, dolayısıyla işyeri görme zorunluluğunun yeterlik kriteri olarak belirlenmediği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/G numaralı maddesinde, “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlığı altında “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 7.1. maddesinde  “Yüklenici, şartname konusu işin yapılması için özel ve idari teknik şartnamede vasıfları belirtilen 26 personeli çalıştıracaktır. Hafta sonu, resmi tatil, bayram ve diğer günlerde çalışmalar 24 saat 3 vardiya halinde aralıksız devam edecektir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi, istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi ve tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, idarece ihale dokümanında personel çalıştırılacak bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının belirtilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde resmi tatil ve bayram günlerinde de personel çalıştırılması öngörülmesine rağmen, her vardiyada çalışacak personel sayısının veya resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personel sayısının net olarak belirtilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler  başlıklı 44 üncü maddesinde,

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin 7.3.6. maddesinde “İstekli idari ve teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanları işe başlangıç gün ve saatinde iş yerinde bulunduracağını taahhüt edecektir. (noter onaylı)” ifadesine yer verilmiş olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca makine ve ekipmana ilişkin noter onaylı taahhütname istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde,

            Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir…

            Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir…” hükmü,

 

            Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslara ilişkin olarak;

“İlgili mevzuat uyarınca:

            a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

            İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmü,

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/S numaralı maddesinde, “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlığı altında;

            “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

            - Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

            - İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) % 9-6,

            - Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin “Özel güvenlik hizmeti alımı” olarak tanımlandığı, idari şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresinin 01.08.2007-31.12.2008 tarihleri olarak belirtildiği,

 

            “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. üncü maddesinde, “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihalede işin süresinin bir yıldan fazla süreli olarak belirlendiği, iş hacmine ilişkin oranların, toplam ciro için teklif edilecek bedelin %12’si, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 8’i olarak belirlenmesi gerekirken, idarece bu oranların %15 ve %10 olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul