İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2921
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :44
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2921
Şikayetçi:
 Ayan Güvenlik Ltd. Şti. Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han No:145/25 Dörtyol Cebeci/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bandırma Sok. 30/A Teknikokullar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24415
Başvuruya konu ihale:
 2007/46506 İKN|li Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 08.16.26.0158/2007-54E  sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce 06.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli işlemi ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24415 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhalenin iptaline ilişkin kararın iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin idare tarafından aşırı düşük olarak değerlendirildiği ve tekliflerine ilişkin ayrıntılı açıklama istenildiği, yapmış oldukları açıklamada teklif ettikleri asgari işçilik maliyetinin kanunen zorunlu asgari tutarı karşıladığı, giyim bedeli için tedarikçi firmadan proforma fatura aldıkları, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için Bölge Müdürlüğü onaylı teklif aldıkları ve tekliflerinin % 3 sözleşme giderini karşıladığı, ancak idarenin 02.07.2007 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak, “yapılan incelemeler neticesinde, teklif edilen şartlarda sağlıklı bir özel güvenlik hizmeti verilemeyeceğinin düşünüldüğünün” belirtildiği, ihaleye kendileri ile birlikte toplam 6 isteklinin teklif verdiği, kendi teklifleri uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılsa dahi ihalenin iptal edilmeyerek diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabileceğinden bahisle, idare tarafından bildirilen iptal gerekçelerinin somut bir nedene dayanmadığı, iptal kararının keyfiyet arz ettiği iddia edilmektedir.

 

 

 

 

            İhalenin idarece iptal gerekçeleriyle ilgili bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin adının “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı”, miktarı ve türünün “Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti (170 kişi), işin süresinin “01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında 184 gün” olduğu düzenlemesine; “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

 

“ -Ayni olarak verilecek 170 kişinin giyeceği yazlık ve kışlık tek tip elbiselerin bedeli -5188 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre yapılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli,

 

-170 kişinin Aylık Yemek Bedeli (26 gün x 2,00 YTL) Brüt 52 YTL. (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir),

 

-170 Kişinin Aylık Yol Bedeli (26 gün x 3,40 YTL) Brüt 88,40 YTL. (Personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir),

 

- Tüm personele Kanunun belirlediği asgari ücret ve güvenlik amirine asgari ücretin %30

fazlası diğer personele (169 kişi) asgari ücretin %10 fazlası,

 

-Resmi ve Dini bayram günlerinde (10,5 gün, ayrıntısı teknik şartnamede vardır) görev yapacak olan güvenlik personeline (60 Kişi /Günlük) ilişkin bayram mesaisi tutarları,

 

- İhale Teknik Şartnamesinde istenilen ekipman ve teçhizat bedeli teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine; 26.5 inci maddesinde; iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 6.4 üncü maddesinde; “Yüklenici, çalıştıracağı özel güvenlik elemanlarına, İçişleri Bakanlığı´nca 07 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik´in 22. maddesinin hükümlerine uygun ve Bakanlıkça/Valilikçe onaylı üniforma ve teçhizat vermek ve giydirmekle yükümlüdür.” düzenlemesine; 6.15 inci maddesinde; özel güvenlik görevlilerinin, giyim ve teçhizat ücretlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, yüklenicinin, personeline yazlık ve kışlık olmak üzere 2 takım kıyafet  ve teçhizatlarını vereceği düzenlemesine yer verilmiş, ayrıca yazlık ve kışlık kıyafetler ile teçhizatın miktar ve niteliği belirtilmiştir.

 

İhale tarihi itibariyle yukarıda anılan düzenlemelere göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalıştırma ücreti ve yol ile yemek bedeli dahil hesaplanabilir asgari işçilik maliyetinin (1.011.814–YTL) olduğu belirlenmiştir. İhale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde geçerli teklif sahibi tüm isteklilerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır. Benzer düzenlemeye  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme çerçevesinde idare tekliflerinin aşırı düşük olduğunu tespit ettiği geçerli teklif sahibi tüm isteklilerden maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istemiştir. İstekliler tarafından yapılan açıklamada ve eki belgelerden giyim bedeli ve özel mali sorumluluk sigortası ile kişi başı giyim bedelinin;

 

İstekli

Giyim Bedeli

Özel Mali Sor. Sig.

Kişi Başı Giyim Bed.

Has Özel Güv. Dan Eğt. Tic. Ltd Şti.

855,10

1.338,75

5,03

Ayan Güvenlik Eğt. Hiz. Ltd. Şti.

1.020,00

2.677,50

6

Doğu Güv. Özel Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

2.533,00

2.677,50

14,9

Kral Güv. Kor. ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti. -

9.487,70

2.677,50

55,81

 

Kardelenim Güv. Hiz. Ltd. Şti. İş Ort.

 

 

Kartal Güv. Hiz. Ltd. Şti. – Titiz Öz. Kor. ve Güv. Ltd. Şti.  İş Ortaklığı

aşırı düşük sorgulamasına

 

 

 

cevap vermemiştir.

 

 

 

Olduğu görülmüştür.

 

Ancak ihale komisyonunca, “... Yapılan açıklamaların incelenmesi neticesinde teklif edilen şartlarda sağlıklı bir özel güvenlik hizmeti verilemeyeceği düşünüldüğünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi gereğince bütün  tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine” karar verilmiş ve bu karar ihale yetkilisince 02.07.2007 tarihinde onaylamıştır.   

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

 Söz konusu hüküm ihale komisyonuna ihaleyi iptal edebilme konusunda takdir hakkı tanımakta ise de bu takdir hakkı mutlak anlamda bir hak olmayıp, bu hakkın ihale mevzuatına hakim ilkeler ve düzenlemeler çerçevesinde kullanılması gerekmektedir.

 

 Başvuruya konu ihalede, verilen tekliflerin nakdi belirlemelere göre hesaplanabilir asgari maliyetin üzerinde olduğu görülmektedir. Yaklaşık maliyet, verilen teklifler ve yapılan açıklamalar ile nakdi belirlemelere göre hesaplanabilir asgari maliyet birlikte değerlendirildiğinde, ihale komisyonunca verilen teklifler ve aşırı düşük açıklamalar değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunduğundan, ihalenin iptal gerekçesi yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalenin iptaline ilişkin kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul