İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2922
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :45
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2922
Şikayetçi:
 Baybora Hizmet İnş. Gıda San. Tic.Ltd.Şti., Bahçelievler Mah. Cengiz Topel Cad. Yeni Kıbrıs Apt. Kat:1 No:31 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Belediyesi, Atatürk Bulvarı Merkez Bina 3. Kat No:314 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21711
Başvuruya konu ihale:
 2007/5145 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Bahçe Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 08.15.32.0188/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Belediyesi’nce 06.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Park ve Bahçe Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizmet  inş. Gıda San. Tic.Ltd.Şti.’nin 28.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.07.2007 tarih ve 21711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.06.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 28.05.2007 tarih 2007/UH.Z-1771 sayılı kurul kararı gereği ihalenin asgari maliyeti karşılayan en düşük teklifi veren firmaları üzerine bırakılması gerektiği, ancak idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile ihalenin iptal edildiği, kurul kararı gereği düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği, hiçbir yetkinin sınırsız olmayacağından ihalenin iptal edilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihalenin iptal edilmesine ilişkin işlem tesisinin iptal edilerek ihalenin firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının idarenin ihaleyi iptal gerekçesiyle sınırlı olarak değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

28.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1771 sayılı kurul kararıyla,

 

Başvuruya konu ihalede, %2 iş kolları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin  (987.702,01 YTL) olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli AS-ŞEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- Lider İnş.Tem.Ltd.Şti. (ortak girişim)’in teklif fiyatının ise; 987.688,43 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

            Enkay Turz.San.Tic.Ltd.Şti., Çağrı Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., AS-Kİ Özel Güv. Tem. Ltd. Şti. firmalarının teklif fiyatları asgari işçilik maliyetini karşılamadığı,

            Baybora Hiz.Tem.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. firmasının teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşıladığı anlaşılmıştır.

            Bu durumda anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde asgari işçilik maliyetin karşılamayan firmaların değerlendirme dışı bırakılarak, asgari işçilik maliyetini karşılayan firma üzerine ihale bırakılması gerektiği,


Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda asgari işçilik maliyetin karşılamayan firmaların değerlendirme dışı bırakılarak, asgari işçilik maliyetini karşılayan firma üzerine ihale bırakılması gerektiği” gerekçeleri ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği,

 

Bunun üzerine ihale komisyonunca 19.06.2007 tarihinde ihalenin iptaline karar verildiği ve  kararında gerekçe olarak,   “1. Baybora Hiz. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teminatı ve tüm belgelerini almış olduğu, ihale kararının alınabilmesi için teminatın bulunmadığı,

2. Teklif mektubunun geçerlik sürelerinin dolduğu,

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 inci maddesindeki tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, bulunması gereken şartların (teminat, tekliflerin geçerlilik süresi) mevcut olmadığı;

4. Söz konusu ihalede sözleşme imzalandığı takdirde 4735 sayılı sözleşme kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasının 5 inci bendine göre yükleniciye iş yapmaksızın ek ödeme yapmayı gerektirdiği,

Park ve Bahçe hizmet alımı işi ihalesinin yapılmasında kamu yararı ve yasanın aradığı şartlar mevcut olmadığından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu ve idari şartnamenin 35 inci maddesine istinaden ihalenin iptal edilmesi gerektiği,” belirtildiği anlaşılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde teklif geçerlik sürelerinin en fazla ihale dokümanında belirtilen süre kadar uzatılabileceği hükmü bulunmakla birlikte Kamu İhale Genel Tebliğinde "Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” başlığı altında “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla ihale komisyonunun ihaleyi iptal etme gerekçelerinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan işin başlangıç tarihinin değişmesi nedeniyle işin süresinin fiilen kısaldığı duruma ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin II. Bölümünün “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV nolu maddesinde; “Özellikle süreklilik arz eden hizmet alımlarında; ihale sürecinin uzaması nedeniyle başlangıçta öngörülen sürede sözleşmenin imzalanamadığı ve işin bitiş tarihinin de yılın son günü olması nedeniyle işin süresinin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması, yine sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalandığı durumlarda sözleşmenin imzalandığı tarihten belli bir süre sonra işe başlanacağı sözleşme tasarısında belirtilmişse de, işin öngörülen başlangıç tarihinde başlatılması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. Bu husus göz önünde bulundurularak yükleniciye ödeme yapılması gerekmektedir..

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 19.06.2007 onay tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul