İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2923
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :46
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2923
Şikayetçi:
 Oman Tekstil İnşaat Temizlik Yemek Kuyumculuk Petrol Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Çevre Yolu Matim İş Merkezi A Blok 8. Kat No:39 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fatih Mah. Terminal Karşısı YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23840
Başvuruya konu ihale:
 2007/88074 İhale Kayıt Numaralı “10 Kişi İle Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.08.2007 tarih ve 00.15.97.0078/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Yozgat Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 18.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “10 Kişi İle Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı

İşi ihalesine ilişkin olarak Oman Tekstil İnşaat Temizlik Yemek Kuyumculuk Petrol Taşımacılık

San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 02.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.08.2007

tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.08.2007 tarih ve 23840 sayı ile Kurum

kayıtlarına alınan 13.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun

uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

18.07.2007 tarihinde yapılan “10 Kişi ile Yozgat Gençlik ve spor İl Müdürlüğüne

Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine teklif verildiği, tekliflerin alınmasından sonra

teknik şartnamenin 2.(a) paragrafında sehven yer verilen “idarenin onayı alınarak, yüklenici

tarafından yaptırılacak kıyafetleri (2 parçalı iş elbisesi) giyerek hizmeti yürüteceklerdir…”

düzenleme nedeniyle bazı isteklilerin giyim ücretini esas alarak teklif verdiklerinin anlaşıldığı,

ancak idare tarafından yüklenicinin giysi almasının iş kapsamında öngörülmediği, bu durumun

tekliflerin verilmesinde çelişki doğurduğu, tekliflerin hangi kritere göre değerlendirileceği belli

olmadığından 4734 sayılı Kanunda yer alan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik

ilkelerinin zedelendiği kanaatine varılarak idare tarafından ihalenin iptal edildiği, iptal

gerekçelerine bakıldığında ihalenin iptalinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmadığı,

mevzuatta ihaleye teklif veren isteklilerin hangi şartlarda ve neye göre teklif vereceği belirli

olduğundan idarece tekliflerin nasıl değerlendirileceğinin de net olduğu, ancak teknik şartnamede

giyecekle ilgili düzenleme yapılmasına karşın giysi bedelinin iş kapsamında öngörülmediğinin

belirtilmesi nedeniyle idarenin güvenirlik ilkesini zedelediği, teknik şartnamenin 2.(a) paragrafında

yer alan hükme göre giyim giderinin yükleniciye ait olduğunun anlaşıldığı, ihale dokümanının bir

bütün olarak idareleri ve isteklileri bağladığı, ihaleye katılan firmaların teklif bedelleri

incelendiğinde ihalede mevzuata en uygun teklif sahibinin firmaları olduğunun, teklifinde giyim

bedeli için maliyet öngören firmaları haricinde üç firmanın günün piyasa koşullarına göre teklif

vermediğinin açık olduğu, ayrıca idarenin iddiaların yerinde olması halinde dahi firmaları

tarafından verilen teklifin yaklaşık maliyetin çok üzerinde bulunması nedeniyle işin taraflarına

ihale edilmesinin mümkün olmadığı şeklindeki cevabının eşitlik ilkesine aykırı ve firmalarını hak

arayışından vazgeçirmeye yönelik olduğu, şikayet konusu ihalenin ihale komisyonu başkanı olan

V. Ferhat ERDEM’in ihalenin iptal kararını idare yetkilisi olarak onaylayan ve firmalarının şikayet

başvurusunu da inceleyerek reddeden kişi olduğu, ihale yetkilisinin ihale komisyonunda görev

almasının mevzuata aykırı olduğu, bundan dolayı verilen iptal ve şikayet başvurusunun reddi

kararlarının hukuken geçerliliğinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İ

halelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından

inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci bendinde; “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan

itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin dilekçesinde ihalenin iptal gerekçesi dışında iddialara yer verildiği

anlaşılmış olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum

tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci bendi uyarınca idarenin ihaleyi iptali

işlemine karşı yapılan başvurularda inceleme ihalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılması

gerektiğinden söz konusu iddialar inceleme kapsamında değerlendirilmemiştir.

İhalenin iptal gerekçeleri ile sınırlı yapılan incelemede;

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “10 Kişi

İle Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımıişi olduğu

belirtilmiştir.

Anılan idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi

altında yer alan 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat

gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV Hariç) resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri

teklif fiyata dahil edilecektir.”, 26.3 üncü maddesinde; “Personelin yemek gideri günlük brüt (3

YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve

bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22

(Yirmiiki) gün esas alınacaktır.”, 26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek

hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemeleri yer almıştır.

Aynı ihaleye ait teknik şartnamenin “Personelin Nitelik, Nicelik, Görev ve Sorumlulukları

başlıklı (B) maddesi altında yer alan “Görevlilerinin uyması gerekli hususlar” başlıklı 2 nci

maddesinin (a) bendinde; “İdarenin onayı alınarak, yüklenici tarafından yaptırılacak kıyafetleri (2

parçalı iş elbisesi) giyerek hizmeti yürüteceklerdir. Bu kıyafet ütülü, temiz, bakımlı ve tek tip

olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; idarenin ihale konusu işe

ait yaklaşık maliyeti tespitinde brüt asgari ücret (585,00.-YTL) ile idari şartnamede nakdi olarak

ödeneceği öngörülen yemek bedeli (3,00.-YTL) ve işveren sigorta primi tutarı dahil olmak üzere

asgari işçilik maliyetini hesapladığı, dolayısıyla asgari işçilik maliyetinin ve ihale konusu işe ait

yaklaşık maliyetin tespitinde giysi bedelinin maliyete dahil edilmediği anlaşılmıştır.

İhale komisyonunun 19.07.2007 tarihli kararında; ihaleye 7 teklif sunulduğu, Onurcan İnş.

Mad. Nak. Tem. Güv. Gıda İlaç.Yakıt Ürünleri Tekstil Medikal Otomotiv Pazarlama Tic. ve San.

Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif tutarının rakam ve yazı ile uyumlu olmaması nedeniyle

teklifinin idari şartnamenin 32.1 inci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli

diğer tekliflerin ayrıntılı incelemesine geçilmeden önce ihaleye ait işin teknik şartnamesinin 2.(a)

paragrafında sehven “idarenin onayı alınarak yüklenici tarafından yaptırılacak kıyafetleri (2

parçalı iş elbisesi) giyerek hizmeti yürüteceklerdir…” cümlesinin yer alması nedeniyle bazı teklif

sahiplerinin tekliflerinde giyim ücretini esas alarak teklif verdikleri kanaati oluştuğundan ve idare

tarafından yüklenicinin giysi alması iş kapsamında öngörülmediğinden teklifler arasında çelişkiler

meydana geldiği, tekliflerin sağlıklı bir değerlendirme yapılmadan verildiği ve hangi kritere göre

değerlendirme yapılacağının belli olmaması nedenleriyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde belirtilen temel ilkelerden

olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenilirlik ilkelerinin zedelendiği belirlenerek ihalenin

iptaline karar verildiği belirtilmiştir. İhale komisyonunca alınan iptal kararının ihale yetkilisi

tarafından 24.07.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

ık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin

Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesi altında yer alan 26.3 üncü maddesine

ilişkin 15 nolu dipnotta; “İdarelerce;

A) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

1- İstekli tarafından personele yemek ve yol gibi giderlerin nakdi olarak ödenmesi ve

bordroda gösterilmesi istenen işlerde bu giderlerin günlük brüt tutarı ile,

2- Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme

yapılması öngörülür ise bu ücretin, brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması

gerektiği,

Bu maddede belirtilecek, nakdi veya ayni olarak karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık

gün sayısı gösterilecektir. Ücret, yemek ve yol bedelinin net olarak ödeneceğine ya da giyecek

bedelinin nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacaktır.

İdarelerin yemek, yol ve giyecek gibi giderler için bir öngörüleri yoksa 26.3 maddesi

çıkarılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G/13 üncü maddesinde; “Personele ilişkin giyecek

giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan

giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak,

giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için

parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı

hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer

verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.”,

Aynı Tebliğin XIII/G/15 inci maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına

dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili

hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek,

idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükümleri yer

almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereğince; teklif fiyata dahil olan masrafların idari

şartnamede belirtilmesi gerektiği, teknik şartnamede teklife dahil olan masraflara yer verilmemesi

ve teknik şartnamede idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek düzenlemelerin yapılmaması

gerektiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte; şikayet konusu ihalede giyecek giderinin teklif maliyete dahil

bulunduğuna ilişkin düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği halde, söz konusu ihaleye ait

teknik şartnamenin B/2/(a) maddesinde ihale konusu hizmetin yürütülmesinde yüklenici tarafından

yaptırılacak kıyafetlerin giyileceği şeklinde bir düzenlemeye yer verilmesi nedeniyle giysi

bedelinin teklif maliyetine dahil olup olmadığı konusunda belirsizlik oluştuğu anlaşılmıştır.

Ayrıca söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin hesaplanması ve belirlenmesinde giysi

bedeline maliyet kalemleri arasında yer verilmediği görülmüş olup, giysiye ilişkin düzenlemeye

teknik şartnamede sehven yer verildiği idarece ifade edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “….Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari

ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından

oluşmaktadır….Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden

% 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu

maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler,

idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” hükmü yer almaktadır.

Şikayet konusu ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olduğu

belirtilen masrafların esas alınması suretiyle mevzuat uyarınca yapılan hesaplamada; brüt asgari

ücret (585,00.-YTL) ile yemek bedeli (3,00.-YTL) ve işveren sigorta primi tutarı dahil olmak

üzere asgari işçilik maliyeti ve asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan %3 sözleşme ve genel

giderlerin eklenmesi suretiyle bulunan asgari maliyet toplamının 40.610,84.-YTL olduğu

anlaşılmıştır.

Şikayet konusu ihaleye verilen tekliflerin incelenmesinde;

Söz konusu ihalede en düşük fiyat teklifini veren ilk 3 istekliye ait teklif bedelinin

40.610,84.-YTL olduğu ve söz konusu bu teklif bedellerinin idari şartname uyarınca hesaplanan

asgari maliyet toplamına eşit olduğu görüldüğünden, şikayet konusu ihalede bazı istekliler

tarafından idari şartnamede teklif maliyetine dahil olduğu öngörülen maliyet kalemleri esas

alınarak, dolayısıyla giysi bedeli hariç olmak üzere teklif verildiği anlaşılmıştır.

Teknik şartnamenin B/2/(a) maddesinde ihale konusu hizmetin yürütülmesinde personelin

kullanacağı giysiye ilişkin bir düzenleme bulunması, ancak idari şartnamede teklif fiyata dahil

masraf kalemleri arasında giysi bedelinin bulunduğuna dair bir düzenleme bulunmaması nedeniyle,

ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemelerin giysi maliyetinin teklif maliyetine dahil

olup olmadığı konusunda istekliler açısından tereddüt doğurucu nitelikte bulunduğu ve bu

durumun isteklilerin farklı maliyet kalemlerini esas alarak teklif bedellerini oluşturmalarına neden

olduğu anlaşıldığından, ihale dokümanında yer alan söz konusu çelişki nedeniyle idarece tekliflerin

sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş

olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu

kararı üzerine idarece 24.07.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata

aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul