İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2924
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :47
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2924
Şikayetçi:
 Bilge Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emel İşhanı Kat 3 Nu: 17 / ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Nilüfer Belediye Başkanlığı, İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Cad. Çağlayan Sokak Nu: 16 16130 Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 22944
Başvuruya konu ihale:
 2007/20017 İhale Kayıt Numaralı “Belediyenin Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.08.2007 tarih ve 08.15.69.0163/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından 06.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyenin Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Bilge Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.08.2007 tarih ve 22944 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 11.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1930 sayılı kararın idarece yanlış uygulandığı, ihalenin kendi üzerlerine bırakılması gerektiği halde bırakılmadığı, ihale komisyonu kararının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda alınan 11.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1930 sayılı Kurul kararı ile “ … İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede; nakdi ödenmesi gereken yol, yemek giderleri dahil asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme gideri toplamının (giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 762.543,15 YTL olmaktadır. ( 54 özel güvenlik görevlisi için 731.260,61 + 1 güvenlik amiri için 16.076,03 + genel tatil ücreti için 15.206,51=762.543,15 YTL )

 

İdarece VIP Güvenlik Ltd.Şti., Bilge Özel Güvenlik Ltd. Şti., A.F.M. Güvenlik Eğitim Koruma Hiz.Ltd.Şti.ne ait tekliflerin aşırı düşük olarak belirlendiği ve tekliflerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili belgeler ile teklifin maliyet bileşenlerini ve fiyat analizlerini içeren yazılı açıklama istenilmiş, A.F.M. Güvenlik Eğitim Koruma Hiz.Ltd.Şti.´nin 19/04/2007 tarih mesai bitimine kadar aşırı düşük teklif açıklamasını  getirmemesi sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmış, diğer firmaların verdiği açıklamalar ihale komisyonunca uygun bulunarak, VIP Güvenlik Ltd.Şti.  üzerinde bırakıldığı, Bilge Özel Güvenlik Ltd. Şti.ne ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

a) İhale üzerinde kalan firmanın 766.182,43 YTL tutarlı teklifinin bileşenleri hakkında ihale komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada;

 

Giyim bedeli için Lider Tekstil firmasından alınan, 13.04.2007 tarihli proforma fatura sunduğu, faturada idarece istenilen giyeceklere ilişkin olarak toplam 2.970,00 YTL  (% 8 KDV hariç)  bedel öngördüğü, ayrıntılı teklif açıklamasında kişi başına aylık 4,50 YTL kıyafet-teçhizat bedeli öngörüldüğü ancak, 4,50 YTL X 55 kişi X 12 ay = 2.970,00 YTL olduğu, söz konusu bedele  % 3 sözleşme giderinin (89,10 YTL)  ilave edilmesi sonucunda  toplam 3059,10 YTL nın elde edildiği,

 

Mali sorumluluk sigortası için Finans Sigorta A.Ş.’ nden alınmış 55 özel güvenlik elemanı için aylık toplam prim bedeli 48,40  YTL’ lik Müdür Yardımcısı ve Uzman yardımcısının imzaladığı belgeyi verdiği, bu durumda 55 kişi için 12 aylık sigorta bedelinin 580,80 YTL olduğu ancak, belgeye ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan herhangi bir teyit belgesinin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

12 aylık 55 kişi için asgari işçilik maliyeti (yol, yemek dahil) 762.543,15 YTL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; Giyim bedeli 3059,10 YTL + Mali sorumluluk sigortası bedeli 580,80 YTL = 3639,90 YTL olup asgari işçilik maliyetine ( 762.543,15 YTL) ilave edildiğinde, 766.183,05 YTL na ulaşıldığı halbuki, adı geçen istekliye ait teklifin 766.182,43 YTL olduğu,

 

Öte yandan, anılan mevzuat hükümlerinden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmakta olup yazılı açıklamada yer alan sigorta maliyetinin salt sigorta şirketinden alınan yazı ile belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında sigorta bedeline ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmemesi ve yazılı açıklamanın teklif tutarını teyit etmemesi sebebiyle anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın açıklaması incelendiğinde;

 

770.365,95 YTL teklif veren Bilge Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin giyim bedeli için Uniteks Üniforma firmasından alınan, 02.04.2007 tarihli proforma fatura sunduğu, idari şartnamede istenilen giyim bedeli için toplam 2.935,00 YTL’ lik bir bedel öngördüğü, bu giyim bedeline % 3 sözleşme giderini de ekleyerek yazılı açıklamada toplam olarak 3.023,05 YTL na ulaştığı, mali sorumluluk sigortası için Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Akdeniz Bölge Müdürlüğünden alınmış, II. Müdür ve Servis Yetkilisinin imzasını taşıyan 55 özel güvenlik elemanı için 12 ay süreyle toplam 1.095,00 YTL’ lik belge verdiği, 04.04.2007 tarihli yazıda söz konusu teklifin 18.04.2007 tarihi itibarıyla 15 (onbeş) gün süreyle geçerli olduğu (Teklifin halihazırda geçerli olmadığı), idarece istenilen 1 binek oto ve 2 motor için toplam yakıt bedeli olarak 3.650,00 YTL öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

12 aylık 55 kişi için asgari işçilik maliyeti (yol, yemek dahil) 762.543,15 YTL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan ayrıntılı açıklamada verilen bilgiler doğrultusunda; Giyim bedeli 3.023,05 YTL + Mali sorumluluk sigortası bedeli 1.095,00 YTL(+% 5 vergi:54,75 YTL) + yakıt bedeli 3.650,00 YTL = 7822,80 YTL olup asgari işçilik maliyetine ( 762.543,15 YTL) ilave edildiğinde 770.365,95 YTL na ulaşıldığı ve yazılı açıklamanın adı geçen istekliye ait 770.365,95 YTL lik teklifi teyit ettiği anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak(tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine ,” karar verilmiştir.

 

11.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1930 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem tesisine karar verildiği, anılan kurul kararına istinaden yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin, 28.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Kontrol Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Şikayetçi, idarece Kurul kararı gereğince tesis edilen düzeltici işlem sonrası, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olması nedeniyle, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiğini iddia etmektedir. Fakat, yukarıda anılan Kurul kararında şikayetçinin teklifi hakkında “… ,mali sorumluluk sigortası için Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Akdeniz Bölge Müdürlüğünden alınmış, II. Müdür ve Servis Yetkilisinin imzasını taşıyan 55 özel güvenlik elemanı için 12 ay süreyle toplam 1.095,00 YTL’ lik belge verdiği, 04.04.2007 tarihli yazıda söz konusu teklifin 18.04.2007 tarihi itibarıyla 15 (onbeş) gün süreyle geçerli olduğu (Teklifin halihazırda geçerli olmadığı),“ hükmü bulunmaktadır. Şikayetçinin mali sorumluluk sigortası için sunduğu belge, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinin ”Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekeceği,” hükmünde aranılması istenilen nitelikleri sağlamadığından, kabule şayan görülemeyecektir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü muvacehesinde anılan Kurul kararı doğrultusunda ihalenin, şikayetçiden sonra en düşük teklifi veren Kontrol Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul