En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2925
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :48
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2925
Şikayetçi:
 Çukurova Bilim Laboratuvarları A. Ş.,, Yeni Baraj Mahallesi Nu Sokak Nu 16 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.08.2007 / 24041
Başvuruya konu ihale:
 2007/58008 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 08.16.07.0141/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Üretim Gideri/diğre Hizmet Gideri ihalesine ilişkin olarak Çukurova Bilim Laboratuvarları A. Ş.,’nin 21.08.2007 tarih ve 24041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde istenilen bilançosu veya eşdeğer belgeler ile tevsik edeceği oranları sağlayamadığı duyumunu aldıkları, iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “…c) İstekli olabilecekler: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,… ifade eder.”

 

Anılan Yönetmeliğin “Şikayetin ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde de “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,…

…hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İdareye şikayet, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin; teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İdare tarafından 23.08.2007 tarih ve 28737 sayıyla gönderilen ve 27.08.2007 tarih ve 24509 sayıyla Kurumuz kayıtlarına alınan süreç bilgi formundan, şikayetçi firmanın ihaleye teklif vermediği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler çerçevesinde, incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan firmanın; teklifi kapsamında sunduğu belgelerle ilgili şikayet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İdare tarafından Kurumuza gönderilen süreç bilgi formundan, idareye başka bir firma tarafından, incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak 16.07.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya ilişkin olarak idarece 18.07.2007 tarihinde ihale işlemlerine devam kararı alındığı, söz konusu kararın anılan firmaya 24.07.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 03.08.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul